Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tor marketingi üçin programma üpjünçiligi

Tor marketingi üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tor marketingi üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tor marketingi üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tor marketing programma üpjünçiligi, maliýe we ammar gözegçiligini, satuw we komissiýalary, hasaba alyş we maglumatlary girizmegi, gönüden-göni programma üpjünçiliginde düzediş we hasaplamany hasaba almak bilen, gatnaşyjylaryň hasaplamalaryny goşmak bilen, maliýe işlerine gözegçilik we derňew geçirmäge mümkinçilik berýär. Bazarda baý teklip bar, ýöne tor marketinginde iň oňat programma üpjünçiligi amatly çykdajylar, aýlyk abuna ýazylmazlyk, tor marketinginde kompaniýanyňyzyň şahsy ösüşi mümkinçiligi bolan modullaryň köp görnüşi bilen häsiýetlendirilýän USU Programma üpjünçiligi ulgamydyr. , şeýle hem toparyň agzalarynyň baş edarasy entek uly bolmasa-da, şübhesiz amatly, köp oýunçy re modeimi bilen düşnükli we owadan interfeýs.

Tor marketing programma üpjünçiliginiň esasy wezipesi, iş wagtyny azaltmak, dolandyryşy we maliýe hasabatyny optimizirlemek, netijeliligi, hili we netijeliligi ýokarlandyrmak ýaly ähli çykdajylary azaltmakdyr. Performedhli ýerine ýetirilen amallar awtomatlaşdyrylýar, bu bolsa kompaniýanyň ýagdaýynyň ösmegine we gowulaşmagyna goşant goşýar. Ulanmak aňsat bolan programma üpjünçiligi özleşdirmek üçin köp wagt talap etmeýär, gysga wideo kursy bilen tanyşmak ýeterlikdir. Iş meýdanynyň stili we görnüşi, her bir ulanyjy öz islegi boýunça amaly işleri ýerine ýetirmek üçin amatlylyga görä sazlanyp bilner. Her ulanyjynyň aşagynda şahsy hasabyňyza girmäge, ähli amallaryň ýazgysyny göz öňünde tutup, her bir ýazgyny ýazmaga mümkinçilik berýän giriş we parol berilýär. Ulanyjy hukuklarynyň tapawudy we önümler, müşderiler hakda dürli maglumatlaryň ulanylmagy ygtybarly goralýar we ätiýaçlyk nusgasy görnüşinde uzakdaky serwerde awtomatiki usulda saklanýar. Elýeterli materiallaryň sanawynda wagt çykdajylaryny azaldýan we işiň çalt tamamlanmagyna goşant goşýan kontekst gözleg motorynyň kömegi bilen islenýän materiallary alyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginiň durmuşa geçirilmegi dürli tablisalary, surnallary we maglumat bazalaryny saklamaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, müşderi maglumatlar bazasy işgärlere müşderiler, tamamlanan we meýilleşdirilen amallar, tölegiň ýagdaýy we sargytlaryň gowşurylyşy we ş.m. hakda doly maglumat berýär. Aragatnaşyk belgilerini we salgylaryny ulanyp, SMS we MMS habarlaryny, jübi telefonlaryna e-poçta we dürli wakalar, mahabat we arzanladyşlar, şeýle hem harytlaryň gowşurylyş we gowşurylyş senesi barada habar berýän e-poçta iberip bilersiňiz. Hemmeler üçin amatly bolan islendik walýutada nagt we nagt tölegler üçin programma aňsatlyk bilen pul öwürýär. Hasaplamak, buhgalteriýa, resminamalar, hasabatlar awtomatiki usulda amala aşyrylýar, bu iş wagtyny, iň takyklygy we wagtynda gysgaldýar. Programma üpjünçiligi wideo kameralary, ýörite marketing programma üpjünçiligi ýaly dürli ulgamlar, ammarlara gözegçilik we dolandyryş enjamlary bilen birleşýär.

Wagtyňyzy ýitirmek üçin däl-de, programma üpjünçiligi bilen işe başlamak üçin, ýöne henizem şübhelenýärsiňiz, birnäçe günüň içinde netijeliligini we zerurlygyny subut edýän synag wersiýasy bar. Demo wersiýasy web sahypamyzda mugt elýeterlidir we hünärmenlerimizden goşmaça maslahat alyp bilersiňiz. Netijeli hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Programma üpjünçiligi bellenilen möhletlere görä dürli amallary ýerine ýetirýär.

Girizilen koeffisiýentleri göz öňünde tutup, bahalaryň sanawyna görä gaýtadan hasaplamalara görä arzanladyşlaryň we bonuslaryň aýratyn göz öňünde tutulmagyna baglylykda dürli çykdajylar hasaplanýar. Işgärler bir wagtyň özünde maglumatlary girizip we alyp bilerler, köp ulanyjy re modeimini göz öňünde tutup, ýerli torda çalşyp bilerler. Bir resminama açanyňyzda, torlaýyn marketing programma üpjünçiligi beýleki toparyň agzalaryna girmegi bökdeýär, şonuň üçin ýalňyşlyklar we bulaşyklyk ýüze çykmaýar. Maglumatlary ýa-da resminamalary diňe olara belli bir ygtyýarlyk hukugy bilen alyp bolýar, bu şahsy maglumatlary has köp goramak üçin zerurdyr. Serwer çäksiz mukdarda maglumatlary saklap bilýär. Uptiýaçlyk nusgasy kämillik ygtybarlylygy we howpsuzlygy bilen resminamalary çäklendirilmedik wagt saklamaga mümkinçilik berýär. Kontekst gözleg motory zerur materiallary, minutlary sanamagy üpjün edýär. Has köp gurama tora goşulanda, çäksiz sanly şahamçanyň birleşmegi. Her ulanyjynyň şahsy ulanyjy ady we paroly bar. Programma üpjünçiligi hasabatlary we resminamalary awtomatiki formatlaýar. Zerur müşderi maglumatlaryny doly goldamak bilen uly CRM maglumat bazasyny saklamak. Tölegleri nagt görnüşinde hem nagt däl görnüşde, terminallar, elektron gapjyklar, töleg kartoçkalary ýa-da hasap-fakturalar arkaly kabul edip bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginde ýerine ýetirilen ähli amallar, derňewleri ýa-da düzgün bozmalary ýüze çykarmak üçin saklanýar. Ulanyjy hukuklarynyň bölünmegini goldaýan tor marketing programma üpjünçiligi. Uzakdan giriş, dolandyryş, derňew we satuw işgärler we müşderiler üçin elýeterli ykjam programma arkaly amala aşyrylyp bilner. Müşderilere SMS, MMS, e-poçta arkaly maglumat maglumatlary bilen habar ibermek uly göwrümde ýa-da saýlama görnüşde amala aşyrylýar. Şuňa meňzeş programma üpjünçiligi ulgamy bilen integrasiýa, iş prosesleriniň takyklygyny we optimizasiýasyny, takyk buhgalter hasabatyny, bonuslary hasaplamagy, tölegleriň dogrulygyna gözegçilik etmegi we salgyt komitetlerine hasabat döretmegi üpjün edýär.

Dürli enjamlar bilen birleşip, ammar dolandyryşy hemişe tertiplidir. Öwreniş ähli harytlar üçin ýa-da awtomatiki usulda doldurylýan we öçürilýän görnüşde saýlanyp bilner. Maglumatlaryň yzygiderli täzelenmegi toruň ähli bölümlerinde işiň takyklygyny üpjün edýär. Tor marketingi birleşdirmek, amallary çaltlaşdyrmak we ýagdaýy we girdejiligini ýokarlandyrmak aňsat. Programma üpjünçiligi, gelýän jaň bilen müşderiler hakda ähli maglumatlary almak üçin PBX telefonlary bilen aragatnaşyk saklaýar.