Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş wagtyna gözegçilik

Iş wagtyna gözegçilik • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş wagtyna gözegçilik
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Iş wagtynyň gözegçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köp guramalar işgärleriň ýerine ýetirýän işleriniň netijeliligini bahalandyrmak üçin iň amatly gural bolany üçin, iş wagtyna yzygiderli gözegçilik edýärler we bu, esasanam belli hünärmenleriň sagatlaryny tölemek meselesinde girdejä täsir edýän möhüm funksiýa öwrülýär. Taslamanyň iş ugry ýa-da hyzmatdaşlygyň uzak görnüşi bar bolsa, ýerine ýetirilen işleriň gerimine yzygiderli gözegçilik etmek zerur bolsa, wagt görkezijilerine gözegçilik etmekde käbir kynçylyklar bar. Diňe bir iş wagtyny ýazga almak bilen çäklenmän, käbir işgärleriň käwagt muny etmäge synanyşýandyklary sebäpli, galplaşdyrylmazdan we iş işjeňligine öýkünmezden, öndürijilikli sarp edilmegini üpjün etmek hem möhümdir.

Ozal köp menejer kagyzlary, maliýe joururnallaryny doldurmagy we kagyz ýüzünde wagt hasabatlaryny doldurmagy makul bilýärdi, bu ýerine ýetirilen işleriň wagtyna gözegçilik etmäge we käwagt tamamlanan taslamalara, iş saparlaryna we başga-da köp zatlara täsir edýär. Mundan başga-da, bu maglumatlar jemlenen hasabaty taýýarlamak üçin dolandyryş ýa-da buhgalteriýa bölümine geçirildi, ýöne bu etapda käbir meseleler ýüze çykdy. Şeýlelik bilen, statistiki maglumatlary ýygnamak, esasanam köp gol astyndaky we bölümleriň gatnaşmagynda köp wagt alyp biler, ýöne soňraky tassyklama ýaly, häkimiýetleriň tassyklamagy ýaly, wagtynda jogap bermek we meýilnamalary üýtgetmek mümkinçiliginiň ýokdugyny aňladýar. we strategiýa. Iş wagtyna gözegçilik we derňew belli bir döwür bilen çäklendirildi, bu administratiw kararlaryň garaşylýan netijesini azaltdy. Mundan başga-da, şeýle gözegçilik bilen resminama nädogry maglumatlar resminama ýa-da hatda bilkastlaýyn girizilende, resminamalaryň iň soňky maglumatyny ýoýýan, ýalňyş resminama faktorynyň täsirini aradan aýyrmaly däldiris. kompaniýanyň alyp barýan işleriniň tutuş keşbini görkezýär. Aboveokarda agzalan meseleler ýokary hilli programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmak we ornaşdyrmak arkaly çözülip bilner, uzakda işleýänlere ýa-da köplenç syýahat etmäge mejbur bolýan hünärmenlere gözegçilik etmek. Sanly kömekçiniň bolmagy we iş wagtynyň hasaba alynmagy we işgärleriň özüni alyp barşyna gözegçilik etmek kompaniýanyň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak üçin programmanyň merkezine öwrüler. Şeýle hem, ýokary hilli wagt yzarlaýyş programma üpjünçiligini saýlap, daşarky maliýe üýtgemeleri we ykdysadyýetdäki üýtgeşmeler bilen gyzyklanmaýan üstünlikli telekeçileriň hataryna goşulmagyňyzy teklip edýäris.

Şeýle möhüm gözegçilik, soňraky gaýtadan işlemek, soňky resminamalarda çykyş we hasabat bermek mümkinçiligi bilen alnan maglumatlaryň takyklygyny we tizligini üpjün edip biljek hünärli iş wagtyna gözegçilik programmasyny öz içine almalydyr. Biz bu görnüşi ösüşimiz bilen üpjün edip bileris - telekeçileriň zerurlyklaryna düşünýän we iş prosesleriniň we wagt gözegçiliginiň durmuşa geçirilmegini ýeňilleşdirmäge çalyşýan hünärmen hünärmenleriň işiniň netijesi bolan USU programma üpjünçiligi. Müşderi häzirki meseleleriň we maksatlaryň funksional mazmunyny saýlap biler ýaly, çeýe interfeýsi bar. Bir adam ozal beýle dolandyryş gurallaryna duş gelmese-de, işlemekde kynçylyk döretmeýän platforma döretmäge synanyşdyk. Ösen ösüşimiz täsirli çözgüt bolar we zerur bolsa öndürijiligine baha bermek we aýlyk haklaryny dogry hasaplamak üçin işgärlere uzakdan gözegçilik etmegi guramak, iş wagtyny we günüň dowamynda hereketleri kesgitlemek. Ulanyjylara modullaryň we funksiýalaryň maksadyna düşünmek we işläp düzüjileriň gysga görkezmesinden soň esasy artykmaçlyklaryny ulanyp başlamak kyn bolmaz. Her bir hünärmen öz wezipelerini hilini ýitirmän ýerine ýetirip biler ýaly, maglumat bazalaryna we opsiýalaryna giriş hukuklaryny kesgitleýän ulgamda hasap döredilýär. Şol bir wagtyň özünde, programma gizlin maglumatlaryň howpsuzlygy barada alada edýär, sebäbi parol girizmeli, girmeli we şahsyýetnama bermeli. Ulanylan programmalara, resminamalara we taslamanyň tamamlanjak senesine işgärleriň kompýuterlerinde oturdylan goşmaça modul ulanylyp, uçuş wagtynda amala aşyrylar. Programma üpjünçiliginiň guruljak enjamlary üçin möhüm ulgam talaplarynyň ýoklugy, platformamyzy saýlamagyň peýdasyna başga bir artykmaçlyga öwrülýär. Zerur bolsa, ozal düzülen hereket algoritmlerini özbaşdak sazlap, resminama şablonlaryny üýtgedip, ähli iş prosesleriniň ýokary hilli awtomatlaşdyrylmagyny üpjün etmek üçin hakyky nusgalary goşup bilersiňiz. Gurmak prosesi uzakdan gurnalyp bilner, bu pandemiýada ýa-da kompaniýanyň uzak ýerinde gaty möhüm aýratynlykdyr, funksiýalary hem düzülendir we kompaniýanyň işgärleri aňsatlyk bilen taýýarlanyp bilner.

Iş wagtyna sanly gözegçilik, dolandyryşdan, ulanyjylary yzarlamak algoritmlerinden meseleleriň dogrulygyna gözegçilik edýän mehanizmleri döretmek üçin niýetlenendir, zerur bolsa üýtgedilip bilner. Şeýlelik bilen, iş wagtyna gözegçilik etmegi ösdürmek, ofis gurşawynda we uzakdan işleýän adamlaryň arasynda kompaniýaňyzdaky iş öndürijiligini ýokarlandyrýan iň amatly gural bolýar. Işgärleriň işiniň hiline baha bermek üçin dolandyryş topary diňe gündelik usullar bilen gazanyp bolmaýan aç-açan gözegçiligi üpjün edip, her gün ýa-da dürli ýygylykda döredilen hasabatlary we statistikalary gözden geçirmeli. Hünärmeniň belli bir pursatda edýän işine gözegçilik etmek isleseňiz, programma her minutda awtomatiki usulda döredýän we on sany çarçuwany görkezýän ekrandan skrinshot açmaly, zerur bolsa ýörite döwür açyp bilersiňiz. Işçileriň nukdaýnazaryndan, dolandyryşyň gözegçiliginiň we kömeginiň bolmagy işgäriň iş wagtyny mobilizlemäge we oýlanyşykly ulanmaga mümkinçilik berer.

Şeýle gözegçilikden başga-da, dolandyryjylar iş meýilnamalaşdyrmak, wezipeleri bellemek, näçe tagallanyň gerekdigini bilmek, her bir işgäriň iş ýüküni yzarlamak baradaky çemeleşmelerini üýtgederler. USU-nyň programma üpjünçiligine sanly iş sahypalaryny doldurmak we iş wagtyndan artyk we potensial bonuslaryny göz öňünde tutmak we gözegçilikde saklamak bilen geljekde işgärleriň aýlyklaryny takyk hasaplamak üçin ynanyp bolar. Şeýle derejedäki gözegçilik we islendik göwrümdäki maglumatlary gaýtadan işlemegiň tizligi netijesinde zähmet çykdajylarynyň we çykdajylarynyň hakyky görkezijilerini görkezip, ýokarlanar. Hasabatyň haýal etmän alynmagy öz wagtynda derňelmäge we guramadaky hakyky ýagdaýa düşünmäge kömek edýär. Iş prosesinde sargyt, netijelere, hasabat taýýarlanylanda ýa-da barlag geçirilende ýalňyşlyklara, nädogrylyklardan gaça durar, her bir işgär standartlaşdyryşdan geçen taýýar şablonlary ulanar. Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy arkaly durmuşa geçirilýän bitewi çemeleşme, ýönekeý we mehaniki wagt dolandyryşyndan has köp mümkinçilik döreder, sebäbi bu telekeçilere dürli artykmaçlyklary hödürlär we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrar. Kompaniýaňyza mahsus bolan iň amatly warianty kesgitlemek üçin hünärmenlerimiz, islendik amatly aragatnaşyk görnüşi arkaly tehniki goldaw berer we saýlamaga kömek eder.

Ösüşimiz, diňe belli bir kompaniýa üçin mahsus dürli amallar üçin müşderilere diňe ýokary hilli awtomatlaşdyryş ulgamyny hödürlemäge mümkinçilik berýän diňe synagdan geçen, subut edilen dolandyryş tehnologiýasyna esaslanýar. Bu döwrebap programma üpjünçiligi, bölümleriň diagrammasyny, işleri guramagyň nuanslaryny we şeýle kompaniýalaryň zerurlyklaryny kesgitläninden soň, her bir kompaniýa üçin aýratynlykda döredildi.

Platforma diňe bir wagt gözegçiligi we işgärleriň gönüden-göni işi bilen çäklenmän, sanly maglumatlar bazasynda ýazylan meýilleşdirilen maksatlara ýetmek bilen baglanyşykly beýleki amallara hem gözegçilik eder.

Ösüşimiziň ulanyjy interfeýsini mümkin boldugyça ýönekeý dizaýn etmäge synanyşdyk, şonuň üçin ony ilkibaşdan we gündelik işde nähili ulanmalydygyna aňsatlyk bilen düşünersiňiz we programmalaryň täze ulanyjylary üçin açylan maslahatlary hödürlärsiňiz. Köp wagt yzarlaýyş programmalary, USU-nyň programma üpjünçiligi konfigurasiýasy bolan ýagdaýynda uzyn okuw, terminologiýa we birnäçe aý gerek bolsa-da, kompaniýanyň iş prosesine münmegiň bu tapgyry birnäçe sagadyň içinde tamamlanyp bilner. Esasy iş ekranynyň we tutuş interfeýsiň özleşdirilmegi we wizual dizaýny ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp bilner, bu maksat bilen guramanyň resmi nyşanyny gurmak arkaly elli gowrak fon görnüşi döredilýär. Iş amallarynyň kompaniýanyň düzgünlerine we zähmet şertnamasyna laýyklykda amala aşyrylmagy üçin, her bir işgär üçin iş üçin zerur gurallary we resminamalary öz içine alýan aýratyn hasap döredilýär. Programmanyň giriş penjiresine parol we profil maglumatlaryny girizmek, birugsat päsgelçilik mümkinçiligini aradan aýyrmaga kömek eder, ulanyjylar hasaba alnandan soň bu kesgitleýiş parametrlerini alarlar. Maglumatlaryň, kataloglaryň, kontaktlaryň we elýeterliligiň elýeterliligine girmek hukugy her bir ulanyjy üçin işgäri wezipesine baglylykda aýratyn kesgitlenýär we dolandyryş topary zerur bolsa olary giňeldip ýa-da daraldyp biler.

Programma tarapyndan goldanýan köp ulanyjy amaly dolandyryş tertibi, işiň tizligini we birnäçe ulanyjy tarapyndan redaktirlenjek umumy resminamany ýatda saklaýan wagtynda gapma-garşylyklaryň bolmazlygyny üpjün eder. Platforma gurlan seljeriş gurallary, günüň dowamynda ýa-da beýleki döwürde işgärleriň işleri barada takyk statistikany görkezmäge kömek eder, şonuň üçin olaryň işjeňligine we öndürijilik görkezijilerine baha berip bilersiňiz. Hünärmenleriň işjeňligini we tölegli sagatlary, diagrammalary we hasabatlylygy näderejede sarp edýändiklerini deňeşdirmek isleseňiz, käbir sazlamalara laýyklykda döredilen islenýän formatda size kömek eder. Dolandyryş işgärleriniň ulgam tarapyndan ýerine ýetirilen işleriniň barlagy, iş maksatlaryna ýetmäge itergi berjek we işjeň işgärleri dürli usullar bilen höweslendirjek täsirli strategiýany bahalandyrmak we ösdürmek üçin esas bolar.

Ösüş uzakdan hyzmatdaşlygy awtomatlaşdyrmak üçin iň amatly bolar, sebäbi habarlaşma moduly bilen dolandyryş we beýleki bölümleriň arasynda zerur aragatnaşyk derejesini saklap biler. Kompaniýanyň döredilen ýyllarynda toplanan maglumatlaryň we resminamalaryň tutuş arhiwi, hatda kompýuter näsazlygy ýüze çykan halatynda hem ygtybarly goragda bolar, sebäbi islendik maglumaty aňsatlyk bilen dikeltmäge mümkinçilik berýän maglumatlar bazasynyň ätiýaçlyk nusgasy bolar. Bazarda iň çeýe nyrh syýasatlaryndan biri bar, sebäbi täze gelen telekeçilere öz işini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän, ilki bilen esasy funksiýany saýlap, soň bolsa täze talaplar üçin giňelýän wariantlar toplumyny saýlamaly. Programmanyň synag wersiýasy iş ýüzünde käbir artykmaçlyklar bilen tanyşmaga, programmany guranyňyzdan soň iş gözegçiliginiň hiliniň we işgärleriň iş wagtynyň näderejede gowulaşjakdygyna düşünmäge kömek eder.