Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wagtyň hasaba alynmagy üçin maksatnama

Wagtyň hasaba alynmagy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wagtyň hasaba alynmagy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Wagtyň hasaba alynmagy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Telekeçiler üçin amatly iş şertlerini döretmekden we hünärmenleri başarnykly saýlamakdan başga-da, işgärler ýalňyşlyk goýbermekden gorkup, höwesleri azaltmak bilen, ähli uçara geçirmezlik üçin, işleriniň netijeli hasaba alynmagyny guramak möhümdir. . Bu meselede wagt yzarlamak programmasy möhüm kömek bolup biler. Elektron algoritmler, hereketleri we sarp edilen sagatlary ýazga almak, amallary programma berlen beýleki meseleler bilen deňeşdirmek üçin täsirli mehanizmi üpjün edip biler. Awtomatlaşdyryş, köplenç ygtybarly maglumat berip bilmeýän ýa-da köp mukdarda çeşmeleriň gatnaşmagy bilen standart dolandyryş usullaryny çalşyp, kompaniýanyň üstünlikli işlemeginde tebigy dowamy we aýrylmaz faktor boldy.

Durmuşyň häzirki zaman ritmi we şeýlelik bilen ykdysadyýet, maliýe we işlemek üçin harçlanmaga ýol bermeýär, ýogsam meýilleşdirilen netijelere garaşmaly däldiris. Dolandyryşda täzelikleriň aç-açan zerurlygyndan başga-da, ähli iş uzakdan ýerine ýetirilende, gol astyndakylar bilen wizual aragatnaşyk bolmazdan, telekeçiler uzakdan hyzmatdaşlygyň formaty bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Öýden kompýuter arkaly hakyky özara täsiriň bolmazlygy we taslamalaryň durmuşa geçirilmegi möhüm meselä öwrüldi. Könelişen gözegçilik usullaryny ulanýan bolsaňyz, iş wagtynyň nädip sarp edilendigini, hünärmeniň daşarky meseleler bilen gyzyklanmandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak mümkin däl. Accountingöne ýöriteleşdirilen maksatnama buhgalter hasabatyna girizilen bolsa, bu problemalarda hiç hili problema bolmaz, sebäbi elektron algoritmler dolandyryşa çemeleşmäni tertipleşdirip biler, işgärleriň öndürijiligini bahalandyrmagyň esasy çeşmesi bolan degişli maglumatlary gaýtadan işlemegi we saklamagy öz üstüne alyp biler. Elbetde, internetde hödürlenýän programmalaryň köp görnüşi size laýyk çözgüt saýlamaga mümkinçilik berýär, ýöne bu birnäçe aý dowam edip biler, sebäbi her bir dörediji anyk görkezmeleri hödürleýär, kimdir biri işlemäge ünsi jemleýär, kimdir biri ulanylyş aňsatlygy bilen gyzyklanýar, ýöne tapmak iň oňat warianty mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin, kompýuter wagtyny hasaba almagyň hakyky wagtyny saýlanyňyzda, garaşylýan netijäni üpjün etmek üçin müşderiniň talaplaryna uýgunlaşyp bilýän programma üpjünçiligini çekmeli.

Hakyky wagtda kompýuterleşdirilen wagt hasaba alyş programmasy häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp ýasalýar. Bular, kompaniýanyň zerurlyklaryna düşünýän hünärmenler toparynyň işiniň netijesi bolan USU programma üpjünçiliginiň esasy mümkinçilikleri. Biziň kompaniýamyz köp ýyl bäri maglumat tehnologiýasy bazarynda bolup, dürli iş ugurlaryndan ýüzlerçe guramanyň ynamyny gazanyp bildi. Uly tejribe we awtomatlaşdyrmaga ulanylýan aýratyn çemeleşme, müşderä hakyky problemalar we meseleler bilen zerur ulgamy hödürlemäge mümkinçilik berýär. Interfeýsiň çeýeligi, täze şertleri kanagatlandyrmak üçin wagtyň geçmegi bilen üýtgedip, guramanyň häzirki zerurlyklaryna laýyk gelýän funksiýalar toplumyny saýlamaga mümkinçilik berýär.

Hünärmenler hakyky iş ýerine uýgunlaşdyrylan ýokary hilli programma ýetmäge kömek edýän taýýar platformany dizaýn edýärler we synagdan geçirýärler, bu ýerde ilkinji günlerden başlap işjeň ulanyp bilersiňiz. Ösüş uzakdaky işçileri dolandyrmagy netijeli dolandyrýar we bu yzarlaýyş modulynyň kompýuterlerde işlemegini üpjün edýär. Enjam açylan pursatynda konfigurasiýa diňe wagt çeşmeleriniň ulanylyşyna gözegçilik etmek bilen çäklenmän, ulanyjylaryň hereketlerini hem sazlanan amal algoritmleri bilen deňeşdirip, bolup biljek düzgün bozulmalary ýok edip başlaýar.

Wagt hasaby programmasy, ähli işleýşi bilen, hatda täze başlananlar üçinem düşünmek we öwrenmek aňsat bolup, ähli işgärleriň gatnaşmagyna mümkinçilik döredýär. Döredijiler saýlawlaryň maksadyna, modullaryň gurluşyna we birnäçe sagat dowam edýän uzak aralyk okuwyny guramak arkaly olary ulanmagyň artykmaçlyklaryna düşünmäge kömek edýärler. Kompýuteriň täzelenmegi ýa-da aýlyk tölegler üçin goşmaça maliýe çykdajylaryny çekmäň. Ygtyýarnamalar ulanyjylaryň sanyna we hünärmenleriň iş sagatlaryna görä satyn alynýar. Çeýe nyrh syýasaty az sanly işgäri bolan kiçi kompaniýalarda we şahamçalaryň giň geografiýasy bolan iri işewür oýunçylarda buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Hasap programmasynyň mugt demo wersiýasy bar, ulanylyşy taýdan çäklidir, ýöne bu esasy parametrlere baha bermek üçin ýeterlikdir.

USU Programma üpjünçiliginiň wagt hasaby programmasy, pudagyň aýratyn aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, amallary guramagyň ähli mehanizmlerine eýedir, şonuň üçin işgärler möhüm ädim ätmäge synanyşmazlar. Adam faktorynyň täsirini ýok etmek, iş akymynyň kadalaşmagyna, elektron meýilnamasyna laýyklykda taslamalaryň öz wagtynda taýýarlanmagyna kömek edýär. Senenamada meseleler düzüň, potratçylary kesgitläň we täze mesele barada habarnamalar alarlar. Ulgam, gol astyndakylaryň öňünden ýatlatmalary görkezip, amaly wagtynda başlamagyny we tamamlamagyny üpjün edýär. Programmany yzygiderli ulanyň, zerur hasabatlary, statistikalary we işjeňlik grafiklerini döretmek arkaly işgärleriň işleri barada takyk maglumat alyň.

Wagt hasaba alyş programmasy, hakyky wagtda hereketleri dolandyrýan we öndürijilige baha bermäge, seljeriş geçirmäge we ýolbaşçylary kesgitlemäge mümkinçilik berýän gönüden-göni jogapkärçilikler we daşarky kärdeşler bilen baglanyşykly bölümlere bölýän yzarlaýyş modulyny öz içine alýar. Ulanyjylaryň kompýuterleriniň ekran suratlary, dolandyryjy islendik wagt işini, arzalaryny we resminamalaryny barlap biler ýaly, bir minut ýygylykda alynýar. Iş gününi manysyz ýitirmek mümkinçiligini aradan aýyrmak üçin köplenç web sahypalaryna, sosial ulgamlara ýa-da güýmenje girmegi çäklendirmek zerur. Muny üpjün etmek üçin programma aňsatlyk bilen düzedip we dolduryp boljak gadagan sanawy döredýär. Işlere netijeli gözegçiligi guramakdan başga-da, ulanyjylaryň özleri üçin hem zerur bolup durýar, sebäbi iň täze maglumatlara, aragatnaşyk maglumatlaryna, umumy soraglary çözmek we resminamalary alyşmak üçin kärdeşleri bilen özara gatnaşyk gurar.

Programma, ýolbaşçylar tarapyndan dolandyrylýan pozisiýa esasynda düzgünleşdirilýän giriş hukuklaryny tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu diňe bir hiç zady biynjalyk etmeýän işleri ýerine ýetirmek üçin amatly şertler döretmän, gizlin maglumatlary hem goraýar. Issueshli meselelerde hiliň we goldawyň, müşderiniň talaplaryna laýyklykda opsiýalary goşmak bilen özboluşly programma üpjünçiligini döretmäge taýýarlygy kepillendirýäris. USU programma üpjünçiliginiň inkär edip bolmajak köp artykmaçlygy bar, olar ofisde we uzakdan işleýänleriň hereketleri barada takyk maglumat çeşmesi hökmünde awtomatlaşdyrylan gural saýlanylanda ileri tutuljak zat bolar.

Alyjynyň kompaniýasyndaky amallaryň we bölümleriň gurluşygynyň aýratynlyklaryny deslapky öwrenmek, toplumlaýyn çemeleşmäni üpjün etmek üçin möhüm bolan ownuk nuanslary görkezýän tehniki spesifikasiýany ösdürmäge kömek edýär. Elektron format diňe bir gözegçiligi däl, eýsem hasaplamalary, resminamalaryň akymyny, işgärleriň özara täsirini we maglumatlary saklamagy hem öz içine alýar, sebäbi bu ýokary netijelere bil baglamagyň ýeke-täk usulydyr. Implementationerine ýetirmekden özleşdirmäge çenli gysga wagt menýu, modullaryň oýlanyşykly gurluşy, gereksiz hünär terminologiýasynyň ýoklugy we ulanyjylara kömek görkezmeleriniň bolmagy sebäpli mümkin boldy. Öňki okuw derejesine we şeýle programma bilen tejribä garamazdan, okuw birnäçe sagadyň dowamynda bolup geçýär, bu döwürde işgärler esasy funksiýalary öwrenerler we ulanmagyň artykmaçlyklaryna düşünerler.

Platforma guruljak kompýuterleriň ulgam parametrleri bilen baglanyşykly möhüm talaplaryň bolmazlygy ep-esli pul tygşytlaýar. Hakyky proseslere gözegçilik elektron algoritmleri, şablonlary we formulalary ulanmak arkaly amala aşyrylýar. Degişli ygtyýarlyklaryňyz bar bolsa, hünärmenleriň kömegi bolmazdan olary öz islegiňiz boýunça sazlaň. Wagt hasaba alyş programmasy giriş hukuklarynyň bölünmegini öz içine alýar. Guramanyň ähli işgärleri ony ulanyp bilerler, ýöne köp ulanyjy re modeiminiň bolmagy sebäpli ýokary iş tizligini saklamak bilen, her biri resmi ygtyýarlylygyň içinde.

Agersolbaşçylaryň çäksiz hukuklary bar, şonuň üçin kompaniýadaky häzirki taslamalary ýa-da hünärmenleriň biri wezipä bellenen mahaly, gol astyndakylar üçin maglumatlaryň we funksiýalaryň çäklerini ulanyp bilerler. Ulgam bolup biläýjek düzgün bozmalar barada habar berýär we uzak wagtlap hereketsiz biriniň hasabyny gyzyl bellik edýär, şeýle hereketleriň sebäplerine ünsi çekýär.

Analitik gurallar öndürijilik görkezijilerine baha bermekde we täze iş strategiýasyny işläp düzmekde möhüm bolan işgärleriň ýa-da bölümleriň arasynda diagrammalary we statistikalary gün, aý bilen deňeşdirmäge kömek edýär. Hakyky kompýuterleşdirilen wagt ýörediş programmasy, ýoklugy we ýerine ýetirilen işler barada hasabat döredýär. Programmanyň düzülen parametrlere we zerur ýygylyga laýyklykda döredýän maliýe, dolandyryş, seljeriş hasabaty, netijeli işe baha bermek we ösdürmek üçin esas bolup durýar.

Uzakdan işlän wagtyňyzda hasaba alyş programmasy ulanylmaly. Ulanyjy synlaryny öwrenmek, ýakyn wagtda boljak üýtgeşmelere we olaryň işewür guramanyň dürli taraplaryna edýän täsirine baha bermäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin web sahypasynyň degişli bölümine girmegiňizi maslahat berýäris. Awtomatlaşdyrylan taslamanyň çykdajylaryny kesgitlemek, saýlanan aýratynlyklara, meseleleriň gerimine we interfeýsiň işleýiş mazmunyna baglydyr, şonuň üçin buhgalter programmasynyň esasy wersiýasy täze işleýän telekeçiler üçin elýeterli, has çylşyrymly mehanizmler köp derejeli üçin peýdalydyr. ulgamlary.

Hasapçylyk ulgamymyzyň açýan käbir artykmaçlyklaryny we mümkinçiliklerini diňe agzap bildik. Beýleki gurallar barada has giňişleýin öwrenmek we interfeýsi gurmagyň aňsatlygyny özüňiz barlamak isleseňiz, sahypadaky demo we wideo synlary kömek etmelidir.