Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wagt yzarlamak üçin maksatnama

Wagt yzarlamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wagt yzarlamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Wagt yzarlamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Wagt yzarlaýyş programmasy, hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen USU programma üpjünçiliginde ähli zerur resminama akymlaryny uzakdan netijeli ýerine ýetirmäge kömek edýär. Iş wagtyny ýazýan programma üçin awtomatiki iş prosesiniň dizaýn usulyny ulanmak artykmaçlygy bolar. Uzakdaky iş görnüşine işjeň geçmek bilen, köp kompaniýalar kompaniýanyň işgärlerini uzakdan dolandyrmak üçin USU programma üpjünçiligine birnäçe goşmaça mümkinçilikleri goşmak kararyna gelýär. Iş wagtyny yzarlamak programmasy, girizilen maglumatlar bilen uzak möhletli saklamak üçin aýrylýan diskde wagtal-wagtal saklanmalydyr. Wagt yzarlamak programmasyny durmuşa geçireniňizde göz öňünde tutmaly başga-da köp faktorlar we nuanslar bar. Şonuň üçin ulanyjylara kompýuter tehnologiýasy bazaryndaky iň oňat teklipler bermek üçin hünärmenlerimiz buhgalter ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlemek üçin elinden gelenini etdiler.

Dolandyryş gözegçiligini mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmek üçin islendik dolandyryş opsiýasyny goldamak üçin USU programma üpjünçiliginde oýlanyşykly aýratynlyklaryň doly sanawy bar. Köp işçiler öý iş görnüşine geçip, işe sarp edilen wagtyny ep-esli azaldyp bilerler, şonuň üçin ýolbaşçylar şeýle manipulýasiýalardan habarly bolmalydyrlar. Wagt yzarlamak programmasynda belli bir wagtdan soň işden soň, bar bolan işleýän işgärleriň suraty görkeziler, olaryň wezipeleriniň ýerine ýetirilişine kimiň we nädip baglydygyny görkezer. Geljekde hyzmatdaşlygy bes etmegini we şeýlelik bilen toparyň düzümini gowulandyrmagyny haýyş edip, biwepalyk edýän işgärleri duruzyp bilersiňiz. Şonuň üçin wagt yzarlaýyş programmasynyň girizilmegi zerurdyr we ýokary derejede üns we jogapkärçilik talap edýär, sebäbi tutuş işiň üstünligi oňa baglydyr.

Bu gezek ýurduň ykdysady şertleriniň düýpgöter pese gaçmagyna we durnuklylyk we girdeji töwekgelçiligi zonasyna geçen köp sanly kompaniýa üçin aňsat boldy. Häzirki agyr günlerde ýüzmek kyn we köp kompaniýalar peseltmek we uzakdan hereket etmek töwekgelçiligini alýarlar. Esasy programma üpjünçiliginden başga-da, jübi telefonyňyza aňsatlyk bilen gurnap boljak ykjam programmany hem ulanyp bilersiňiz. Kompaniýalaryň köpüsinde uzakdaky işleriň ýerine ýetirilmegi biznesi dowam etdirmäge ep-esli kömek edýär, üstesine-de, ýurtda we dünýädäki ykdysady işjeňligiň azalmagyna garaşýar. Islendik kompaniýa zerur bolanda işleýşini üýtgedip bilmeli we wagt yzarlamak programmasynda işgärleri uzakdaky işlere geçirmegi meýilleşdirýär.

Wagt yzarlamak meseleleriňizi ýerine ýetirmek üçin kömek we goldawsyz galmakdan gorkman, maslahat almak ýa-da soraglaryňyza jogap almak üçin hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň. Uzakdan resminamalary dolandyrmak üçin gowy kömekçi tapjakdygyňyza ynam bilen aýdyp bileris. Pandemiýa we krizis döwründe analitiki ýokarlanmak we düşmek bilen deňeşdirilende iň gysga wagtda hasaplaň. Bu diagramma, öndürijiligiň iş kategoriýasynyň öňki döwür bilen deňeşdirilende köpeljekdigi ýa-da saklanjakdygy bilen baglanyşykly uzakdan resminama dolandyryş formatyna geçmek kararyna näderejede dogrydygyny görkezýär. Wagt yzarlaýyş programmasyny satyn almak bilen, iş prosesiňizi derrew çap edip, öýde bar bolan işiňizi ösdürip bilersiňiz.

Programmada, salgylanma kitaplaryny dolduryp, müşderi bazasyny döretmek bilen zerur resminamalary kem-kemden düzüp başlaň. Registrasiýa hökmany prosedura bolup, ondan soň her bir işgär aýratyn ulanyjy adyny we parolyny alýar. Ulgam şeýle bir ýönekeý we içgin iş interfeýsine eýe bolup, ony özüňiz kesgitläp bilersiňiz. Girdejiler we kassa çekleri dolandyryşa balanslary üpjün etmek üçin hasabat we kassa ýazgysyny düzmäge kömek edýär. Programmada, iş wagtyny çap etmekde zerur iş prosesini ýazyp başlaň.

Resminamalary döretmek üçin ilki bilen maglumatlary täze programma üpjünçiligine getirmek amalyny etmeli. Programmada ştrih kodlaýyş enjamlaryny ulanyp, inwentar prosesi döredip bilersiňiz. Sürüjilere gözegçilik buhgalteriýa we işgärleri bahalandyrmak ulgamynda harytlary eltmegiň işlenip düzülen meýilnamalary sebäpli amala aşyrylýar. Kompaniýanyň direktorlary, programmada hasaplamalar, hasabatlar, derňewler we bahalandyrmalar bilen ähli zerur resminamalaýyn akymlary alyp bilerler. Salgyt we statistiki hasabatlary tabşyrmak, kanun çykaryjy web sahypasyna ýüklemek arkaly awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Dürli terezilerdäki habarlar maglumatlar bazasynda döredilýär we maglumatlary dolandyrýan müşderilere iterilýär. Elýeterli awtomatik jaň ulgamy, kompaniýanyňyzyň adyndan yzarlamak wagtyny habar berip jaň etmäge kömek edýär. Şäheriň töwereginde amatly ýerleşýän ýörite terminallary ulanyp pul geçirip bilersiňiz. Monitor bilen wagt yzarlamak programmasynda işgärleriň iş meseleleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik ediň. Programmadaky ýörite uzakdaky iş sazlamalaryny ulanyp, işleýän işgärleri biri-biri bilen deňeşdiriň.

Wagt yzarlamak programmasyny satyn alanyňyzdan soň başga-da köp aýratynlyk bar. Bularyň hemmesi barada öwrenmek üçin resmi USU programma üpjünçiligi web sahypamyza giriň. Contactshli aragatnaşyklar we e-poçta şol ýerde. Has çalt işlemek we has köp girdeji almak üçin iň oňat programma üpjünçiligini tapyň.