Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Işgärlere gözegçilik meýilnamasy

Işgärlere gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Işgärlere gözegçilik meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Işgärlere gözegçilik programmasy iş wagtynyň ýazgylaryny netijeli saklamaga we işiň gerimini we şertlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Işgärlere gözegçilik programmasy, ofis işine ýa-da uzakdaky re modeime uýgunlaşyp, nyrh syýasaty we işleýşi bilen tapawutlanýan işgärleriň işine gözegçilik edip biler. USU Programma üpjünçiliginiň uzakdaky işgärleri dolandyrmak programmasy islendik operasiýa ulgamy bilen işläp biler, her gurama we işgärler, uzakdaky we işgärler üçin düzülendir we şuňa meňzeş programmalardan has oňat şertnamalary hödürleýär.

Programma, köp ulanyjy re modeimine görä üýtgeşik we oňat utgaşdyrylan işi üpjün edip, uzakdan düzgünleşdirýän, ykjam we kompýuter çäklendirilmedik mukdarda enjamy goldamak üçin düzülendir. Her bir ulanyja ulanyjy ady we paroly bilen şahsy hasap berilýär, bu programmada giriş we çykyş görkezijileri, uzakdan dolandyrmak, işgärlere sarp edilen wagt, işiň hili we göwrümi we başgalar okalýar. Changeshli üýtgeşmeler programmada görkezilýär we diňe resminama formatlarynyň hemmesini ulanyp, uzak wagtlap, uzakdaky serwerde bir maglumat bazasynda uzak wagtlap saklanyp bilinýän takyk maglumatlary berýär. Microsoft Office formatlarynyň goldawy bilen zerur materiallary çalt öwrüp bilersiňiz.

Işgärlere gözegçilik programmasy web sahypalaryna we oýun platformalaryna baryp görmegi, işiň takyk wagtyny ýazga almaga mümkinçilik berýär. Giriş we çykyşdan soň programma maglumatlary okaýar we işgärleriň sanawyna girýär we aýlyk hakynda hasaba alynjak maglumatlary görkezýär. Dolandyryjy işgärleriň gözegçilik wagtynda alyp barýan işlerini görüp, her bir ulanyjynyň penjiresini esasy kompýuterde görkezip biler, her giriş we çykyşy ýazga alar, işiň kesilmegini we kararlaryň paýhasly bolmagyny üpjün etmek üçin zerur çäreleri görüp biler.

Bu maksatnama diňe bir işgärleri uzakdan dolandyrmak üçin däl, eýsem ofis işi, seljeriş işleri, buhgalteriýa we dolandyryş, aýratyn özleşdirmek, zerur modullary we şablonlary saýlamak üçin hem ulanylýar. Programma, maglumat ýygnamak terminaly we ştrih-kod skaneri ýaly buhgalter ulgamy we enjamlary ýaly dürli programmalar bilen birleşýär. Operationshli amallar awtomatiki ýerine ýetirilýär, bu bolsa iş wagtyny optimallaşdyrýar. Dolandyryş programmasynyň mümkinçilikleri bilen tanyşmak isleseňiz, wagtlaýyn re inimde ähli işlemäge baha bermäge mümkinçilik berýän mugt demo wersiýasyny gurmak ýeterlikdir. Soraglaryňyz bar bolsa, maslahat almak üçin hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

USU-nyň uzakdaky işgärler we wagt gözegçiligi programmasy ähli önümçilik meselelerini çözmäge, her meseläni awtomatiki çözmäge we işgärleriň iş wagtyny optimizirlemäge kömek edýär. Ulanyjynyň iş panelindäki ähli penjireler esasy kompýuterde görünýär, dolandyryja dürli web sahypalarynda we oýun platformalarynda işiň we traffigiň hilini seljermek üçin takyk okalmagy üpjün edýär. Önümçilik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy zähmet we işgär resurslaryny azaldar. Iş berijiniň ýagdaýyna baglylykda her wezipä görä tapawutlanýan we ygtybarly maglumat goragyny üpjün edýän ileri tutulýan wariantlary bar.

Informationeke-täk maglumat ulgamynyň uzakdan hyzmat edilmegi ähli resminamalary we maglumatlary üpjün edýär. Kontekst gözleg motorynyň bolmagy, ýokary hilli we çalt maglumat bermek bolup hyzmat edýär. Maglumatlar dürli resminamalardan uzakdaky maglumatlary import etmek arkaly awtomatiki usulda giriziler. Her bir işgäri aýlyk aýlyk tölegleri bilen iş wagtyna görä gözegçilik edilýär. Işgärler barada aýdylanda bolsa, uzakdaky penjireler reňkli bolar, hemmesi funksional we iş borçlaryna görä bölüner.

Datahli maglumatlary bir ýa-da başga bir kategoriýa bölmek bar. Maglumat we habarlar hakyky wagtda ýerli ulgam ýa-da internet arkaly iberilýär. Köp kanally dolandyryş we dolandyryş derejesi ähli ulanyjylara şahsy hasap, giriş we parol astynda bir gezek programma girmäge mümkinçilik berýär. Işgärler meýilleşdirijä girizilen maksatlara esaslanyp berlen tabşyryklary ýerine ýetirmeli. Uzak wagtlap ýok bolsa we belli bir amallary ýerine ýetirip bilmese, uzakdaky programma çykýan habarlary ulanmak we köp reňkli görkezijileri görkezmek bilen ýatlatma döredýär. Takyklygy we wagty dolandyrmak arkaly iş prosesleriniň hilini seljerip, uzakdaky işgärleriň soňky hereketlerini yzarlaň. Dolandyryş programmasynyň interfeýsi, islenýän mowzugy we galyplary saýlap, her işgär tarapyndan aýratynlykda gurulýar. Şahsy teklibi ösdürmek mümkinçiligi bilen modullar her kompaniýada aýratynlykda saýlanýar. Maksatnamamyz arkaly dolandyryş we gözegçilik ähli çäreleriň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Uptiýaçlyk nusgasy bilen ähli maglumatlar uzak serwerde birnäçe ýyl saklanýar we bir maglumat ulgamyndan geçirilýär. Resminamalary we hasabatlary döretmek awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Resminamalaryň formatlarynyň hemmesi diýen ýaly goldanýar. Dürli dolandyryş enjamlaryny we programmalaryny birikdirmek, käbir işleri çalt ýerine ýetirmek. USU programma üpjünçiligini ulanmak maliýe abadançylygyna täsir etmeýär, sebäbi uzakdan dolandyrmak, wagtyň we maliýe çeşmeleriniň optimizasiýasy wagtynda gözegçilik hiliniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Aýlyk abuna ýazylmazlygy guramaňyzy tygşytlamakda möhüm rol oýnar.