Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş guramak üçin maksatnama

Iş guramak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş guramak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dürli nyrh syýasatlary we amaly enjamlar bilen dürli wersiýalarda elýeterli awtomatlaşdyrylan re inimde işiň guralyşyny üpjün edýän kompýuter programmasy. Üýtgeşik we awtomatlaşdyrylan programma USU Programma üpjünçiligi daşarky aýratynlyklar, modully kompozisiýa, dolandyryş ulgamy, iş prinsipi boýunça beýleki tekliplerden tapawutlanýar we köp kanally girişi goldamak üçin çäksiz mümkinçilikleri üpjün edýär. Bahalar teklibi üstünlik derejesini hiç hili peseltmeýär, sebäbi her aýda abuna ýazylmagyň doly ýoklugyny göz öňünde tutup, guramany her dürli wariant bilen üpjün edýär. Ygtyýarly programma gurlanda ulanyjylara iki sagat tehniki goldaw berilýär.

Iş guramasynyň programmasy, hünär çärelerini we şahsy islegleri göz öňünde tutup, uzak möhletli ussatlygy, zerur gurallary çalt uýgunlaşdyrmagy talap etmeýär. Programmada hasaba durmak bilen, şahsy hasap döredilýär, bu ýerde işgär, iş, käbir wakalary guramak hakda ähli maglumatlar görkezilýär. Kompaniýanyň galan böleginiň hasabyna girmek çäkli bolup, maglumatlaryň ygtybarly goralmagyny üpjün edýär. Maglumat giriş awtomatiki giriş, dürli çeşmelerden import bilen hakyky bolar we diňe esasy maglumatlar el bilen girizilýär. Şeýlelik bilen, resminamalaryň hemmesini diýen ýaly goldaýan materiallaryň üýtgemeýän görnüşini saklamak bilen, maglumatlary girizmek prosesini awtomatlaşdyrmak we wagt ýitgisini azaltmak mümkindir. Materiallary yzyna almak indi kontekst gözleg motorynyň penjiresine haýsydyr bir talap girizip, fiziki çykdajylary we nerwleri talap edýän uzyn we ýadaw proses däl. Maglumatlar dürli kriteriýalara görä amatly we hil taýdan toparlara bölünýär, bu yzygiderli ätiýaçlyk, wagt bellemek we inwentar, belli bir amallara gözegçilik we gözegçilik bilen üýtgewsiz görnüşde uzak möhletli saklanmagy üpjün edýär. Maglumatlaryň dogrudygyny we döwrebapdygyny üpjün etmek üçin maglumatlar yzygiderli täzelenýär.

Bu maksatnama, iş wagtynyň we çeşmeleriniň ulanylmagyny optimallaşdyrýan awtomatiki birleşdirilen ýokary tehnologiýaly enjamlaryň we amaly programmalaryň barlygynda işgärleriň we tutuş guramanyň işine gözegçilik edýär. Howpsuzlyk kameralary zerur materiallary hakyky wagtda iberýän ofis işinde ulanylýar. Giriş gözegçiliginde, elektron kartalary ulanyp enjamlary okamak bilen wagt we işgär maglumatlary ýazýarlar. Uzakdan işlän wagtyňyz hem programma, döwlete laýyklykda ýerine ýetirilen işler barada doly maglumatlary görkezýän ulgamdan girmek we çykmak üçin hasaplamalaryň takyklygyny üpjün edýän ähli operasiýa enjamlary bilen hyzmatdaşlyk edýär. Changesagdaý üýtgemeleri girizilende ýa-da çäklendiriji çäreler amala aşyrylanda, programma dolandyryşa habarnamalary iberer we kabul ediji kompýuteriň dolandyryş panelinde görkezijiniň reňkini üýtgeder. Programmadaky aýlyklar, umuman işiň hiline we tizligine täsir edýän hakyky okalmalara esaslanýar. Hasapçylyk we iş guramasy maksatnamasynyň netijeliligini we özboluşlylygyny seljermek üçin web sahypamyzda mugt elýeterli demo wersiýasyny gurmaly. Qualifiedokary hünärli hünärmenlerimiz, ähli soraglar boýunça size maslahat bermäge şat bolarlar.

Iş gurama guramamyz önümçilik işlerini awtomatlaşdyrmak we iş wagtyny optimallaşdyrmak üçin döredildi. Iş ekranynda uzakdaky tertipde buhgalter hasabatyny guramak ýaly elýeterli programmalaryň sanawy bar. Guramadaky ähli işler, esasy enjamda, ulanyjynyň iş ekranlaryndan ähli penjireleri görkezmek, köp reňkli kursorlar bilen bellemek, belli işgärlere aýratyn penjireleri bellemek bilen ýerine ýetiriler. Esasy monitor, döredilen meýilnamalara laýyklykda dowam edýän amallar, işlenen sagatlar, iş guramalary baradaky ähli maglumatlary görkezýär.

Garamagyndakylaryň işine gözegçilik etmek we ýöretmek, edil şol ýerde bolşy ýaly, işgäriň yzynda galan ýaly, has gowy we has çalt bolar, diňe üstesine-de, iş gününiň dowamynda dowam edýän işler barada doly maglumatyňyz bolar. Programmanyň çäginde birnäçe sagatlap işçileriň hereketleri bilen typmak mümkin. Hereketleriň ýagdaýy üýtgese, görkezijiniň reňki üýtgeýär, bu bolsa dolandyryja goşmaça habarnamalary iberýär. Gündelikleriň we iş sagatlarynyň döredilmegi, hakyky okalanlaryň esasynda aýlyk iş tölegini awtomatiki hasaplamaga we tölemäge, görkezijileri peseltmezden balansy ýokarlandyrmaga we iş amallaryny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Uzakdaky programmada seljeriş çärelerini guramak, her bir işgär üçin görkezilen meseleler meýilnamasyna girizilen ähli amallar üçin mümkindir. Programma ýazylanda, parol bilen girilýän aýratyn hasap döredilýär. Umumy maglumat bazasy ähli maglumatlary çäksiz mukdarda saklamaga mümkinçilik berýär. Materiallaryň girizilmegini guramak awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Bitewi maglumat ulgamyndan maglumatlary bermegi guramak, ulanyjy hukuklarynyň kesgitlenmegi esasynda amala aşyrylýar.

Köp kanally re Inimde işçiler içerki maglumat bazasy arkaly maglumatlary we habarlary alyş-çalyş edip bilerler. Analitik we statistik hasabatlylygy, resminamalary döretmegi guramak, şablonlaryň we nusgalaryň gatnaşmagynda amala aşyrylýar. Documenthli resminama formatlary bilen işle. Belli bir kriteriýalara görä maglumatlary awtomatiki gözlemek işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýar. Şablonlary we nusgalary ulanmagy guramak, resminamalaryň we hasabatlaryň çalt ýerine ýetirilmegi kepillendirilen görnüşde edilýär. Kompaniýanyň çeşmeleriniň sarp edilişini azaltmak üçin dürli programmalar we enjamlar bilen aragatnaşyk saklaň. Bahalar bilen çäreleriň ýokary hiliniň arasyndaky gatnaşygy, aýlyk abuna ýazylmagyň doly ýoklugyny göz öňünde tutup, programmamyzy şuňa meňzeş tekliplerden aýyrýar.