Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş wagtyny mugt hasaba almak üçin maksatnama

Iş wagtyny mugt hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş wagtyny mugt hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Iş wagtyny hasaba almak üçin programmany mugt satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Wagt hasaby diňe demo wersiýasynda mugt görkezilip bilner. Elbetde, hilegär işläp düzüjileriň köpüsi wagtlaýyn programmalaryny doly hukukly hödürleýärler, ýöne netijeleri agyr bolup biler. Dogry programmany tapmak üçin mugt elýeterli demo wersiýasyny ulanyp synap görmeli. Bazarda işleýşi, çykdajylary we daşarky parametrleri bilen tapawutlanýan köp sanly programma bar. Mynasyp birini saýlamak gaty kyn, ýöne bahasy bilen hilini saýlamaly, sebäbi hersi belli bir iş ugruna uýgunlaşýar. Önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak, işiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak, programmany islendik iş ugrunyň guramasyna uýgunlaşdyrmak isleseňiz, özboluşly programmamyza - USU programma üpjünçiligine üns beriň. Amatly nyrh syýasaty, abunalyk ýok, ygtybarly gorag we erkin dolandyryş ulgamy, islendik kompaniýada, köp ulanyjy re modeiminde düzülip bilinýän, bularyň hemmesi USU programma üpjünçiligi hakda.

Boş wagt hasaba alyş programmasy, ulgamda işleýänler üçin şahsy giriş parametrleri, giriş we çykyş iş wagty, ähli ýokluklar we günortanlyk arakesmeleri bilen köp kanally dolandyryş usulyny üpjün edýär. Köp ulanyjy re modeiminde ulanyjylar ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler ýa-da internet arkaly uzakdan işläp bilerler. Hasap ulgamynda ýerine ýetirilen amallaryň ýagdaýyny görkezýän her bir işgär üçin iş wagtyna gözegçilik etmek bolýar. Aýlyk tölegleri, hakyky okalmalara esaslanyp we programmamyzy mugt ýerine ýetirenimizde, işgärleriň her hereketini ýazga alýar, belli bir işiň wagtyny belläp, girdejiligini ýokarlandyrmakda hil we netijelilik bilen amala aşyrylýar.

Maglumat girizilende, ulanyjylar Microsoft Office resminama formatlarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýan dürli çeşmelerden maglumatlary mugt dolandyryp bilerler. Material görkezilende iş wagtyny optimallaşdyrýan kontekst gözleg motory ulanylýar. Şeýle hem maksatnama dürli alsurnallary, beýannamalary, resminamalary we hasabatlary döredýär we ýatda saklaýar. Informationhli maglumatlar awtomatiki usulda bir maglumat bazasynda saklanýar we ätiýaçlyk nusgasyndan soň uzakdaky serwerde ygtybarly we hemişelik saklanýar.

Kompaniýada mugt iş wagty programmasyny synap görmek isleseňiz, web sahypamyzda hödürlenen mugt synag wersiýasyny ulanyň. Gysga giriş kursyny geçirjek hünärmenler bilen birlikde zerur modullary we gurallary saýlamaga kömek etjek geňeşçilerimiz üçin galan soraglary beriň. Uzakdan dolandyryş wagty bellemek programmasy bir torda sinhronlaşdyrylan enjamlar bilen amala aşyrylýar. Iş berijä görünýän esasy enjamda iş stolundan, kompýuterlerden ýa-da ykjam enjamlardan ähli penjireleri görkeziň, ýerine ýetirilen amallaryň hilini derňäň we daşary ýurt programmalaryna, platformalaryna we oýun ulgamlaryna baryp görüň.

Önümçilik amallarynyň awtomatlaşdyrylmagy gözegçilik edilýär we gözegçilik edilýär, bu işgärleriň zähmet çeşmeleriniň optimizasiýasyna ep-esli täsir edýär. Başlyk, maglumatlaryň iň işjeň goralmagyny üpjün etmek üçin her bir işgäre paýlanylýan gözegçilik, buhgalteriýa, derňew we üýtgeşmeleri goşmak bilen çäksiz potensialy we mümkinçilikleri bar. Documenthli resminamalar we materiallar bilen ähli maglumat bazasyna gözegçilik ediň. Bar bolan kontekst gözleg motorynyň bolmagy, maglumat bermegiň ýokary hilli we täsirli usulyna goşant goşýar. Material iberilende, siz we işgärleriňiz dürli ýazgylardan we ähli formatlary diýen ýaly goldaýan elýeterli resminamalardan el bilen giriş ýa-da awtomatiki import ulanyp bilersiňiz.

Işgär üçin mugt programmada, her iş üçin aýlyk aýlyk tölegleri bilen hasaplaşyk we iş wagtyna gözegçilik ediler. Her ulanyjy penjiresi dürli reňk bilen bellenýär we hersi funksional we iş jogapkärçiligine görä erkin berilýär. Materialshli materiallaryň bir görnüşi ýa-da ady boýunça we ady boýunça klassifikasiýasy bar. Materiallar we habarlar çalt we täsirli geçirilýär, iş wagty tygşytlanýar we ýalňyşlyklar azalýar.

Köp kanally iş we buhgalteriýa görnüşi ähli hünärmenlere şahsy peýdalanmak hukugy bilen programma girmäge kömek edýär. Işgärler internet arkaly çäreleri amala aşyrmak bilen bilelikde material çalşyp bilerler. Uzak wagtlap ýok bolan we hereketler ýüze çykmadyk ýagdaýynda, iş wagtynyň programmasyny hasaplamak hasabatlary döretmek we açylan penjireleriň üsti bilen habarnamalar bermek we dürli reňkdäki görkezijileri bellemek arkaly amala aşyrylýar. Iş proseslerine we wagtyna gözegçilik etmek, işgärleriň mugt görnüşdäki soňky hereketleri, ýerine ýetirilenleriň göwrümini we hilini göz öňünde tutup, ýerine ýetirilen işleriň hilini seljermek.

Programma interfeýsi amatly we köp wezipeli, zerur mowzuklary we şablonlary, modullary we daşary ýurt dillerini saýlap, her bir işgäri şahsylaşdyrýar. Her okuw jaýy üçin modullar aýratynlykda saýlanar. Maksatnamamyzyň üsti bilen hasaplaşyk, islegi we girdeji, hil we öndürijilik bilen deňagramlylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär. Informationhli maglumatlary ätiýaçdan geçireniňizden soň, uzak möhletli serwerde bir maglumat ulgamynda uzak wagtlap saklanýar. Documenturnallar bilen resminamalary we hasabatlary döretmek awtomatiki hasaplaşyk arkaly amala aşyrylýar.

Iş mümkinçilikleri ähli resminama formatlary bilen işlemek arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem dürli görnüşli enjamlary we programmalary birikdirmek, käbir meseleleri çalt ýerine ýetirmek we wagt we maliýe çeşmelerini optimizirlemek mümkindir. Maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi býudjetiňize täsir etmez, sebäbi uzakdan dolandyrmak we buhgalter hasabaty wagtynda optimizasiýany, ýokary hilli, hemişelik gözegçiligi üpjün eder, wagt we maliýe çeşmelerini azaldar, mugt abunalygy göz öňünde tutar, sebäbi aýlyk töleg ýok. şeýle kyn döwürde möhüm rol oýnaýar.