Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag hakyna tutmak üçin Crm

Awtoulag hakyna tutmak üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag hakyna tutmak üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Awtoulag hakyna tutmak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Harytlary we hyzmatlary kärendesine alýan häzirki zaman bazaryndaky kompaniýalar köplenç daşaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Harytlary çalt eltip bermek müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrýar we awtoulag kärendesi hyzmaty üçin oňyn abraý döredýär. Kompaniýanyň öz ulag parky we ýük daşaýyş bölümi barmy ýa-da dürli eltiş hyzmatlary bilen ylalaşygy barmy, ulaglara gözegçilik we ýüküň ýagdaýy hemişe möhümdir. Awtoulag kärendesi CRM ulgamlary transport bilen baglanyşykly amallara gözegçilik etmäge kömek edýär. Galyberse-de, awtoulag CRM diňe bir has amatly netijelilige goşant goşman, eýsem iş prosesine gatnaşýan bölümleriň we bölümleriň özara täsirini sinhronlaşdyrýar.

CRM dürli iş ugurlary üçin ulanylyp bilner. Awtoulag satyjylary ajaýyp CRM programmalaryny tapyp bilerler. Programmany durmuşa geçirmek bilen işgärler şol bir wagtyň özünde awtoulag kärendesi we degişli hyzmatlardan girdejilerini artdyrýarlar. Awtoulagyň satuwy we tehniki hyzmaty bilen baglanyşykly dürli bölümleriň işi hem optimallaşdyrylýar. Awtoulag CRM ulgamy marketing maksatlary üçin amatly. Bütin dünýäde şeýle ulgamyň ulanylyşyna seretsek, işgärleriň ozal ýerine ýetiren köp hereketlerini awtomatlaşdyrmak mümkin bolýar.

Specialöriteleşdirilen programmalar işgärleriň köp jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Mysal üçin, awtoulag satyjylarynyň jikme-jik maglumat bazalaryny düzýärler. Kompaniýanyň ulagy (aralyk, ulanylan benziniň mukdary, abatlamak, tehniki hyzmat) barada maglumatlar ýazylýar. Müşderi maglumatlary ýygnalýar, bu müşderiniň has köp üns bermegine goşant goşýar. Kompaniýa öz müşderisini näçe köp bilse, haryt satmak üçin strategiýalary we mundan beýläkki ösüş strategiýalaryny döredýär. Awtoulag üçin CRM gözegçilik we aragatnaşyk saklaýar, möhüm awtoulag parametrlerini we görkezijilerini saklaýar.

Awtoulag CRM awtoulag kärendesi meseleleriniň ähli toplumyny çözmeli. Aöne giňden gurlan funksiýanyň bolmagy kyn däl. Awtoulag kärendesi ulgamynda gezmek kyn bolmaz, ýogsam diňe goşmaça çykdajylar goşar. Hatda kompýuter programmalarynyň işleýşine düşünmeýän işgäri hem USU Programma üpjünçiliginiň CRM ulgamy bilen öz borçlaryny nädip ýerine ýetirmelidigini öwrenmek üçin birnäçe sagatdan köp wagt sarp etmez. Programma üpjünçiligimizi satyn alanymyzda, CRM ulgamynda işlemek üçin okuw kurslary hem bar.

USU Programma üpjünçiliginiň buhgalteriýa ulgamyny döredijilerden awtoulag kärendesi hyzmatlary üçin CRM programma üpjünçiligi, kompaniýanyňyzyň işine oňyn üýtgeşmeler girizip biler. Tejribeli hünärmenler tarapyndan işlenip düzülen USU programma üpjünçiligi, köpleriň ýakynda pikir etmedik zadyny edýär. Ulanylyşynyň aňsatlygy we düşnükli interfeýsi ony islendik awtoulag kärendesi ofisinde zerur kömekçi edýär. Diňe ofisde däl! Şeýle CRM ulgamy islendik önümçilik desgasynda ulanmak amatly we aňsat. Garaageda ýa-da ammarda bolsaňyz, USU programma üpjünçiligine girmek üçin ofise ylgamak hökman däl. Köp amallary göni kompýuteriňizden ýa-da telefonyňyzdan dolandyryň!

Modernhli döwrebap enjamlar CRM bilen gabat gelýär, sanly faýl formatlarynyň ähli görnüşlerini okaýar. Mundan başga-da, uzakdaky enjamlardan görkezijileri özbaşdak almak indi problema däl. Necessaryhli zerur ýerler üçin maglumat bazalaryny dörediň, ýokary hilli awtoulag hasaplamalaryny, hasaplamalary we netijeleriň we parametrleriň derňewini ýerine ýetiriň. Bularyň hemmesi we başga-da köp zat, USU Programma üpjünçiliginiň CRM ulgamy tarapyndan awtoulag kärendesi kompaniýalary bilen işlemek üçin hödürlenýär. Geliň, bu ulgamyň CRM ulgamynyň beýleki esasy aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Awtoulag kärendesi ulgamlary üçin CRM ulgamynyň kömegi bilen guramany optimizirlemek. Islendik kärende işi üçin CRM (awtoulaglar, konditer önümleri, gozgalmaýan emläk). Kompaniýanyň dolandyryş hasabatyna ähliumumy çemeleşme. Hasabaty taýýarlamagy ýönekeýleşdirmek, potratçylar üçin resminamalary döretmek, ähli “resminamalar”. Işgärler bilen çalt aragatnaşyk gurmak bilen birlikde harytlaryň we kurýerleriň hereketine onlaýn gözegçilik. Iberiş yzarlamasyna täze çemeleşme. Işiňiz bilen baglanyşykly anyk taslamalar barada ähli möhüm maglumatlary ýazga almak. Üýtgeşmeleriň awtoryny görkezýän, öňki wersiýasyny (düzedişden öňki wersiýa) saklap, maglumat esaslaryny we faýllary düzetmegiň mümkinçiligi. Müşderiniň gurama ünsi artdyrmak. Satuw derňewi üçin maglumat ýygnamak. Statistika we çaklama gurallary. Awtoulag kärendesi we tehniki hyzmat wagty. Resminamalar döredilende dizaýn we mazmun talaplaryna laýyklyk. Öň el bilen ýerine ýetirilen amallary awtomatlaşdyrmak. Islendik döwrebap enjam bilen gabat gelýär (kwitansiýa printerleri ýaly). USU programma üpjünçiligi senagat hasaby üçin aýrylmazdyr. Awtoulag kärendesi hyzmatlarynyň çykdajylaryny hasaplamak, çykdajylary ýeri we maksady boýunça toparlara bölmek.

Awtomatiki tertipde resminamalary formatlamak. Käbir resminamalar el bilen gatyşmazdan doly dizaýn edilip bilner. Hasabatyň haýsy bölümiň zerurdygyny görkeziň we programma sargydyňyzy özbaşdak doldurar. Gurlan duýduryşlar tölemegiň, şertnamany täzelemegiň, töleg almagyň, sargyt barada müşderä habar bermegiň zerurlygy barada duýduryş berer. Awtoulag kärendesini dolandyrmak ulgamyna girmek, her bir ulanyjy üçin parol bilen goralýar. Programmada döredilip bilinjek hasaplaryň sany çäksiz. Giriş düzgünleşdirilýär, şonuň üçin käbir işgärler diňe öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin zerur bolan faýllary görýärler - her işgäriň giriş derejesine baglylykda.