Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gozgalmaýan emläk kärendesi üçin Crm

Gozgalmaýan emläk kärendesi üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gozgalmaýan emläk kärendesi üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gozgalmaýan emläk kärendesi üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kärende kompaniýalary üçin CRM ulgamy, kärende kompaniýasyny dolandyrmagyň zerur bölegi. Bu awtoulag kärendesi CRM-de hem ulanylýar. Munuň sebäbi häzirki wagtda hiç bir işiň müşderiniň ugrukdyrylmazdan işläp bilmejekdigi bilen baglanyşykly. Kärende hem muňa degişli däldir. Indi dürli pudaklarda barha köp kompaniýa gündelik işlerinde şeýle programmalary ulanýar.

Gozgalmaýan emläk kärendesi bilen meşgullanýan kompaniýalar öz işleriniň awtomatlaşdyrylmagyna mätäç, sebäbi köp mukdarda maglumat bilen işlemek köp wagt talap edýär. Diňe müşderileriň sany däl, eýsem işde has köp üns bermeli zatlarymyza has köp üns bermegimiz üçin dürli islegleriň sany hem göz öňünde tutulmalydyr; diňe gozgalmaýan emläk kärendesinde ýöriteleşiň ýa-da ulag kärendesi ýaly goşmaça hyzmatlary hödürläň. Wagtyň ulanylyşyny optimizirlemek üçin CRM buhgalteriýa ulgamy ýaly programma gerek.

Häzirki wagtda internetde tapmak aňsat bolan dürli CRM programmalary bar. Şeýle-de bolsa, şeýle ulgamlar her bir işiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaýar we CRM ulanylanda islenýän effekti bermez, başarnykly kompaniýany dolandyrmak üçin ähli zerur amallary ýerine ýetirip bilmez. USU programma üpjünçiligi, kärende emläk kärhanasynyň, kärende biznesine degişli ähli bölümleriň zerurlyklaryny göz öňünde tutýan ulgamy ösdürmäge kömek edip biljek derejede işleýär, çylşyrymly hasaplamalary ýerine ýetirýär we beýleki adaty resminamalary ýerine ýetirýär! Gozgalmaýan emläk kärendesi üçin CRM, guramaňyzyň işini optimallaşdyrmak prosesinde çalşyp bolmajak kömekçä öwrülip biler!

Kärende kompaniýalarynyň gozgalmaýan emläk kärendesi hyzmatlary üçin buhgalteriýa programmasy müşderileriň has köp wepalylygyna goşant goşýar, sebäbi bu programmanyň kömegi bilen gurama diňe bir köne müşderilerini hasam kanagatlandyryp bilmez, hakyky kärendesine mätäç täze adamlary hem özüne çeker. emläk. USU programma üpjünçiligi ulgamyna esaslanýan ulag kärendesi programmamyz şol bir mümkinçiliklere eýedir. USU programma üpjünçiligi esasly kärende emläk programmamyzy ulanýan kärende emläk kompaniýasy bilen işlemegiň uly artykmaçlygy, bu programma ortaça müşderiniň, olaryň zerurlyklarynyň we maliýe mümkinçilikleriniň takyk portretini döredip biler. Bu, öz gezeginde, häzirki wagtda bazarda isleg bildirilýän emläkleri kärendesine hödürlemäge mümkinçilik berer. Bu awtoulag kärendesini hödürleýän kompaniýalara-da degişlidir. USU Programma üpjünçiligi programmasy esasynda awtoulag kärendesi CRM, potensial müşderiler üçin zerur däl awtoulaglary satyn almagyň wagtyny we maliýe çykdajylaryny azaldar we kärendeçiniň hyzmatlarynyň hakyky sarp edijisi tarapyndan talap edilýän material bazasy bilen işlemäge ünsi jemlär.

Gozgalmaýan emläk ýa-da awtoulag kärendesi CRM, işiň ösüşine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän gysgaça hasabatlar, tablisalar we diagrammalar ýaly dürli resminamalary döredýär. Awtomatlaşdyrylan ulgamlar işiňizi dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar! Näme üçin mugt kärdeşleri däl-de, USU programma üpjünçiligi esasynda gozgalmaýan emläk kärendesi CRM programmasyny ulanmak nämä gerek? Jogap ýönekeý. Sebäbi telekeçiligi guramagyň, standartlaşdyrylan programmalaryň işleýän umumy parametrleri bilen birlikde göz öňünde tutulmaly köp nuanslary bar.

Islenýän programmanyň saýlanyşyny takyk kesgitlemek üçin, dogry saýlamaga we bizden aýratyn gönükdirilen CRM programmasyny sargyt etmäge kömek etjek mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz! USU programma üpjünçiliginiň hödürleýän käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Kärende emläk programmamyz, buhgalter hasabatyny islendik adama garanyňda has takyk we has çalt ýerine ýetirýär. USU programma üpjünçiligi dürli önümçilik proseslerine sarp edilýän wagty optimizirleýär. USU programma üpjünçiligine esaslanýan ýöriteleşdirilen gozgalmaýan emläk ýa-da awtoulag kärendesi programmasyny ulanyp, kompaniýanyň işini seljermek az wagt alýar. Her bir işgäriň maglumatlaryň gizlinligini saklamaga goşant goşýan programma üçin belli bir ygtyýarlyklary bar. Gozgalmaýan emläk ýa-da awtoulag kärendesi CRM programmasynyň esasy, müşderileriň sanyny çäklendirip biler. Zerur bolsa, programma üpjünçiliginiň üstüni ýetirip, täze funksiýa goşup bolýar. Kompaniýanyňyzyň ähli müşderilerini tölege ukyplylygy, ygtybarlylygy, haýyşlaryň ýygylygy, haýyşlaryň aýratynlyklary we başgalar ýaly dürli ölçeglere görä toparlara bölmek mümkin. USU Programma üpjünçiligine esaslanyp, ulgam nagt we nagt däl töleg ulgamlary bilen işleýär. Awtoulag kärendesi üçin CRM-de buhgalter hasabatyny dolandyryp, kompaniýanyň işgärlerine aýlyk töläp bilersiňiz.

Gozgalmaýan emläk ýa-da awtoulag kärendesi baradaky maglumatlaryň hemmesini e-poçta bilen iberip ýa-da fleş disklere ýazdyryp bolýar. Maksatnamamyzyň kömegi bilen derrew dürli jümleleri, resminamalary we ş.m. döredip, köp wagt tygşytlap bilersiňiz. Programmamyz, ýönekeý we düşnükli kärende dolandyryş ulgamyny emele getirýär. USU esasly awtoulag kärendesini hasaba almak programmamyzda, kompaniýanyň işgärleriniň funksional jogapkärçiligine baglylykda dürli derejeli girişler döredilmeli. Programmamyzda awtoulag temasy görnüşinde ýasalmaly ulanyjy üçin amatly interfeýs bar. Specialöriteleşdirilen kärende emläk hasaba alyş programmasynda ulanyjy üçin amatly interfeýs bar, ony öz işiňizde gurup bilersiňiz!

Ulgamymyz bilen kompaniýany dolandyrmak prosesi has aňsat we has netijeli bolar! Mugt demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyň we nähili täsirli bolandygyny görüň!