Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärende şertnamalaryny hasaba almak üçin maksatnama

Kärende şertnamalaryny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärende şertnamalaryny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärende şertnamalaryny hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kärende hasaba alyş programmasy, kärende amallaryny çaltlaşdyrmak üçin häzirki zaman guraldyr. Şertnamalary taýýarlamak, hyzmat etmek, saklamak we üstünde işlemek islendik kompaniýa üçin möhüm proseslerdir. USU-nyň awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, kärende şertnamalarynyň hasaba alnyşyny hünär taýdan tertipläp bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligi köp wezipeli programma bolup, onuň kömegi bilen diňe bir resminamalaryň ýazgylaryny ýöretmek bilen çäklenmän, eýsem ähli iş işjeňligini optimizirläp bilersiňiz, esasanam kompaniýanyň hasabyny. Şertnama, kärende işiniň bir bölegi hökmünde, aýdylan şertnamalary düzetmek we gazanylan şertnamalar bozulan halatynda taraplaryň hukuklaryny goramak wezipesini ýerine ýetirýär.

Kärende hasaba alyş programmamyzda şertnamalar düzüp, olara seriýa belgilerini belläp we kärende hasabyny ýöredip bilersiňiz. Adaty kärende proseduralary üçin USU programma üpjünçiligi, zerur şertlerde dürli üýtgeşmeler girizip boljak taýýar şertnama şablonlaryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem kärende şertnamasynyň şablonlaryny döredip we ulanyp bilersiňiz. Kärende şertnamalaryny ýazga almak programmasy, şertnamalardaky borçnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge, wagtynda tölenmegine gözegçilik etmäge we kärendesine alnan emlägi yzyna gaýtarmaga mümkinçilik berýär. Programma, "meýilnamalaşdyrmak we ýatlatmak" ýaly funksiýalaryň bolmagy bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin tölegleriň wagty ýa-da emlägiň öz wagtynda yzyna gaýtarylmagy barada habar alarsyňyz. Mundan başga-da, kärendeçä SMS, ses we e-poçta habarlaryny ýa-da habarnamalary ibermek üçin programma düzülip bilner. Kärende meýdançasynyň ýa-da binanyň suraty ýaly maglumatlar bazasyndaky her şertnama goşmaça faýl ýa-da surat goşup bilersiňiz.

Kärende buhgalteriýa programma üpjünçiligimiz, şertnama bergilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Bu maksat bilen, ähli maliýe amallary girdeji we çykdajy elementlerine girizilýär we buhgalter hasabatynda her bir müşderi üçin bergiler görkezilýär. Kärende öňünden tölenen bolsa, şol bir çemeleşme ulanylýar. Kärende şertnamalaryny hasaba almak programmasy resminamany kagyz ýüzünde aňsat çap etmäge mümkinçilik berýär; Mundan başga-da, programmada beýleki buhgalter resminamalaryny döredip bilersiňiz. Kompaniýa şertnamalarynda kärende şertnamasynyň ähli amallary statistika we taryhda saklanar. Müşderileriňiziň ähli maglumatlar binýady tehniki hyzmat wagtynda maglumat bazasynda emele gelýär. Her bir müşderi üçin kärende önümleriniň özara täsir taryhyny, ulanylýan çykdajylary we islegi kanagatlandyrmak üçin ulanylýan wepalylyk usullaryny yzarlap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi, bäsdeşlik artykmaçlygyňyza öwrülip biljek ajaýyp buhgalteriýa mümkinçiliklerini hödürleýär. Mysal üçin, USU programma üpjünçiliginiň maglumat binýady buhgalter hasabatyna, işgärleriň işine, ammar hasabyna we hasabatyň ähli görnüşlerine uýgunlaşdyryldy. Kärende hasaba alyş programma üpjünçiligimiz, internet, enjamlar, wideo we ses ulgamy, awtomatiki telefon alyş-çalşygy we habarçylar bilen doly birleşýär. Programma, aýry-aýry iş zerurlyklaryna uýgunlaşmak aňsat, çäklendirilmedik maglumatlary öz içine alýar, dolandyryşa we çalt nawigasiýa mümkinçiligini berýär. USU programma üpjünçiligi bilen müşderi CRM ulgamyny ussatlyk bilen gurup bilersiňiz.

Ajaýyp öndürijilikden başga-da, programma funksiýalaryň ýönekeýligi we içgin interfeýs bilen häsiýetlendirilýär. Kompýuter ýa-da jübi telefonyny ulanan islendik adam bu programmada işläp biler. Ulgamda iş islendik dilde edilip bilner. Mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyzda bu wersiýanyň demo wersiýasyna serediň, uly töleg tölemeýäris, bahalarymyz önümiň bahasyna we hiline laýyk gelýär. USU Programma üpjünçiligi, belki, awtomatlaşdyryş dünýäsine iň gowy gollanma bolup biler.

USU Programma üpjünçiliginiň kärende hasaby programmasy şertnamalary, kärendeleri we beýleki hasabat we resminamalary ýerleşdirmek üçin doly özleşdirildi. Programma şertnamalary döretmegi, şertleri saklamagy we utgaşdyrmagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar. Her kärende iň oňat usul bilen hasaplanar. USU programma üpjünçiliginde resminamalaryň awtomatiki akymyna goşmaça materiallary, nagt pullary, işgärleri we ammarlary bronlamak bolýar. Algylar bilen bergileriň özara hasaplaşyklaryna gözegçilik etmek aňsat. Ulgamyň üsti bilen serişdeleriň bölünişine gözegçilik edip, ähli taslamalar üçin býudjet bellik edip bilersiňiz. Mahabat derňewi täze hyzmat ulanyjylarynyň gelmegi üçin elýeterlidir.

Programma, müşderiniň goýumlaryny hasaba alyp biler. Hyzmatlardan ýa-da hödürlenýän önümlerden alynýan girdeji barada statistik maglumatlar bar. Çykdajylara gözegçilik programma üpjünçiliginde bar we gaty düşnükli görnüşde bölüner, çykdajylar bilen alnan girdejileriň arasyndaky gatnaşyga baha berip bilersiňiz. Işgärleriň işiniň hiline baha bermek mümkin. Kärende şertnamasynyň mukdar we maliýe aýratynlyklary boýunça bar bolan derňewi. Müşderiler we işgärler üçin jübi telefonyny kärendesine almagyň buhgalteriýa programmasyny ösdürmäge mümkinçilik bar. Programmanyň köp ulanyjy ulanyş usuly bar, işlemek üçin çäksiz işgär birikdirip bilersiňiz. Her bir hasapda aýratyn giriş hukugy we ulgam faýllary üçin parol bar. Programma üpjünçiligi administrasiýasy, maglumat bilen gyzyklanýan adamlar tarapyndan maglumatlar bazasyny birugsat girmekden goraýar.

Dolandyryjy ulgamyň ähli maglumat bazalaryna doly ygtyýarly, şeýle hem beýleki ulanyjylaryň maglumatlaryny barlamaga, redaktirlemäge we pozmaga haklydyr. Maglumat bazasy üç esasy moduldan ybarat bolup, olar kategoriýalara bölünýär, programma maglumatlary girizmek gaty köp zähmet çekmezden aňsat. Maglumatlary import we eksport etmek mümkindir. Programmanyň içgin interfeýsi, ýönekeý meseleler, düşünmek we özleşdirmek aňsat. Programma üpjünçiligini işletmek üçin adaty operasiýa ulgamy bolan kompýuter talap edilýär. Her bir müşderi üçin aýratyn çemeleşýäris, işiňize iň gowy hyzmat edýän funksiýany saýlarys. Sahypamyzdan mugt göçürip alyp boljak mugt synag wersiýasy bar!