Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärende hasaplamasy üçin maksatnama

Kärende hasaplamasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärende hasaplamasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärende hasaplamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kärende hyzmatlaryny hasaba almak programmasy, her kärende amalyny ep-esli optimizirlemäge mümkinçilik berýän gaty giň funksiýalary ýerine ýetirýär. Şeýle programma üpjünçiligi, dürli kitaplarda we kitaplarda ýazgylar el bilen saklanýan el bilen dolandyryşy çalyşmagyň ajaýyp alternatiw usulydyr. Awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen, dolandyryjy işgärleri kärende maliýe hasabyny ýöretmek üçin gündelik işlerden boşatmak ýaly köp maksatlara ýetip biler. Bu hili iş bilen, kärende hyzmatlarynyň tölegine gözegçilik ýagdaýlardan we daşarky faktorlardan garaşsyz bolýar, adamdan tapawutlylykda, kompýuter programma üpjünçiligi maglumatlaryň takyklygyny üpjün edýän we uzak wagtlap howpsuzlygyny üpjün edýän päsgelçiliksiz we ýalňyşsyz işleýär.

Döwrebap tehnologiýalaryň arasynda awtomatlaşdyrmagyň işjeň ösmegi netijesinde ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginiň ösüşi meşhur boldy, şonuň üçin häzirki wagtda köp sanly programma üpjünçiligi bar. Bu programmalaryň köp konfigurasiýasy we ugry bar; şolaryň arasynda kärendäni hasaplamak üçin işewürlik üçin amatly programma we ýaşaýyş jaýyny kärendesine alýan başlangyçlar üçin programma tapyp bilersiňiz, gozgalmaýan emläk, bölek satuw ýerleri, egin-eşik we başga-da kärende şertnamalaryny hasaba almak üçin köp dürli. Köplenç, her bir programmanyň işinde haýsydyr bir dar ünsi bar, ýöne islendik iş üçin amatly funksiýany birleşdirýän şeýle programma üpjünçiligi gurnamalary hem bar.

Şeýle kompýuter programmalarynyň biri, programmaçylar tarapyndan 8 ýylyň dowamynda işlenip düzülen USU programma üpjünçiligi. Kärende hasaplamak üçin ajaýyp programma üpjünçiligi, sebäbi munuň üçin zerur potensiala eýe. Bu programmanyň hakykatdanam ähliumumydygyny bellemelidiris, sebäbi haýsy kärende önümleriniň hödürlenýändigine garamazdan islendik buhgalter hasabatyny optimallaşdyrmak üçin ulanylyp bilner. Bu, işiň ähli ugurlary üçin ýörite oýlanylan we işlenip düzülen görnüşleriň arasynda tapawutlanýan 20-den gowrak hasaba alyş hasaplama konfigurasiýasynyň bolmagy bilen kömek edýär. Şonuň üçin kärende we kärende bilen gönüden-göni baglanyşykly bolsa, ondaky islendik kategoriýany dolandyryp bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiligi, kärende gullugy üçin ajaýyp programma, sebäbi ol her bir zadyň eltilmegine rahat gözegçilik etmäge we kärendeçi bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär. Kärende obýektleri shematiki görnüşde görkezilýär, bu ýerde kärende obýektiniň her kategoriýasynyň öz reňki bar. Kärende amalyny resmileşdirmek üçin iki gezek basylanda ýörite forma açmaly, bu ýerde kärendeçiniň maglumatlary, ylalaşylan şertler, öňünden tölenen mukdar ýaly işewürlik hadysasynyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly ähli zerur maglumatlar. , umumy çykdajylar, hyzmatdaşlyk we ş.m. kesgitlenen nuanslar doldurylýar. Programmanyňyza ýörite guramaçy gurulýar, bu meýilnamalaşdyrylan we işjeň şertnamalary göni senenamaňyza bellemäge mümkinçilik berýär. Bu ýazgylara, köp ulanyjy interfeýs re modeimi sebäpli mümkin boljak prosese gatnaşýan ähli işgärler girip bilerler. Ony ulanyp, çäklendirilmedik mukdarda işgär bir wagtyň özünde programma üpjünçiliginde işläp biler.

Toparyň içindäki aragatnaşyk üçin kärdeşleriň islendik aragatnaşyk çeşmelerine ýüz tutup biljekdigini bellemelidiris, munuň netijesinde göni interfeýsden biri-birine habarlary we faýllary erkin iberip bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi, satuw meýdançasyny kärendesine almak üçin programma hökmünde hem ulanylyp bilner, sebäbi onuň işleýşi obýektleriň islendik kategoriýasyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Işgärler we müşderi binýady, şeýle hem emläk bazasy, kärende hasaba alnanda girizilen maglumatlardan kompýuter programmasynda awtomatiki usulda döredilýär. Informationhli maglumatlar bilelikde we jikme-jik ýygnalsa, dürli gurallary ulanyp, kompaniýanyň CRM-ni işjeň ösdürmäge mümkinçilik berýän gaty amatly. Mundan başga-da, maglumatlar binýady adatça täzelenýär we awtomatiki usulda doldurylýar.

Kärende kärhanalarynyň eýeleri gündelik kärende programmasyny gözlänlerinde köplenç ýüze çykýar. Galyberse-de, kärende tölegleri we gündelik kärendeler bilen işlemek, möhletleri ýerine ýetirmek üçin aýratyn takyklygy we jogapkärçiligi talap edýär. Bagtymyza, USU programma üpjünçiliginiň çäksiz mümkinçilikleri sebäpli, programmistlerimiz goşmaça töleg üçin esasy programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy esasynda ýörite ykjam programma döredip bilerler. Onuň kömegi bilen kärendeçileriň isleglerini wagtynda kanagatlandyryp bilersiňiz, bu işe hemişe gözegçilik edip bilersiňiz we işewürlik wakasynyň gelip çykyşyna kompaniýanyňyza gözegçilik edip bilersiňiz. Kärende buhgalteriýa programmamyz, ýaşaýyş jaý kireýini we kärendesini hasaplamak üçin programma hökmünde erkin ulanylyp bilner, sebäbi çykdajylary öňünden tölemezden ýa-da hasaplamazdan hasaplamak programma üpjünçiligi tarapyndan özbaşdak amala aşyrylyp bilner. Dürli zatlary kärendesine almagyň bahasy barada ähli zerur maglumatlar 'Salgy' bölüminde girizilýär we birnäçe baha sanawy bolup biler, sebäbi olar dürli müşderiler üçin, şol sanda hyzmatlara arzanladyş berýänler üçin ulanylyp bilner.

USU-dan kärendä gözegçilik programmasy kärendeçiniň işini seljermek üçin ajaýyp. Bu, dürli maksatlar üçin ulanyp boljak kärende we kärende programma üpjünçiliginiň şol bir gurnama konfigurasiýasy. Esasy menýudaky 'Hasabatlar' bölümi, içerki amallary barlamak üçin giň funksiýany hödürleýär, bu size tamamlanan amallary seljermäge, käbir hyzmatlara isleg görkezijilerini kesgitlemäge, kompaniýanyňyzyň iň gowy işgärlerini kesgitlemäge we başga-da köp zatlara kömek eder. Şol bir wagtyň özünde, haýyşyňyz boýunça programma ähli statistiki görkezijileri grafalara, diagrammalara, diagrammalara we tablisalara öwrüp biler, şonuň üçin olary görmek we gaýtadan işlemek ulanyjy üçin mümkin boldugyça amatly bolar. Gözegçilik pudagynda öz wagtynda we başarnykly hasabat bermek hökmany, bu programmamyzda asla problema bolmaz.

Görşüňiz ýaly, USU programma üpjünçiligi zerur funksiýa eýe bolany üçin kärende programmasy hökmünde netijeli ulanylyp bilner. Onuň bilen işe başlanyňyzdan soň, akylly import funksiýasy sebäpli bar bolan sanly maglumatlary beýleki çeşmelerden çalt we aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz. Öndürijilerimiz ony ýönekeýleşdirdiler we ähli işleýşi ulanyjynyň işini mümkin boldugyça rahatlaşdyrýandygyna göz ýetirdiler. Kärende çykdajylary, ulanylan bahalaryň sanawyna we geleşigi amala aşyrýan müşderilere baglylykda awtomatiki usulda alynýar. Gündelik kärende programmasy elektron maglumat bazasyndaky işler wagtynda bolup geçen ähli amallary görkezýär. Müşderiler tölegleri hasaplamak barada uzak wagtlap alada etmeli bolmazlar, sebäbi nagt we nagt däl töläp bilerler. IT önümimiz bilen, gurnamak we konfigurasiýa uzakdan amala aşyrylýandygy sebäpli, dünýäniň islendik ýerinde kärendä gatnaşyp bilersiňiz.

Hasaplaşyk programmamyzda örän amatly töleg ulgamy bar, bu ýerde diňe ýerine ýetirilen wagtynda ulanyp bilersiňiz, soň bolsa mugt ulanýarsyňyz. Gozgalmaýan emläk gullugyny kärendesine almak programmasy dürli dillerde ulanylyp bilner, sebäbi oňa ýörite dil bukjasy gurulýar. Programmistlerimiz tarapyndan berilýän tehniki goldaw, diňe hyzmatlaryň hakyky berilmeginden soň hemişelik däl-de, serişdeleri karz bermek arkaly tölenýär. Her bir potensial ulanyjy, töleg tölenmänkä programmanyň mümkinçiliklerini barlamaga mümkinçilik alýar, sebäbi programma üpjünçiliginiň demo wersiýasynda üç hepde doly işlemäge synanyşyp bilersiňiz we işewürligi ösdürmek üçin zerurdygyny kesgitläp bilersiňiz. Bölek satuw giňişligini kärendesine almak programmasy uzakdan işlemäge mümkinçilik berer, sebäbi kärende ýazgylaryny internete girýän islendik ykjam enjamdan saklap bolýar.

Müşderiler kärende hyzmatlary üçin islendik walýutada töläp bilerler, sebäbi gurlan häzirki zaman öwrüjisi dogry hasaplamaga kömek eder. Üýtgeşik iş hadysasy programmasy bilen çalt başlamak, pul dogry bellenen, gurlan we düzülen badyna ulanyp başlamaga mümkinçilik berer. Programma üpjünçiligimiz, dürli işewürleriň eýeleri üçin örän amatly bolan ähli ugurlar üçin ulanylyp bilner. Universalhliumumy maksatnama işgärler üçin her bölek üçin dürli töleg nyrhlaryny göz öňünde tutup, aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamaga we hasaplamaga mümkinçilik berýär. Kärende kompaniýasynyň ähli maliýe maglumatlary we iş wakalarynyň netijeleri derrew işewürlik çärelerini geçirmek üçin arzanyň içerki buhgalteriýa bölüminde görkezilýär.