Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärende üçin maksatnama

Kärende üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärende üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany kärendesine alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kärende programmasy, gozgalmaýan emläk we beýleki zatlary kärendesine alýan kärhanalar we şahsyýetler üçin möhümdir. Ykdysady düşünje hökmünde kärendesi gaty köptaraply. Kärende bermegiň ykdysady manysy aşakdakylar - islendik emläk görnüşini öňünden ylalaşylan şertlerde we belli bir töleg üçin wagtlaýyn ulanmak üçin kärendesine almak. Kärende proseduralarynda müşderi düşünjeleri, kärende önümleri, şertnama şertleri bar. Şertler bir günden näbelli wagta çenli üýtgäp biler. Jaýlar, desgalar, ulaglar, enjamlar, desgalar, ýer, maddy däl emläkler we ş.m. ýaly emläk kärendesine alnyp bilner. Kärende işi bilen meşgullanýandygyňyza garamazdan, maliýe üstünlikleri onuň professional guramasyna baglydyr. Işewürlik improwizasiýa serişdeleri bilen geçirilip bilner, ýöne şeýle dolandyryş täsirli bolarmy? Amalyň görkezişi ýaly, telekeçiler iru-giç awtomatlaşdyrmagy ulanmagy karar edýärler. Kärende programmasyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Programma, lizing işleriniň ähli işini tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Şeýle programma bilen, zatlary kärendesine alanyňyzda kärende şertnamalaryny gönüden-göni dolandyryp bilersiňiz. Specializedöriteleşdirilen programma, ähli işleriň amala aşyrylýan ýeke-täk maglumat giňişligini döretmäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, iş proseslerini dolandyrmak, utgaşdyrmak we gözegçilik etmek işini gurnaýan kärende programmasydyr. USU programma üpjünçiligi bilen, müşderi maglumatlar bazasy bilen iş prosesini düzüp bilersiňiz. Mundan başga-da, müşderiler hakda doly maglumatlary görkezip bilmelisiňiz, bu gaty amatly, bu maglumatlar sebäpli daşarky hyzmatlaryňyza bolan islegi höweslendirmek üçin dürli marketing usullaryny ulanyp bilersiňiz. USU-nyň programma üpjünçiligi her tabşyrmak şertnamasyny, yzarlaýyş şertlerini we olar üçin öz wagtynda tölegini dolandyrýar.

Kärende ýöriteleşdirilen profiline baglylykda goşmaça wariantlar, mysal üçin inwentar gözegçiligi, materiallary öçürmek, hili bahalandyrmak, monitorlar bilen integrasiýa we başga-da köp goşmaça peýdalar bolar. Maksatnamamyzda doly müşderi gönükdirilen täsirli CRM ulgamy bar, şonuň üçin müşderileriňiz siziň bilen işlemekden hoşal bolarlar. Karz maksatnamasy müşderiler bilen oýlanyşykly aragatnaşyk ulgamyna eýedir; telefon, jaňlar, tekst habarlary we e-poçta arkaly amala aşyrylyp bilner. Işgärleriň özüni alyp barşyna netijeli gözegçilik etmek we optimizirlemek üçin maksatnama işgärleriň çärelerine gözegçilik we utgaşdyrmak ulgamy girizildi.

Programmanyň kömegi bilen dolandyryjy potratçylary belläp biler we soňra berlen meseleleriň ösüş derejelerini utgaşdyryp biler. Kärende programmasy internet bilen ajaýyp birleşýär, bu programmadan maglumatlary aňsatlyk bilen internete ýükläp bilersiňiz. Ulgamdaky seljeriş işjeňligi dürli hasabatlarda beýan edilýär, oňa laýyklykda ýerine ýetirilen işleriň netijeliligini, umuman alanyňda, amallaryň girdejiligini yzarlap bilersiňiz. Kärende programmasy, CCTV kameralary ýa-da ses enjamlary ýaly dürli enjamlar bilen gowy işleýär. Awtomatlaşdyrylan resminama akymy, kärende amallarynyň hemmesini görkezer, resminamalar buhgalter standartlaryna doly laýyk geler. Theeri gelende aýtsak, iş prosesinde agyr iş ýükleri bilen, kärende meýilnamalaryny meýilleşdirmek, borçnamalaryň şertlerine gözegçilik etmek, özara hasaplaşyklara gözegçilik etmek üçin oýlanyşykly ulgam bolmaly.

Aýry-aýry işler, adaty işleýiş toplumy däl-de, müşderilerimiziň her biri üçin amala aşyrylar. USU programma üpjünçiliginiň çeýe çemeleşmesi, diňe işiňiz üçin zerur zatlary saýlamaga mümkinçilik berer. Businesshli telekeçilik guramalary kiçi, orta we iri kompaniýalardan bize ynanýarlar, web sahypamyzda biz hakda goşmaça maglumatlary tapyp bilersiňiz. USU programma üpjünçiliginiň çägi ýok, her kärende işini awtomatlaşdyrmaga kömek ederis. Geliň, onuň käbir funksiýalaryny barlap göreliň.

USU programma üpjünçiligi, islendik aýratynlygy we ugry boýunça karz bermek işini guramaga ukyply. Professional gurama, dolandyryş, utgaşdyrmak we gözegçilik eder. Programma kärende şertnamasyny ýazga alýar, hyzmatlary alýanlaryň tertibine we wagtynda tölenmegine gözegçilik edýär. Programmada, özbaşdak hasaplamalary ýerine ýetirip, býudjet düzüp we çeşmeler paýlap bilersiňiz. Programmanyň köp ulanyjy re modeimi, her ulanyjy üçin aýratyn ygtyýarnamasy bar. USU programma üpjünçiligi ýerli sebitde we internetde işleýär. Maglumat saklaýyş meýdançasy isleýşiňiz ýaly maglumatlary saklaýar. Maglumat akymlaryny amatly gözleg elementleri, maglumatlary tertiplemek, kategoriýalaşdyrmak we başgalar bilen dolandyrmak aňsat. Kärende programmasy hasaplary, parollary bellige alýan, maglumat bazasyna jogapkärçiligi ýükleýän administrator tarapyndan utgaşdyrylýar. Programma, täze müşderileriň gelmegi bilen baglanyşykly mahabat çözgütleriniň netijeliligini yzarlamak aňsat. Programmanyň hasabat bölümi, ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, goýlan çeşmelere, çykdajylaryň we girdejiniň arasyndaky gatnaşyga baha bermäge mümkinçilik berýär.

Programma interfeýsini öz islegiňiz boýunça düzüp bilersiňiz: gurallar panelini, gysga ýollary, iş stoly üçin reňk çözgütlerini sazlaň. Kärende işiňizi USU programma üpjünçiligi bilen alyp barmak, kärende kompaniýasyny hasaplamak üçin edilmeli yzygiderli ädimleriň sanyny azaldar. Kärende çärelerinden başga-da, kompaniýaňyz haryt ýa-da material satmak bilen meşgullanýan bolsa, USU programma üpjünçiligi hem bu işi optimizirlär. Özara hasaplaşyk hasaby, goşa walýuta nagt dolandyryşy bar. USU programma üpjünçiligi bilen resminama arhiwine bil baglap bilersiňiz we işgärleriň doly gözegçiligi mümkindir. Kärende programmasy dürli dillerde işleýär. Belli bir tertipde maglumat bazasynyň ätiýaçlyk nusgasy bar. Çeşmäni ulanmak üçin diňe adaty operasiýa ulgamy bolan iş stoly kompýuter bolmaly. USU programma üpjünçiligi, programma ulanyjylary üçin düşünmek aňsat bolan ýönekeý, öz-özüni düşündirýän modullardan durýar.