Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş hakyny hasaba almak üçin maksatnama

Iş hakyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş hakyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Iş hakyny hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligini ösdürmek toparynyň kärende hyzmatlary hasapçylyk programmasy dürli buhgalteriýa, gözegçilik we resminama dolandyryş aýratynlyklaryny hödürleýär. Bu programmanyň netijeliligini bilmek we anyklamak isleseňiz, ony resmi web sahypamyzdan mugt göçürip almagyňyzy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, häzirki wagtda bazardaky iň oňat programma üpjünçiliginiň biri bolan bu kärende buhgalter programma üpjünçiliginiň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Bu programmany beýlekilerden tapawutlandyrýan esasy zat, aýlyk abuna ýazylmazlygy we hünär we işjeňlige garamazdan her kim we ähli guramalar üçin elýeterli satyn alyş çykdajylarynyň bolmazlygydyr. Şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, kärende kompaniýalary üçin buhgalteriýa programmamyzyň ähli ugurlarda işlemäge mümkinçilik berýän köp sanly moduldan dolydygyny we başga bir programma satyn almaly däldigiňizi bellemelidiris. Iň esasy zat, bu programma üpjünçiligi bilen işlemek üçin öňünden taýýarlyk görmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ulanmak gaty aňsat, hatda täze öwrenýän hem ony özleşdirip biler. Maksatnamamyz enjamlaryň, harytlaryň ýa-da gozgalmaýan emläkleriň kärendesini awtomatiki hasaplaýar. Her bir ulanyjy üçin düzülip bilinýän owadan we köp wezipeli interfeýs, bu hem öz ekranyňyzy we ekrany tygşytlaýjy iş stoluňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär, bu halaýan suratyňyz görnüşinde ýa-da döredijilerimiz tarapyndan işlenip düzülen köp galyplaryň biri bolup biler, olary hemişe edip bilersiňiz. isleseňiz üýtgediň.

Müşderiniň umumy maglumatlar bazasynda diňe kärendeçileriň şahsy maglumatlary däl, eýsem, berlen kärende hyzmatlary barada goşmaça hasabat maglumatlary, mysal üçin, baglaşylan kärende şertnamalary, tölegler ýa-da bergiler, buhgalter hasabaty, kärendesine alnan harytlaryň ýa-da gozgalmaýan emläk barada maglumatlar bar. we ş.m. Hemme zat islegleriňize uýgunlaşdyryldy. Hasaplamalar dürli usullar bilen amala aşyrylýar, bu size köp wagt ýitirmezlige mümkinçilik berýär we tölegler derrew maliýe işjeňliginiň tablisalaryna ýazylýar. Hasapçylyk programmasy, satuwdan ýa-da kompaniýanyň beýleki işlerinden dürli hasabatlary we diagrammalary döredýär, bu bolsa öz gezeginde guramanyň ösüşi we girdejiniň ýokarlanmagy üçin dürli möhüm meseleleri çözmäge mümkinçilik berýär, derejäniň we hiliň ýokarlanmagyna esaslanýar. işe almak proseduralary. Kärendeçileriň aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyp, umumy ýa-da şahsy habarlary, mysal üçin tölegiň zerurlygy, kärende önüminiň yzyna gaýtarylmagy we ş.m. SMS we ses habarlaryny iberip bilersiňiz.

Maksatnamada bir wagtyň özünde birnäçe şahamçalarda, ammarlarda ýa-da bölümlerde ýazgylary saklamak bolýar. Şeýlelik bilen, maglumatlar we habar alyşmak mümkinçiligi bilen ähli işgärleriň yzygiderli gatnaşygy sebäpli, kärende kompaniýasynyň tutuşlygyna işlemegini üpjün edip bilersiňiz. Employeeshli işgärler harytlary we gozgalmaýan emlägi kärendesine almak üçin buhgalteriýa ulgamyna maglumatlary girizip bilerler, ýöne gizlin hasabat maglumatlary bilen işlemek we işlemek üçin diňe bir dar işgär bar. Giriş derejesi iş jogapkärçiligi bilen kesgitlenýär we diňe dolandyryjy maglumatlaryň käbir görnüşlerini görmek we olary sazlamak, şeýle hem işleýän wagtyny ýazýan wagt yzarlamasynyň kömegi bilen gol astyndakylaryň işine doly gözegçilik etmek üçin doly ygtyýar alýar. we şu maglumatlara esaslanyp, töleg hasaplanýar. Dolandyryş bolmasa-da, işgärler öz işlerini rahat we jogapkärçilikli ýerine ýetirerler, sebäbi iş wagty ulgamda hakyky wagtda ýazylýar we birleşýän ykjam wersiýanyň kömegi bilen olaryň barlygyna yzygiderli gözegçilik etmek bolýar. ýerli internet arkaly birikdirilende uzakdaky programma bilen.

Programmanyň synag wersiýasyny resmi web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, öňki, şuňa meňzeş programmalaryň ähli nuanslaryny we gowşak taraplaryny göz öňünde tutup, işläp düzüjilerimiziň gaty ünsli işlän programmasynyň hiline we köp taraplydygyna göz ýetirersiňiz.

Bu kärende hasaby programmasyny we goşmaça işlenip düzülen modullary gurmak barada jikme-jiklikler üçin geňeşçilerimize ýüz tutuň. Recordsazgylary ýöretmek, gurallary ýa-da gozgalmaýan emläk kärendesine almak üçin uniwersal we köp wezipeli kompýuter programmasy bilen, programmany dolandyrmak we tejribesiz ulanyjynyň hem edip biljekdigini göz öňünde tutup, deslapky taýýarlyk görmezden derrew işe başlamaga mümkinçilik berýär. kesgitläň. Programma, kärendeçiniň şu wagt bar bolan wadalary barada maglumatlary kesgitleýär. Birnäçe dilde bir wagtyň özünde işlemek, iş tabşyryklaryny derrew başlamaga we daşary ýurtly hyzmatdaşlar we kärendeçiler bilen şertnamalary we şertnamalary baglaşmaga mümkinçilik berýär. Hasap maglumatlary import etmek, islendik taýýarlanan resminamadan gönüden-göni USU programma üpjünçiliginiň buhgalteriýa ulgamyna girmäge mümkinçilik berýär.

Kärende hasaby baradaky maglumatlar ýörite elektron tablisasyna girizilýär. Kärende hasaba alyş maksatnamasyna ygtyýarly işgärleriň hemmesi elýeterlidir. Awtomatiki hasap-faktura we resminama döretmek, hasabat bermek, işi ýönekeýleşdirmek, wagt tygşytlamak we ýalňyşsyz maglumat girizmek. Programmanyň çalt kontekst gözlegi, müşderi bilen habarlaşmak maglumatlary ýa-da şertnama barada sekuntda maglumat almaga mümkinçilik berýär. Renthli kireýine beriş maglumatlary, amatlylygy boýunça programmanyň buhgalter tablisalaryna tertipleşdirmek arkaly alyp bolýar. Kompýuter programmamyz bilen, dolandyryşyňyzdaky ähli bölümleri we bölümleri aňsatlyk bilen dolandyryp we şol bir wagtda dolandyryp bilersiňiz. Meýilnamalaşdyrmak funksiýasy ätiýaçlyk nusgalary, buhgalter resminamalaryny almak ýa-da meýilleşdirilen ýygnaklar ýaly dürli amallary ýerine ýetirmek barada aladalanmaga mümkinçilik berýär. Programma belli bir meseläniň ýerine ýetiriliş möhletini kesgitlänsoň, programma hemme zady awtomatiki usulda ýerine ýetirer we size bu barada habar berer.

Kärendeçileriň bitewi maglumat bazasy kärendeçiler hakda şahsy maglumatlary almaga we dürli häzirki we öňki amallar barada goşmaça maglumatlary girizmäge mümkinçilik berýär. Hasaplaýyş programmamyzda hödürlenýän hyzmatlaryň hili, girdejiniň ýokarlanmagy we guramanyň ýagdaýy bilen baglanyşykly möhüm kararlary almaga mümkinçilik berýän dürli hasabatlar, statistikalar we grafikler döredilýär. Kärende hasabaty häzirki we talap edilmeýän hyzmatlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, baha segmentiniň ýokarlanmagy ýa-da peselmegi bilen baglanyşykly karar berip bilersiňiz. Maliýe tendensiýalary baradaky maglumatlar her gün täzelenýär, alnan maglumatlary öňki okalmalar bilen deňeşdirip bolýar we şeýlelik bilen artykmaç çykdajylary gözegçilikde saklaýar. Kompýuter programmasynyň häzirki zaman ösüşini we köpugurlylygyny ulanyp, kompaniýanyň ýagdaýyny we maliýe girdejiliginiň ýokarlanmagyny ýokarlandyrýarsyňyz.

Aýlyk abuna ýazylmazlygy bu programmany bazardaky şuňa meňzeş programmalardan tapawutlandyrýar. Mugt synag wersiýasy, kompaniýaňyzdaky işleýiş gerimini seljermäge we üpjün edilen ähliumumy ösüşiň netijeliligine baha bermäge mümkinçilik berýär. Jübi wersiýasy gurallaryň, gozgalmaýan emläkleriň we kompaniýanyň ähli ýerleriniň, hatda daşary ýurtlaryň kärendesine uzakdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär; ýerli internet arkaly esasy baglanyşyk. Özara hasaplaşyklar, töleg terminallary ýa-da web sahypasyndaky şahsy hasabyňyz arkaly töleg kartoçkalary bilen aşakdaky töleg serişdeleri bilen amala aşyrylýar. Müşderiniň aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyp habar ibermek, kärendeçilere guraly yzyna gaýtarmak, töleg tölemek, zatlary alyp gitmek, hasaplanan bonuslar, häzirki mahabat we ş.m. zerurlygy barada habar bermäge mümkinçilik berýär. Karz derňewi, kärendeçi karzy barada maglumat berýär. Ulgamlaýyn ätiýaçlyk ähli resminamalaryň we maglumatlaryň asyl görnüşinde howpsuzlygyny üpjün edýär.

Kärende kompaniýalary üçin buhgalteriýa programmasynyň demo görnüşini web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz, bu ýerde bu programmany durmuşa geçirmegiň netijelerini köpeltjek goşmaça programma üpjünçiligi modullary barada hünärmenlerimizden goşmaça maglumat alyp bilersiňiz. Dürli tereziler bilen işlemek, dünýäniň kartasyny we belli bir şäher ýa-da şäheriň kurýeriň ýerleşýän ýerini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Girdeji statistikasy bir işde bar bolan ähli harytlar we hyzmatlar barada maglumatlary berýär.