Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bejeriş üçin serişdeleri hasaba almak

Bejeriş üçin serişdeleri hasaba almak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bejeriş üçin serişdeleri hasaba almak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bejeriş üçin serişdeleriň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Soňky ýyllarda hyzmat merkezleri abatlaýyş üçin serişdeleri awtomatiki hasaplamagy ulanmagy makul bilýärler, bu dolandyryşyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar, resminamalaryň dolanyşygyny üpjün edýär we önümçilik çeşmeleriniň we guramanyň býudjetiniň paýlanyşyny üpjün edýär. Programma üpjünçiligi interfeýsi, gündelik amallarda rahatlygy üpjün etmek üçin inçe hasaplama bilen işlenip düzülendir, bu ýerde ulanyjylar diňe bir buhgalteriýa bilen meşgullanman, eýsem dowam edýän hyzmat we abatlaýyş amallaryna gözegçilik etmeli, çykýan resminamalaryň hiline gözegçilik etmeli we maliýe çeşmelerini we aktiwlerini netijeli dolandyrmaly.

USU programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasynda abatlaýyş we tehniki hyzmat platformalary aýratyn orny eýeleýär. Ulanyjylar gaznanyň buhgalteriýa programma üpjünçiligini mümkin boldugyça ýönekeý, elýeterli we aňsat ulanyp bilmekleri üçin umumy ýalňyşlyklardan gaça durmaga synanyşdylar. Esasy buhgalter wezipelerini öz üstüne aljak, işgärleriň öndürijiligini bahalandyrjak, müşderiler bilen aragatnaşyk gurjak we häzirki prosesler we amallar barada iň soňky analitiki maglumatlary ýygnajak amatly programma almak beýle bir aňsat däl.

Programmanyň arhitekturasynyň buhgalter hasabatynyň islendik kategoriýalary üçin giňişleýin maglumat goldawyna esaslanýandygy hiç kim üçin syr däl. Her abatlaýyş tertibini çözmek üçin surat, aýratynlyklar, kemçilikleriň we zyýanyň görnüşleriniň beýany we işiň meýilleşdirilen çäkleri bilen ýörite kartoçka döredilýär. Hasap maglumatlarynyň belli bir toplumy, göni hyzmat we abatlaýyş işlerine gönüden-göni başlap biler ýaly, doly işleýän hünärmenlere derrew geçirilip bilner. Konfigurasiýanyň wezipesi ulanyjylara zerur dolandyryşlar we derňewler bermek.

Hyzmat merkezindäki işgärlere zähmet hakynyň tölenmegine gözegçilik etmegi ýatdan çykarmaň. Bu size serişdeleriňizi netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Awtomatiki hasaplaşyk üçin goşmaça ölçegleri ulanmaga rugsat berilýär: işiň çylşyrymlylygy, sarp edilen wagt, ussanyň ussatlygy. CRM programma üpjünçiligi buhgalteriýa, bazarda tehniki hyzmaty we abatlamagy höweslendirmek, täze müşderileri çekmek, Viber we SMS arkaly awtomatiki habar ibermek üçin gurallaryň bar bolan müşderileriň özara täsir parametrlerini üpjün etmekden jogapkärdir. Başgaça aýdylanda, programma marketing we mahabat mümkinçiliklerini açýar.

Içerki resminama dizaýneri, kadalaşdyryjy buhgalteriýa formalaryny, kabul ediş amallaryny, zatlary gowşurmagy, kepillik hyzmatyny we abatlaýyş şertnamalaryny we beýleki resminamalary öz wagtynda taýýarlamaga jogapkärdir. Islegiňize görä täze şablonlary we formalary goşmak gadagandyr. Has habarly we deňagramly dolandyryş kararlaryny almaga mümkinçilik berýän analitiki gurallar aýratyn bellenilmelidir. Tablisalar we grafikler gurluşyň girdejisini, çykdajylaryny, belli bir döwürde müşderiniň işjeňligini, bergileri we beýleki aýratynlyklary görkezýär.

Häzirki zaman hyzmat merkezleri awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny artykmaç bellemeli däldir. Maliýe hasabat ulgamy häzirki abatlaýyş işlerine gözegçilik edýär, resminamalaryň ýazgylaryny ýöredýär, guramanyň býudjetinden we önümçilik çeşmelerinden serişdeleriň paýlanyşyna gözegçilik edýär. Programma üpjünçiligini goldamagyň esasy wersiýasy hemişe belli bir iş şertleri we kompaniýanyň özi üçin goýýan uzak möhletli wezipeleri üçin amatly däl. Bu ýagdaýda, aýratyn ösüş we goşmaça enjamlar bilen üpjün etmegiň mümkinçiliklerine göz aýlamagyňyzy maslahat berýäris.

Platforma hyzmat we hyzmat çäreleriniň esasy parametrlerini kadalaşdyrýar, abatlaýyş işlerine yzygiderli gözegçilik edýär, resminamalaýyn goldaw we çeşmeleriň paýlanyşy bilen iş salyşýar. Ulanyjylara dolandyryşy özleşdirmek, gurlan giňeltmeleri we buhgalteriýa opsiýalaryny, maglumat kataloglaryny we maglumat kitaplaryny dogry ulanmagy öwrenmek üçin iň az wagt gerek bolar. Ulgam, guramanyň maliýe çeşmelerini goşmak bilen dolandyryşyň esasy taraplaryna gözegçilik etmegi maksat edinýär. Her sargyt üçin surat, aýratynlyklar, kemçilikleriň görnüşiniň beýany, zeper, işiň meýilleşdirilen çäkleri bilen ýörite kartoçka döredilýär.

CRM modulynyň kömegi bilen hyzmatlary ýokarlandyrmak, müşderi bazasyny ýokarlandyrmak we Viber we SMS arkaly awtomatiki usulda habar iberip boljak müşderi gatnaşyklarynyň ýokary derejesi gazanylýar. Hakyky aktiw amaly programmasy hasaba alyş hyzmatlary we abatlaýyş işleri. Ulanyjylar gyssagly düzedişlerde kynçylyk çekmezler. Hyzmat merkeziniň bahalarynyň sanawyna gözegçilik etmek, belli bir hyzmata bolan islegi kesgitlemäge, çykdajylary azaltmaga we gysga we uzak möhletli maliýe mümkinçiliklerine baha bermäge kömek edýär. Gurlan resminama dizaýneri, kadalaşdyryjy formalary, kabul ediş we gowşuryş şahadatnamalaryny, kepillik hyzmat şertnamalaryny we beýleki resminamalary taýýarlamagyň parametrlerini üpjün etmekden jogapkärdir.

Sazlama tölegli mazmun hem berdi. Käbir programma üpjünçiligi gurallary we giňeltmeler diňe isleg boýunça elýeterlidir. Işgärleriň aýlyk töleglerine gözegçilik doly awtomatlaşdyrylan. Awtomatiki hasaplamalar üçin goşmaça ölçegleri ulanmaga rugsat berilýär: abatlamagyň çylşyrymlylygy, wagty, kärleri. Meseleler belli bir derejede dolandyryş derejesinde beýan edilse, serişdeler degişli mukdarda alynmasa, programma üpjünçiligi kömekçisi bu barada derrew habar berýär. Specialörite interfeýs assortimentiň, ätiýaçlyk şaýlarynyň we bölekleriniň satuwyna gözegçilik edýär.

Programma, müşderiniň işjeňliginiň, belli bir döwrüň girdejisiniň we çykdajylarynyň, işgärleriň öndürijiliginiň görkezijilerini öz içine alýan giňişleýin seljeriş toplumyny hödürleýär. Goşmaça enjamlar baradaky soraglar, funksional elementler, dizaýn, wariantlar we giňeltmeler özbaşdak saýlanan aýratyn ösüşiň kömegi bilen aňsat çözülýär. Synag wersiýasy mugt paýlanýar. Synag möhletinden soň ygtyýarnama almagy maslahat berýäris.