Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bejeriş we abatlaýyş maksatnamasy

Bejeriş we abatlaýyş maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bejeriş we abatlaýyş maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bejeriş we abatlamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bejeriş we abatlaýyş programmasy, bu işleri awtomatlaşdyrmak funksiýasyny ulanyp, şuňa meňzeş kompaniýada bolup geçýän ähli prosesleriň ýokary hilli hasaba alynmagyny guramaga kömek edýär. Şeýle programma dolandyryjylara iş ýeriniň daşynda uzakdan girilse-de, işleri yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Awtomatiki hasaplaşyk usulyndan başga-da, ýörite hasaba alyş resminamalarynyň ulanylyşynda we tamamlanmagynda beýan edilýän tehniki hyzmat pudagy üçin ony durmuşa geçirmäge el bilen çemeleşilýär. El bilen edilýän usulyň köp kompaniýalarda henizem isleginiň bardygyna garamazdan, habarsyz dolandyryjylar programmany gurmak we ony ulanmak boýunça okuw üçin köp býudjet sarp etmekden gorkýarlar, bu zerur netijeliligi we ygtybarlylygy üpjün etmeýär. Bejeriş we abatlaýyş hyzmatlaryny berýän ähli guramalarda, esasanam köp sanly programma bilen, telekeçileriň kompaniýanyň ösüşi we üstünligi üçin öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirýändigi sebäpli, awtomatiki hyzmat etmek üçin ýöriteleşdirilen programmalardan birini gurmak maslahat berilýär.

Ulanyjylaryň köpüsiniň pikiriçe, tehniki hyzmat we abatlaýyş programmasynyň funksional aýratynlyklary boýunça iň oňat wersiýasy USU Software tarapyndan kompýuteriň ösdürilmegi. USU programma üpjünçiligi ulgamy köp ýyl bäri häzirki zaman awtomatlaşdyryş tehnologiýalarynyň bazarynda hödürlenýär. Bu programmanyň özboluşly aýratynlyklary, islendik kategoriýadaky kompaniýalar üçin amatlydyr, sebäbi önüm öndürmekde ýarym taýýar önümler ýa-da komponentler ulanylsa-da, önümiň islendik görnüşine gözegçilik edýär. Elektron giňişliginde maglumat materiallaryny çäksiz saklamak we gaýtadan işlemek, kagyz formaty bilen deňeşdirilende has köp artykmaçlyga eýe. USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleri bilen amatly hyzmatdaşlyk şertleri programmany iň girdejili satyn alýar, sebäbi programma bir gezek, gurnama döwründe we işleýşini mugt ulananyňyzda tölenýär. Mundan başga-da, programmanyň bahasy bäsdeşleriň bahasyndan has arzan. Programmistler programmada kynçylyklar ýüze çykan badyna siziň islegiňiz boýunça tehniki goldaw berýär. Görkezilen hyzmatlara laýyklykda tölenýär. Uly artykmaçlyk, eýýäm baý programma gurallaryna garamazdan, programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy, iş segmentiňize görä ýörite işlenip düzülen görnüşler bilen doldurylýar. USU programma üpjünçiligi ulgamynyň tapawutly aýratynlygy, ulanylyşynyň aňsatlygydyr, sebäbi hiç hili okuw ýok mahaly özbaşdak ösüşi, her bir işgäri, ýaşyna garamazdan elýeterlidir. Örän owadan we aç-açan dizaýn edilen interfeýs, enjamyň ýönekeýligi bilen tapawutlanýar, hatda esasy menýuda diňe üç bölüm bar: "Modullar", "Hasabatlar" we "Salgylar", olaryň hersi öz funksiýasyny ýerine ýetirýär. . Bejeriş kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylmagy, işleýişinde ştrih kodlamagyň usullaryna esaslanýan häzirki zaman enjamlarynyň iş prosesinde ulanylmagynyň netijesidir. Munuň netijesinde işgärleriňiz döwülen enjamy çalt alýarlar, maglumat bazasynda kesgitleýär we kod skanirlenende açylýan resminamalary göçürip alýar. Şeýle hem skaner abatlaýyş dükanyndaky önümleriň hakyky sanyny çalt hasaplamak üçin ulanylyp bilner.

USU programma üpjünçiligine hyzmat etmek programmasy başga nädip kömek edip biler? Ilki bilen, maglumatlar bazasynda abatlaýyş sargytlary baradaky maglumatlary hasaba almagyň aňsatlygyny bellemelidiris, sebäbi olaryň her biri programmanyň obýektiniň beýany, alnan senesi, gysgaça beýanyndan ybarat özboluşly hasap döretdi. , ygtybarly buhgalteriýa guramak üçin zerur bolan abatlaýyş hyzmatlarynyň takmynan bahasy, müşderi maglumatlary we beýleki parametrler. Elektron ýazgylar hyzmat tehnikleri tarapyndan tamamlanýar, olar hem buýrugyň abatlaýyş ýagdaýy üýtgese olary düzedýärler. Programmalaryň ýagdaýyny görmegi we yzarlamagy aňsatlaşdyrmak üçin dürli reňkler bilen örtülendir. Gözleg wagtynda tekst maglumatlaryndan we enjamy tanamagyň netijeliliginden başga-da, ozal web kamerasy bilen ýazga alnan enjamyň suraty hem bar. Akylly gözleg ulgamy gözleg meýdanyna girizilen ilkinji nyşanlar bilen islenýän tertibi gözlemäge mümkinçilik berýär. Elektron ýazgylary ýöretmek, hatda işde bolmasa-da, sargytlaryň hakyky wagtda ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge we müşderilere gowşurylyşynyň öz wagtynda gözegçilik edilmegine mümkinçilik berýär. Işgärleriňiz zeper ýeten enjamlary kabul etmek ýa-da tamamlanan abatlaýyş işlerini hasaba almak üçin wagt ýitirmeli bolmaz. Bejeriş programmasy, "Salgylar" bölüminde saklanýan bu görnüşleriň aýratyn şablonlaryna esaslanýan tehniki düzediş resminamalaryny awtomatiki düzmäge mümkinçilik berýär. Bu resminamalaryň her biri, berilýän hyzmaty tassyklamak üçin poçta arkaly müşderä iberilip bilner. Ulgam diňe bir kompaniýanyň esasy işlerine däl, eýsem maliýe we işgärler babatynda hem gözegçiligi ýola goýmaga mümkinçilik berýär. "Hasabatlar" bölüminde, zerur döwürde edilen ähli tölegleriň statistikasyny görkezip bilersiňiz. Bejeriş ussalary üçin, netijeliligine baglylykda, familiýa bilen ýerine ýetirilýän hyzmat hyzmatlary üçin aýratyn töleg nyrhlaryny kesgitläp bilersiňiz. Görşüňiz ýaly, USU-nyň ähliumumy tehniki hyzmaty we abatlaýyş programma üpjünçiligini ulanmagyň köp peýdasy bar.

Islendik önümi satyn alşy ýaly, onuň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine düşünmek gowy. Munuň üçin tehniki hyzmat programmasynyň esasy gurnama konfigurasiýasyny USU programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasyndan göçürip alyp, mugt synag döwri bolan üç hepde şahsy synap görmegiňizi maslahat berýäris. Geňeşçilerimiz, web sahypasynda berlen aragatnaşyk formalaryny ulanyp, goşmaça soraglaryňyza hemişe jogap bermäge taýýardyrlar.

USU programma üpjünçiligine hyzmat etmek, näsazlyk ýüze çykan halatynda goldaw berilende tölenýär we galan wagty abuna tölemeli däl. USU Programma üpjünçiligi programmasy her bir ussanyň iş ýerini we abatlaýyş işini optimallaşdyrýar. Ussahanalarda we hyzmat merkezlerinde awtomatiki müşderi hyzmatynyň kömegi bilen hyzmatyň derejesi we hili ýokarlanýar.

Enjamlary abatlamak, deslapky alnan programmalar esasynda meýilnama boýunça ýerine ýetirilýär, dolandyryjy gurnalan iş meýilnamasynda görkezýär.

Recordsazgylaryň esasynda döredilen müşderi maglumatlar bazasy, sargyt ýagdaýynyň üýtgemegi barada habarnamalary ibermek üçin peýdalydyr. Maglumat beriji material "Modullar" bölüminiň tablisa redaktorynyň sütünlerine ýokarlanmak we aşaklamak tertibi boýunça tertiplenip bilner. Dolandyryjy işgärleriň birini saýlap, ony "dolandyryjy" edip belläp biler, şeýlelik bilen beýleki ulanyjylara maglumatlar bazasyna girmek we maglumatlara gözegçilik etmek üçin aýratyn hukuklar bermäge ygtyýar berer. Iş hasabatynyň islendik görnüşi "Hasabat" bölüminde döredilip bilner. "Hasabatlar" bölüminiň işlemegi, jadygöýleriň bir haýyşy ýerine ýetirmek üçin sarp eden wagtynyň maglumatlaryna esaslanyp, ýakyn günlerde alnan abatlaýyş haýyşlaryny çaklamaga we paýlamaga mümkinçilik berýär.

Bejeriş programmasynyň interfeýs dizaýny, takmynan 50 görnüşi öz içine alýan köp görnüşde hödürlenýär. Daşary ýurtly işgärler bilen işleşip bilersiňiz, sebäbi programma bir wagtyň özünde birnäçe dilde ulanylyp bilner.

Işçileriňizi ýerli ulgam ýa-da internet arkaly birikdirip, programma üpjünçiligini bir wagtyň özünde ulanyp bilersiňiz. Programma, işgärleriň girizen kriteriýalaryny göz öňünde tutup, özbaşdak ýerine ýetirilen tehniki hyzmatlar üçin ähli tölegleri amala aşyrýar. Dürli müşderiler dürli baha sanawlaryna görä hasaplanýar, sebäbi mahabat syýasaty hökmünde kimdir biri arzanladyş alyp biler. Ussalaryň ýerine ýetirilen işiň hiline yzygiderli baha bermegi işgärleriňize gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

USU Programma üpjünçiliginiň maglumatlar binýady, müşderiler we üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygyň ähli taryhyny saklamaga we görkezmäge mümkinçilik berýär.