Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bejeriş maksatnamasy

Bejeriş maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bejeriş maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bejeriş üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligine gözegçilik programmasy (mundan beýläk USU programma üpjünçiligi diýlip atlandyrylýar) hünärleriňiziň ähli modelleri üçin ýöriteleşdirilen programmany giňeltmekde amala aşyrylýar. Hususan-da, bu setir kompýuter mugt hyzmat ediş merkeziniň ýa-da hyzmat merkezini abatlaýyş programma üpjünçiliginiň siziň işiňiziň ösmegine nähili kömek edýändigini düşündirýär. Geliň, başlalyň.

Ilki bilen abatlaýyş dolandyryş programmasy we zawodyň abatlanylmagy hiç zady ýatdan çykarmaýar, sebäbi önümçilik abatlaýyş maglumatlary hemişe tora girýär. Müşderi bazasy barada aýdylanda bolsa, ýazga almak we abunalyk programmasy olara elmydama elinde we gowulaşan görnüşde bolmaga mümkinçilik berýär.

Ikinjiden, abatlaýyş we abatlaýyş hasaby üçin ösüş hökmünde USU programma üpjünçiligi sizi ofisde goldaýar, sebäbi programma şondan bäri girdejiler, kepillik şahadatnamasy, senagat döwlet şahadatnamasy, ýatyryş satyn almak, hyzmat şahadatnamasy we ş.m. ýaly gurallary saklaýar. Programma, gyzyklanýan ýerleriňizi mehaniki taýdan yzarlaýar, abatlaýyş işini doly tamamlaýar, dürli salgyt ýazgylaryndan başlaýar we enjamlary abatlamak işi bilen tamamlanýar.

Üçünjiden, buhgalter hasabyny abatlamak, gözegçilik we önümçilik çärelerini meýilleşdirmek programmasy diňe bir awtomatiki maglumatlary diňe bir ýerde saklamaga däl-de, eýsem önümçilik prosesini gowulaşdyrmaga we berkitmäge goldaw berýär.

Indi programmanyň özüni abatlaýyş süýşüriş we dolandyryş ulgamynda suratlandyrarys. Bejeriş ýazgy ulgamy hemişeki ýaly başlaýar, ýagny iş stolundaky nyşandan, soňra giriş penjiresi peýda bolýar. Her ulanyjy öz ulanyjy adyny we parolyny girizmeli. Mundan başga-da, her bir işgäriň diňe hukuklaryndan gelip çykýan maglumatlary görmek üçin buhgalteriýa programmasyna girmek üçin aýratyn hukuklary bar. Mehaniki programma, gaty amatly we dolandyryş programmasy üçin ýüz tutanda bulaşmaýan baş, direktor ýa-da ýönekeý işgär üçin maglumatlary hem açyp biler. Everazga alnan ähli wakalar ulgam arhiwinde galýar, bu gurama täzeden ýüz tutanyňyzda ýa-da maliýe däl önümi zawoda gaýtaryp bereniňizde gaty amatly. USU programma üpjünçiligi açar söz, belli bir san, müşderiniň ady ýa-da bron etmegiň jikme-jiklikleri bilen awtomatiki gözlegleri amala aşyrýar, programma gözleg wagtyny gysgaldýar we beýleki işler üçin has köp wagt goýýar. Täze giriş talaplaryny agyrlygy, kuwwaty ýa-da islän başga süzgüçiňiz boýunça paýlamak üçin hyzmat abatlaýyş hyzmatlaryny dolandyryň.

Işgärlere gözegçilik etmegiň ähli aýratynlyklary fonda ýitýär, sebäbi işiň tassyklaýjy ýa-da şahsy dinamikasyny görýärsiňiz, soň bolsa abatlaýyş işleriňizi optimallaşdyrýan çözgüt tapýarsyňyz. Alnan maglumatlara esaslanyp, işçileriň işine gözegçilik edip bilersiňiz, aýlyk haklaryny bölekleýin aýlyk bilen hasaplap ýa-da her guramanyň satuwyndan girdeji alyp bilersiňiz.

Bejeriş dolandyryş ulgamy ähli işleýiş we çalyşma desgalarynyň yzarlanyşyny ep-esli gowulandyrýan ähli bökdençlikleri we enjam çalşygyny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Hyzmatlary, abatlaýyş dükanlaryny ýa-da enjamlary abatlamagy dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak, bu kompaniýada iş alyp barýan ökde hünärli kompaniýada iň ýokary derejedir, bu siziň bilen işleýän müşderiler bilen kompaniýalaryň arasynda oňyn gatnaşyk emele gelýär.

Bejeriş bölümlerini yzarlamak we buhgalter düzedişlerini awtomatlaşdyrmak ýönekeý menýu bar. Guramaçylyk dolandyryşy we yzarlamak programmanyň 'Hasabat' aýratynlygy bilen aňsatlaşýar. Programmadaky 'Import' we 'Export' funksiýalary resminamalary öwürmäge mümkinçilik berýär. Modullarda işlemek dükany çalt we netijeli hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. Edýän ähli abatlaýyş işleriňizi yzarlamak, analitikany ulanmak arkaly ýeňil ýerine ýetirilýär. Programmada maglumat gözlemek takmynan diýen ýaly bolýar.

Hasapçylyk abatlaýyş dolandyryş programmasynyň beýleki belliklerini çalyşsaňyz, gereksiz teklipleri talap etmersiňiz. Dolandyryş hasaby funksiýasy kompaniýanyň ynamly keşbini berýär. Işgärleriň buhgalteriýasyny ösdürmek üçin çäre görmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ösüşiň köp wezipeli bolmagy işgärleriň işine doly gözegçilik etmäge we aýlyk haklaryny tölemäge mümkinçilik berýär. Ulanyjynyň iş meýdany maglumat prosesini ýönekeý we elýeterli bir prosese öwürýär. Tigir sürmek we dolandyrmak salgyt beýannamasynyň derňewinden alnan maglumatlary ulanmak arkaly ýeňil ýerine ýetirilýär. Önümçiligiň awtomatlaşdyrylyşy biziň durmuşymyzdyr. Size ýokary hilli ulgam hödürlemek mertebedir. Kompaniýanyň işgärleri üçin höweslendirmeleri ulanmak programmanyň kömegi bilen döredilip bilner. Hil we öndürijilik detektorlary kodly işgärler üçin elmydama elýeterlidir.

Awtomatlaşdyrylan programma bilen hyzmat etmek we buhgalteriýa hiç haçan aňsat bolmady. Dolandyryş beýannamalarynda kompaniýanyň nyşanyny we baglanyşyklaryny görkezmek. Saýlanan awto-yzarlamak arkaly maglumatlary degişli tertipleşdirmek. Üýtgeýjiler menýusy programma üçin has köp mümkinçilik açýar. Syn we gaýtadan gözden geçirmek iki amatly usulda amala aşyrylýar. Müşderi bazasy hiç haçan ýitmez. Bejeriş yzarlamasy ähli işjeň we tamamlanan sargytlary görkezýär.

Hyzmatyň awtomatiki gözegçiligini ýazga almak we dolandyrmak üçin programma dogry we takyk işleýär. Esasy serişdeleriň abatlaýyş işinde ähmiýeti, bazar ykdysadyýetine geçiş döwründe köpeltmegiň aýratynlyklary, esasy serişdeleriň elýeterliligi, hereketi, ýagdaýy we ulanylyşy baradaky maglumatlara aýratyn talaplary kesgitleýär. Bu amallaryň hemmesini ýörite USU programma üpjünçiligini bejermek programmasy bilen birneme optimizirläp bolýar.