Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bejeriş hasaby

Bejeriş hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bejeriş hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hasap düzedişleri guramanyň girdejileri we çykdajylary barada takyk maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Döwrebap programmanyň kömegi bilen bu prosesi aňsatlyk bilen awtomatlaşdyryp bileris. Hasapçylykda ähli ulgamlara yzygiderli gözegçilik etmek zerurdyr, şonuň üçin optimizasiýa öndürijiligi ýokarlandyrar. Kompaniýanyň işgärleri, kompaniýanyň häzirki ýagdaýyna dogry baha bermek üçin işiň netijeleri barada takyk we ygtybarly maglumatlary alarlar.

USU programma üpjünçiligi size abatlaýyş işlerine gözegçilik edýär. Serviceshli hyzmatlary görnüşlere bölýär: kosmetika, meýilleşdirilen, kapital we häzirki. Paýlaşmak sebäpli iň meşhur görkezmeleri ösen analitikanyň kömegi bilen hasaplap bolýar. Şeýlelik bilen eýeler islegiň nirededigini we güýçlerini we buhgalteriýasyny haýsy görnüşlere gönükdirmelidigini görerler. Kompaniýa özbaşdak abatlaýyş işlerini geçirýän bolsa, uzak möhletleýin amatly bahadan üpjün edijileri gözleýär. Lomaý satyn almalara artykmaçlyk berilmelidir. Bu goşmaça sarp etmek töwekgelçiligini azaldar.

Hasapçylykda guramaçylyk ýöriteleşmesi möhüm rol oýnaýar. Işiň her görnüşiniň özboluşly aýratynlyklary bar. Şonuň üçin käbir hasabatlar we formalar talap edilýär. Bu platforma ulanyjylara aýratynlyklaryň giňeldilen sanawyny hödürleýär. Diňe resminamalary hödürlemän, meýdanlary we öýjükleri nädip doldurmalydygyny görkezýär. Täze kärendeçiler aýratynlyklara çalt düşünip bilerler. Düwmeleriň amatly ýerleşişi, esasy resminamalardan maglumatlaryň derrew girizilmegini üpjün edýär. Täze tehnologiýalar elmydama ähli ugurlarda öndürijiligi we hasyllylygy ýokarlandyrýar we abatlaýyş işleri hem muňa ýol bermeýär.

Programma enjamlaryň, enjamlaryň, öý inwentarlarynyň, ulaglaryň we jaýlaryň abatlanyşyna gözegçilik edip biler. Her görnüşi üçin bölekleriň sanawyny öz içine alýan aýratyn satyn alyş tertibi döredilýär. Hyzmat we hyzmat kompaniýalary üçin bu örän möhümdir. Müşderi enjamlaryň abatlanylmagyny islese, haryt talony ilki alynmaly we barlag üçin geçirilmeli zat. Hünärmenler tehniki ýagdaýa garaşsyz baha berýärler we maslahat berýärler. Önümçilik kemçiligi tassyklansa, gurama müşderä goşmaça çykdajy etmezden abatlaýyş işlerini geçirýär. Otherwiseogsam, ähli çykdajylary müşderi öz üstüne alýar.

Täzelenýän kompaniýalar üçin ulanylýan materiallaryň görnüşlerini we eltip bermegiň takyk wagtyny sanamak möhümdir. Öz paýnamalary ýa-da alyjy gatnaşyp biler. Şertnama baglaşylmazdan ozal ähli şertler ara alnyp maslahatlaşylýar. Levelshli derejeler bilen kesgitleme goşmaça sahypalarda bellenilýär. Bejeriş topary buýrugy ýerine ýetirýär. Bejeriş işine işgärler üçin doly maliýe jogapkärçiligini çekýän ýolbaşçy ýa-da çalşyk gözegçisi gözegçilik edýär. Iş gutarandan soň, ady we senesi görkezilen bir akt düzülýär. Manhli manipulýasiýa tamamlanandan soň, hasaba alyş resminamalary şertnama tabşyrylýar. Şeýlelik bilen mowzuk ýerine ýetirildi.

USU programma üpjünçiligi islendik işi awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin ajaýyp wariantdyr. Programma doly hasaba almagy üpjün etmek üçin döredildi. Çykdajylary bahalandyrýar, aýlyk haklaryny hasaplaýar, şahsy faýllary doldurýar, harytlara we hyzmatlara islegi kesgitleýär, ýyllyk hasabatlary döredýär. Şeýle hem abatlaýyş, gözleg, inwentar we barlag işlerine kömek edýär. Täze tehnologiýalar häzirki önümçilik kuwwatynyň optimizasiýasyny üpjün edýär.

Çalt ösüş, ýokary öndürijilik, maglumatlary sinhronlamak, amallaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, nagt pul dolanyşygyna gözegçilik etmek, aktiwleri we borçnamalary hasaba almak, enjamlary we jaýlary abatlamak, giç tölegleri ykrar etmek, bank hasabatyny geçirmek ýaly köp sanly artykmaçlyk bar. müşderiden banka, girdejileri we çykdajylary hasaplamak, hasaplamalar we hasabatlar, inwentar baha beriş usullaryny saýlamak, ulag hereketine gözegçilik, web sahypasy integrasiýasy, Viber aragatnaşygy, girdejiligiň we satuw derejeleriniň seljermesi, uzak we gysga döwürleriň diagrammasy, ösen analitika, iri we kiçi kompaniýalarda durmuşa geçirmek, buhgalteriýa we salgyt hasabatyny jemlemek, harytlara we hyzmatlara bolan islegi kesgitlemek, ýük kagyzlary, hasap-faktura, çykdajy hasabatlary, barlag tagtasy, hasaplar we kiçi hasaplar, işgärleriň işiniň hiline baha bermek, ykrar etmek täzelikçiler we ýolbaşçylar, zatlary almak we ýazmak, inwentar gözegçilik, karzy geçirmek, kassir we salgyt girdejileri, ýöriteleşdirilen klassifikatorlar we maglumat kitaplary, maliýe amallaryny hasaba almak, kanuny kadalara we ülňüleri berjaý etmek, suratlar ýüklemek, arzalary kabul etmek Internet, awtomatiki telefon alyş-çalşyny awtomatlaşdyrmak, SMS we e-poçta habarlaryny ibermek, müşderi bazasy, dolandyryjy üçin meseleler, maliýe balansyny we balansyny kesgitlemek, balans hasabaty we maliýe netijeleri hasabaty, seslenme, içerki kömekçi, talap boýunça wideo gözegçiligi , töleg tertibini döretmek, lomaý we bölek satuw, nagt we nagt däl tölegler, maglumatlary sortlamak we toparlara bölmek, kemçilikli önümleri hasaplamak, görkezijileri saýlamak, uly amallary kiçi böleklere bölmek, çeşmeleriň zerurlygyny kesgitlemek, ulanyjy gollanmasy, buhgalteriýa syýasatlaryny saýlamak , hil gözegçiligi, bölümleriň we hyzmatlaryň özara täsiri, obýektleriň tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek.