Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hyzmat merkezi üçin maksatnama

Hyzmat merkezi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hyzmat merkezi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hyzmat merkezi üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Biziň hödürleýän hyzmat merkezimiz programmasy, kiçi ussahanalarda we söwda merkezleriniň uly ulgamynda elýeterli bolýan önümçiligiň göwrümine we göwrümine garamazdan hyzmat merkezini berýän kompaniýalaryň işini ýönekeýleşdirmek we awtomatlaşdyrmak üçin döredildi. kepillik we kepilliksiz abatlamak we islendik enjamy bejermek bilen.

USU Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen hyzmat merkeziniň programmasy, gelýän we gidýän jaňlar, jaň taryhy, meseleler arhiwi we başgalar ýaly ähli zerur maglumatlary düzedip, müşderi bazasyny saklaýar. Mundan başga-da, merkeziň tehniki hyzmat meýilnamasy myhmanlara poçta we habarnamalar arkaly jogap bermäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, ähli ulanyjylara gönükdirilen adaty hyzmat merkezi programmasy däl. Aýry-aýry sazlamalaryň kömegi bilen ony islendik gurama uýgunlaşdyryp bolýar. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiligi ulgamy ýönekeý interfeýs, düşnükli we ulanmak aňsat, ortaça hünärmenlere elýeterli bolýar.

Beýleki zatlar bilen birlikde, USU programma üpjünçiligi işgärler üçin ýeke-täk amatly iş meýilnamasyny döredýär, bu resminamalary ýönekeýleşdirýär we adamyň goralmaýan mehaniki ýalňyşlyklarynyň döremeginiň öňüni alýar. Şeýlelik bilen, hyzmat merkeziniň programmasyny ulanmak bilen, adam faktoryny azaldýarsyňyz we has ýokary tehniki hyzmat etmegine goşant goşýan awtomatlaşdyryş arkaly alynýan ýadaw gündelik manipulýasiýalaryň köpüsini ýerine ýetirmekden azat bolarsyňyz.

Kompaniýalar köplenç elektron tablisasynyň redaktorynda sanamak üçin Excel-den peýdalanýarlar, ýöne bu işi dolandyrmak elmydama amatly däl we wagtyň geçmegi bilen has ösen tehniki hyzmat edilmeli. Hyzmat merkeziniň bu işi üçin ýörite döredilen programmany durmuşa geçireniňizden soň, kompaniýa gözegçilik etmegiň nähili aňsat we ýakymlydygyna göz ýetirersiňiz. Islendik döwürde buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, senelerini, hereketlerini we olar üçin jogapkär adamlary ýazyp bilersiňiz. Netijede, hyzmat merkeziniň hemmesi siziň eliňizde we haýsydyr bir gapma-garşylyk ýüze çykan halatynda hyzmat merkeziniň sargyt programmasy bilen habarlaşyp bilersiňiz we haýsy etapda we kimiň ýalňyşandygyny kesgitläp bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi ähli girdejiler we çykdajylar, tabşyryklaryň ýerine ýetiriliş derejeleri we başgalar barada hasabat berip biler. Programmanyň kömegi bilen, geljekde kämilleşdirilen iş meýilnamasyny düzmek we size has köp peýdasy bolan çeşmeleri paýlamak üçin ähli iş prosesleriniň netijelerine programma üpjünçiligini seljerip bilersiňiz. Adaty hyzmat merkezi ulgamlary bilen deňeşdirilende, hyzmat merkezimiziň programmasy has çeýe abuna ýazylmazlyk nyrh syýasatyna eýedir, bu goşmaça enjamlary sargyt edip, diňe adaty abuna ýazylmazdan töläp bilersiňiz.

Her hyzmat merkeziniň haýsysyndan has gowudygyny bilmek üçin programmamyzyň demo wersiýasyny web sahypasyndan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Onlaýn däl hyzmat merkezi programmamyzyň käbir aýratynlyklary bar, özüňize baha berip bilersiňiz, şonuň üçin USU programma üpjünçiliginiň näçeräk zerurdygyna özüňiz düşünip bilersiňiz.

Awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bilen, müşderileriň ähli maglumatlaryny ýazga alyp we toparlara bölüp bilersiňiz, şeýlelik bilen soňky gezek kimiň hyzmat edendigine garamazdan, olar bilen mundan beýläkki işi ýeňilleşdirip bilersiňiz. Hyzmat merkezimiziň programmasy onlaýn işlemeýär, bu bolsa ony has elýeterli we ulanmaga amatly edýär. Müşderi bazasynyň ýazgylaryny, jaň taryhyny, jaňlaryny, şeýle hem hyzmat merkeziniň meseleleriniň arhiwini saklaýar. Hyzmat merkezimiz programmasy, hyzmatlaryňyzy dowam etdirmek üçin myhmanlary we keýpiňizi poçta we habarnamalar arkaly iberýär. Beýleki ulgamlardan tapawutlylykda USU Programma üpjünçiligi islendik hyzmat merkezine uýgunlaşdyrylyp bilner we özleşdirmek üçin ýörite hünärleri talap etmeýän amatly we ýönekeý interfeýsi bar. Excel Hyzmat Merkezi üçin täze we kämilleşdirilen çalyşma.

Programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmak, hyzmat merkeziniň ähli işgärleriniň işini optimallaşdyrýar, şeýlelik bilen biperwaýlyk sebäpli ýalňyşlyklaryň ýüze çykma ähtimallygyny peseldýär. Servicehli hyzmat merkeziniň resminamalarynyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Parol bilen goralýan giriş gözegçiligi bar, şonuň üçin iş ygtyýaryna baglylykda belli bir işgäre haýsy maglumatlary açmalydygyny özüňiz kesgitläp bilersiňiz.

Programma üpjünçiligimiziň esasy maksady ýokary hilli ofisleri üpjün etmek. Çykdajylar, girdejiler, sargyt ýerine ýetiriş tapgyrlary we başgalar barada hasabat hödürleýär. Geçirilen çäreleriň netijelerini seljerýär we belli bir netijä gelmäge we umuman ofisleri kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Resminamalara yzygiderli hyzmat etmegi, wagty tygşytlamagy we hyzmat merkezini gowulandyrmaga has köp üns bermegi talap edýär.

Akylly programma müşderi ofislerini gowulandyrýar. Çeýe nyrh syýasaty bar, ulanmaýan opsiýalaryňyz üçin kän tölemezlige mümkinçilik berýär. Programma seneleri, hereketleri we olar üçin jogapkär adamlary kesgitleýär. Önümçilik we hyzmat merkezine gözegçiligi ep-esli aňsatlaşdyrýar, ähli tehniki we maliýe üýtgemelerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Haýsy programmanyň has gowudygyny bilmek üçin, amatlydygyna we iş ýüzünde peýdalydygyna göz ýetirmek üçin web sahypamyzda demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Ofislerimiz ýönekeý we ulanmak aňsat, öwrenmek üçin hiç hili bilim talap etmeýär. Hyzmat merkeziniň maksatnamasy tehniki hyzmatyň hilini ýokarlandyrmaga goşant goşýar.