Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saunanyň müşderileriniň hasaby

Saunanyň müşderileriniň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saunanyň müşderileriniň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Saunanyň müşderileriniň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma üpjünçiligi saunadaky müşderiler üçin hasaba alyş ulgamy bolup, kompýuter programmasy görnüşinde ýörite işlenip düzüldi, maksady saunada müşderi bazasyny döretmek we müşderiniň sanyna gözegçilik etmek üçin zerur bolan ähli önümçilik amallaryny awtomatlaşdyrmakdyr. baryp görmek we bolmagyň dowamlylygy. Bilşiňiz ýaly, köp adam boş wagtlaryny saunada geçirmegi makul bilýär, bu ýerde işjeň dynç almagy yssy howanyň rahatlandyryjy we bejeriş täsiri bilen birleşdirip bilersiňiz. Sauna müşderisini hasaba alyş programmasy dolandyryjylara müşderi maglumatlaryny çalt girizmäge, kireýine alnan hammam toplumlarynyň berilmegine we wagtynda gaýdyp gelmegine gözegçilik etmek, gelýänleriň gözleg işine gözegçilik etmek we ahyrynda olaryň gidişini ýazmak üçin niýetlenendir. Umuman aýdanyňda, sauna hasaba alnyşy, abuna ýazylan wekilleriň gözegçiliginden, satylan ýa-da berlen harytlaryň tölenmeginden we işleýän işgärleriň işinden ybarat bolan has anyk we dar profildir. Saunadaky müşderileriň buhgalteriýa ulgamy, satuwlaryň barlagy, saunanyň elýeterliligini barlamak, şeýle hem öňünden tölenen pul mukdaryny awtomatiki hasaplamak bilen belli bir senede we wagtda bron bölümleriniň işini seljermek ýaly önümçilik tapgyrlaryny doly awtomatlaşdyrýar. ýasaldy.

Saunada awtomatiki hasaba alnyşyň kömegi bilen, müşderilere diňe bir ýerli däl, eýsem kompaniýanyň uzak gurluş bölümleriniň arasynda sauna hyzmatlaryny bermek üçin saunalar ulgamyna gözegçilik edýäris. Saunada gelýänleri göz öňünde tutup, ähli müşderiler haryt satmak we kärendesine almak, içgiler, nahar satmak we dürli görnüşli hammam hyzmatlaryny bermekde dürli hyzmatlary ulanyp bilerler. Müşderini yzarlamak programmasy, jaýyň işini çalt yzarlamaga, iş ýüküniň derejesini kesgitlemäge we alnan maglumatlara esaslanyp, önümçiligiň bir-biriniň üstünden düşmezligi üçin, olaryň hersine baryp görmegiň tertibini düzmäge kömek edýär. Programma, her bir myhman hakda maglumat we maglumatly kart ulgamyny ulanýan yzygiderli müşderileriň we täze gelenleriň anyk yzygiderli ýazgysyny saklaýar.

Kompaniýada müşderi buhgalteriýa programma üpjünçiligini ornaşdyrmak bilen, işgärleriňiziň taýýarlygyna we tejribesine bil baglamarsyňyz we kompaniýadaky önümçiligiň ähli tapgyrlaryny awtomatlaşdyranyňyzdan soň müşderi hyzmatynyň hiline we tizligine göz ýetirersiňiz. Hasapçylyk programmasy diňe bir sauna işiniň ähli hereketlerine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, alnan maglumatlary ýygnamak, hasaba almak we gaýtadan işlemek proseduralaryny hem tertipleşdirer.

Hasapçylyk ulgamy, aragatnaşyk maglumatlaryndan başlap, olaryň hersiniň aýratyn sargytlarynyň sanyna çenli gelýänler hakda ähli maglumatlar ýygnalýan müşderi maglumatlar bazasyny awtomatiki usulda döredýär. Müşderi hasaba alyş ulgamyny ulanmak bilen, diňe bir iş prosesiniň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem kompaniýanyňyzyň abraýyna iň oňyn täsir etjek işgärleriň ähli tagallalaryny hem sylaglap bilersiňiz. Hasap ulgamy, kassa ýazgylarynyň we hasap-fakturalaryň balansyndan başlap, dürli walýutalarda tölegleriň we geçirimleriň ahyryna çenli kompaniýadaky ähli maliýe akymlaryny doly düzgünleşdirýär.

Müşderi hasaba almak üçin işlenip düzülen programma, iň giň tehniki mümkinçiliklere eýe bolany üçin, adaty hasapçylyk ulgamlaryndan gaty tapawutlanýar, şeýle hem saunadaky önümçiligiň ähli tapgyrlaryny örän netijeli we hünär taýdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän gurallaryň toplumyny öz içine alýar. Çalt öwezini dolmak we elýeterli programma üpjünçiligini gurmak üçin çykdajylar. Kompaniýanyň düşewüntliligini we düşewüntliligini ep-esli ýokarlandyrýar. Adaty müşderilere arzanladyşlar we bonuslar bermek we gelýänler üçin birnäçe umumy we aýratyn abunalary ösdürmek arkaly çeýe nyrh syýasatyny ýöretmek.

Programmany ulanmak gaty aňsat we ulanyjydan goşmaça hünär talap etmeýär. Berilýän hepdäniň sagadyna we gününe baglylykda berilýän suwa düşülýän hyzmatlaryň bahasyny awtomatiki hasaplamak. Her işgäriň çalşygy üçin hasabatlar ýygyndysy we işgärleriň programma funksiýalaryna ygtyýarlyklaryny çäklendirmek üçin çeýe çeýe ulgamyň bolmagy. Baglanyşykly önümleriň bölekleýin ýa-da kärendesine satuwyna önümçilik gözegçiligi. Girişdäki elektron kartany derrew süpürip, müşderi kategoriýasyna baglylykda kesgitlenen wagtyň dowamlylygyny awtomatiki hasaplamak bilen hyzmat wagtyny gysgaltmak.

Dowam edýän kampaniýalar we arzanladyşlar, şeýle hem abunalaryň möhleti we şahsy arzanladyş kartoçkalary barada müşderilere habar ibermek. Wannalarda, duşlarda, kafelerde we polotensalar, hammamlar, şlýapalar we şiferler ýaly harytlaryň satuwy barada analitiki hasabatlary döretmek.

Gelýänlere belli günleri we sagatlary bölmek we hyzmatlary öňünden tölemek ýa-da karz esasynda hasaplamaga mümkinçilik bermek. Wideo gözegçilik ulgamy bilen integrasiýa arkaly saunada howpsuzlyk talaplaryny üpjün etmek. Köp reňkli ýagtylyk görkezijilerini ulanyp, tablisalary, grafikleri we hasabatlary düzeniňizde tapawutlandyrmak üçin rahatlyk.

Kompaniýanyň işi üçin zerur bolan ähli önümçilik işlerini awtomatlaşdyrmak arkaly adam faktorynyň we el bilen edilýän işleriň täsirini azaltmak. Karz berijileriň maglumatlary we bergileri baradaky statistiki hasabatlary düzmek we olary tölemegiň shemalaryny we möhletlerini düzmek. Programmanyň ygtybarlylygy we tehniki goldawyň we hyzmatlaryň hünär hili. Hasabatlary we resminamalary ätiýaçlandyrmak we arhiwlemek ukyby. Analitik we maliýe hasabatlaryna esaslanýan gysga wagtda sauna üçin ösüş strategiýasyny we býudjetini döretmek ukyby. USU programma üpjünçiliginde ýerine ýetirilen işleriň mukdaryna baglylykda, tertipnamasyny we sylag we töleg usullaryny göz öňünde tutup, saunadaky işgärleriň aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamak we hasaplamak. Kompaniýadaky harytlaryň alynmagyna, çykdajylaryna we akymyna gözegçilik edýän ammaryň buhgalteriýa funksiýasynyň bolmagy. Harytlaryň käbir görnüşleri üçin aksiýalary doldurmagyň zerurlygy barada habar bermek mümkinçiligi. USU programma üpjünçiligi işgärleriň hereketliligini ýokarlandyrýar, topardaky özüňi alyp barşyň ahlak kadalaryny ýokarlandyrýar we umuman kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrýar.