Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saunanyň önümçiligine gözegçilik meýilnamasy

Saunanyň önümçiligine gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saunanyň önümçiligine gözegçilik meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Saunanyň önümçiligine gözegçilik etmek programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sauna önümçiligine gözegçilik maksatnamasy USU Programma üpjünçiligine girýär we sauna desgasyna, ýerine ýetirilişine, netijelerine we awtomatiki hasabat berilmegine gözegçilik edýän we saunanyň özi önümçilik gözegçilik borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmeýän täsirli önümçilik dolandyryş programmasy bilen üpjün edýär, ýöne maksatnama - jogapkär şahslara düzülen hereket meýilnamasyndaky möhletlere laýyklykda ýakyn nusga alma we derňew habarnamasyny iberýär, ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär we ýok bolsa, ýatlatmalar iberýär we ýolbaşçylara ýerine ýetirilmeýändigi barada gatnaşyjylara habar berýär. Derňewler geçirilse we netijeleri maksatnama girizilen bolsa, gözegçilik gullugy üçin zerur hasabat belli bir wagta çenli taýýarlanar, saunanyň ähli iş ýerlerinde we ýerinde sanitariýa we arassaçylyk standartlaryna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlar. işlemek. Müşderiler. Bu laýyklyk sebäpli saunanyň abraýy bar, sebäbi hyzmatlaryny göz öňünde tutsaň, içki görnüşi tapawutlandyrylmalydyr, önelgesizlik bolmasa, elbetde arassaçylyk we täzelik.

Programmanyň gözegçiliginde bolmak bilen, sauna diňe bir hödürleýän hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrman, eýsem önümçilik işleriniň mukdaryny hem ýokarlandyrýar, sebäbi bu programmanyň ygtyýarlygy diňe bir önümçilige gözegçilik etmek bilen çäklenmän, eýsem başga-da köp sanly durmuşa geçirmegi öz içine alýar. awtomatiki re inimde işleýär, bu işiň azat ediji işgärleri bilen önümçiligiň göwrümini artdyrar we gönüden-göni işleriň ýerine ýetirilmegine gönükdiriler. Bu awtomatlaşdyrylan işler, buhgalteriýa we hasaplaşyk, resminamalary döretmek, islendik şertnamalaryň şertlerine gözegçilik etmek, kärende we müşderilere satmak üçin zerur inwentarlaryň bolmagy, ähli pul amallaryny hasaba almak, bergidarlary kesgitlemek we ş.m.

Hatda ätiýaçlyk nusgasy hem taslanan meýilnama boýunça awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär - bu programmada içerki iş meýilnamasy ýa-da wagt funksiýasy tarapyndan gözegçilik edilýär, olaryň wezipeleri her biri üçin bar bolan meýilnama laýyklykda ähli awtomatiki meseleleri açmagy öz içine alýar. . Mundan başga-da, önümçilige gözegçilik hasabatlaryny belli bir senä taýýarlamak meýilnamanyň işleriniň sanawyna hem girýär, şonuň üçin öz wagtynda ähli resminamalary düzmek programmasy üçin jogapkär awtomatiki doldurma funksiýasyna signal iberilýär. sauna iş wagtynda çykyş edýär. Programma öz wagtynda bolmaly - ähli resminamalar elmydama wagtynda taýýarlanýar, bu ilkinji nobatda hasabat üçin, şol sanda önümçilige gözegçilik we buhgalter hasabatynda ýalňyşlyklar ýok we hasaba alyş talaplarynyň hemmesine laýyk gelýän hökmany jikme-jiklikleri öz içine alýar.

Saunanyň önümçilik işlerine maksatnamanyň şeýle işjeň gatnaşmagy netijesinde zähmet öndürijiliginiň we hyzmatlaryň mukdary durnuklaşýar, sebäbi önümçilik netijeleriniň ýokarlanmagy diňe bir goşmaça çeşmeleriň çykmagy bilen çäklenmän, eýsem iş wagtyna we olar bilen baglanyşykly işiň mukdaryna görä önümçilik işleriniň standartlaşdyrylmagyna. Hasabat döwrüniň ahyrynda ähli işiň derňewi. Awtomatiki derňew, girdejiniň emele gelmegine täsir edýän faktorlary göz öňünde tutup, prosesleriň, işgärleriň, satuwlaryň netijeliligini gözegçilikde saklamaga, mukdary sazlamaga mümkinçilik berýär. Bu, sauna önümçilik işinden köp negatiw taraplary öz wagtynda aýyrmaga we tersine, gazananlaryna goşant goşýan tejribäni işjeň girizmäge mümkinçilik berýär.

Sauna önümçiligine gözegçilik programmasy kompýuterlere USU hünärmenleri tarapyndan gurnaldy, gurnamak olaryň jogapkärçiligidir. Iş uzakdan internet birikmesi arkaly amala aşyrylýar, şol bir formatda, ähli funksiýalary we hyzmatlary hödürlemek bilen bilim ussady synpy geçirilýär, bu işgärlere programmany çalt özleşdirmäge mümkinçilik berer, esasanam amatly nawigasiýa we ýönekeýligi sebäpli ulanyjy tejribesi bolmadyk işgärlere bilelikde üstünlikli işlemäge mümkinçilik berýän interfeýs.

Mundan başga-da, bu sauna önümçiligine gözegçilik programmasy elektron görnüşleriň we olar bilen işlemek düzgünleriniň birleşdirilmegini girizýär, bu içindäki işi birnäçe ýönekeý algoritmlere eýe bolýar - ýerine ýetirilen hereket hakda pikir etmän, olary ýatda saklamak we ulanmak ýeterlikdir. . Bularyň hemmesi, işgärleriň programmadaky işleriniň birnäçe sekund dowam etmegine sebäp bolýar, şol bir wagtyň özünde-de işjeň gatnaşýarlar, bu bolsa wezipeleriniň çäginde ýerine ýetirilen iş amallarynyň hökmany hasaba alynmagyna çenli azalýar.

Şeýle ýazgylara esaslanyp, saunanyň önümçiligine gözegçilik programmasy saunanyň häzirki önümçilik işjeňliginiň ýagdaýy barada amaly hasabat düzýär, bu ulanyjynyň ýazgylaryny ýygnamak, toparlara bölmek we gaýtadan işlemek arkaly programma tarapyndan döredilen görkezijiler nukdaýnazaryndan beýan edýär. , beýleki meseleler üçin beýleki hünärmenler üçin elýeterli boljak maglumatlar binýadyny ýerleşdirmek üçin umumy netijä hasaplamak. Programma müşderileriň tölegine, saunada bolýan wagtlaryna, enjamlaryň kärendesine gözegçilik edýär. Mundan başga-da, bu inwentar hem satylyp bilner - maksatnama täjirçilik işlerini goldaýar we müşderileriň, önümleriň, olara gatnaşýan işgärleriň satuwy, çykdajylary we töleg faktlaryny ýöredýär. Programma, iş amallaryny we buhgalter amallaryny dolandyrmagy öz üstüne alýar.

Önümçilige gözegçilik programmasy ammar we söwda enjamlaryna aňsatlyk bilen birikdirilip bilner, bu kärende belligini we inwentarlary, aksiýalary satmakda amallaryň hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle enjamlara ştrih-kod skaneri, elektron terezisi, maglumat ýygnamak terminaly, maliýe ýazgysy, hasap-fakturalary çap etmek üçin printerler we harytlaryň bahasy bellikleri girmeli. Bu enjam, nagt amallara, telefon, elektron maglumat tagtalaryna we başga-da wideo gözegçiligini guramak üçin CCTV kameralaryny öz içine alýar.

Programma, her bir ulanyjy üçin iş meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegini hödürleýär, bu ýolbaşçylara işgärleriň işe alynmagyna, möhletlerine gözegçilik etmek mümkinçiligini berýär. Maksatnamamyz, gelýänleri derrew hasaba almak üçin klub kartoçkalaryny ýa-da bilek zolaklaryny, bolýan wagtyny, üstünde çap edilen ştrih koduny, skanerini hödürlemegi hödürleýär. Programmada birnäçe maglumat bazasy döredilýär, olaryň hemmesiniň maglumatlary girizmek düzgüni birmeňzeş we görnüşi birmeňzeş - bu umumy pozisiýalaryň sanawy we aşagynda bir hatar.

Gelýänleri we hyzmatlaryň çykdajylaryny göz öňünde tutmak üçin saparlaryň maglumatlar binýady döredilýär, bu ýerde bolmagyň dowamlylygy, hödürlenýän hyzmatlaryň atlary we saparyň bahasy her biri üçin berilýär. Bu programma, mümkin bolan şahsy şertleri göz öňünde tutup, hyzmatlaryň bahasyny özbaşdak hasaplaýar, olar hakda maglumatlar CRM görnüşindäki müşderileriň bitewi maglumatlar bazasynda elýeterlidir. Hasaplamalary awtomatlaşdyrmak, ähli hasaplamalaryň ýerine ýetirilmegini, şol sanda zähmet haklaryny bölekler boýunça hasaplamagy, hyzmatlaryň bahasyny, çykdajylaryny we girdejiligini hasaplamagy öz içine alýar.

Müşderileriň saparlarynyň maglumatlar bazasynda inwentar kärendesi ýazylýar we saparyň ahyrynda maksatnama habarnamada gyzyl çyzyk belläp, işgäre gaýdyp geljekdigi barada duýduryş berýär.

Söwda satylanda, diňe satylan harytlar däl, eýsem alyjy, önümleriň sanawy, şahsy şertler, töleg usuly we mukdary hem satylýar. Programmada işlemek üçin her bir işgär şahsy howpsuzlyk we parol alýar, bu howpsuzlyk sebäpli hyzmat maglumatlaryna girişi çäklendirýär. Programmada işlemek üçin her bir işgär aýratyn elektron görnüşlerini alýar, bu ýerde her bir işinden soň öz wezipesiniň bir bölegi hökmünde okalýar. Dolandyryş programmasy elektron görnüşleriniň mazmunyna gözegçilik edýär we buhgalteriýa amallaryny çaltlaşdyrmak üçin kompaniýanyň hakyky maliýe görkezijilerini çalt barlamak üçin audit funksiýasyny ulanýar.