Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Spa we hammam üçin maksatnama

Spa we hammam üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Spa we hammam üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Spa we hammam üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Spa we hammam programmalary kompaniýanyň dynç almaga we hezil etmäge gelýänler üçin gaty möhüm, ýokary hilli işiniň bolmagyny üpjün edýär. Programma, has möhüm meseleler we meseleler bilen iş salyşmaga mümkinçilik berýän, gözegçilik etmegiň ýerine köp prosesi awtomatlaşdyryp, kompaniýanyň işini tertipleşdirýär. Spalar we hammamlar, adamlaryň wagtyna duýgur çemeleşmegi we jogapkärçilikli çemeleşmegi talap edýän ýörite iş. Programmanyň kömegi bilen müşderileriň ýazgylaryny we maliýe ýazgylaryny girizip, ammaryň hyzmatyna gözegçilik edip, wizual statistikany saklap we hil analitikasy üçin maglumatlary ýygnap bilersiňiz. Işgärleriň höwesi we gözegçiligi aňsat birleşdirilip, her bir dersiň işine birkemsiz baha berilip bilner. Kärende garnituralaryna gözegçilik hem ýönekeýleşdiriler. Gurlan meýilnamaçy, başarnykly we täsirli çäreleri meýilleşdirmegi üpjün edýär. Bir kurortda ýa-da kurortda işlemek, esasan, adamlar bilen işlemekden ybarat. Her bir myhman özüne aýratyn garaýyş, at bilen çemeleşmek, haýsydyr bir ýat tutmak isleýär. Müşderi bazasy size bu meselede kömek eder: kompaniýa üçin eýýäm bar bolan maglumatlar, her täze jaň bilen doldurylanda girizilýär. Communicationöriteleşdirilen aragatnaşyk tehnologiýalary, her bir adam hakda köp maglumatlary öwrenmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa uklaýan müşderilere hammamdan ýa-da saunadan çykmagyň zerurlygy barada duýduryş bermäge kömek edýär. Şikaýat kitaby işgärleriň işiniň hilini üpjün etmek üçin ýeterlik bolman biler. USU programma üpjünçiligini ýuwýanlar we hammamlar programmasy, ýerine ýetirilen işleriň mukdaryna, girdejisine we belli bir wagtda gelýänleriň sanyna görä dolandyryjylary deňeşdirmäge kömek edýär. Bu maglumatlara esaslanyp, dolandyryjy adalatly sylaglary we jezalary üpjün etmek tagallalaryna görä aýratyn derejäni aňsatlyk bilen kesgitläp biler. Şeýlelik bilen, işgärlere gözegçilik we höwes, spa we hammam dolandyryş programmasynda üstünlikli birleşdirilýär.

Köp spa we spalar bir tarapdan girdejili bolmaly hammam esbaplaryny kärendesine almaga mümkinçilik berýär, beýleki tarapdan bolsa ogurlyk, zeper, ýitgi we ş.m. ýaly köp töwekgelçilikler bilen baglanyşykly. Hasapçylyk programmasy, kireýine alnan obýekti, işleýän wagtyny wizual gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär we gerekli wagtda sagdyn we sagdyn gaýtaryp berýär. Bu, işiňizi has girdejili we üstünlikli eder.

Maliýe buhgalteriýa funksiýasy, islendik walýutadaky ähli geçirimlere we töleglere, hasap-fakturalaryň we kassa registrleriniň hasabatyny, belli günlerde we hasabat döwürlerinde çykdajylary we girdejileri gözegçilikde saklaýar. Mundan başga-da, programma müşderi bergileriniň tölenmegine we işgärleriň aýlyk haklarynyň geçirilmegine gözegçilik edýär. Maliýe tendensiýalaryny dogry suratlandyrmak bilen, ýyl üçin iş býudjetini has aňsat döredip bilersiňiz.

Banyoda we spa programma üpjünçiliginde inwentar dolandyryşy dürli harytlaryň we zatlaryň elýeterliligini, sarp edilişini, işleýşini we hereketini yzarlaýar. Bu size elmydama zerur zatlaryň hemmesini elinde saklamaga kömek edýär we bellenilen iň pes derejä ýeteniňizde, programma ýiten harytlary satyn almagyň zerurlygy barada size habar berýär. Maksatnamamyzyň aýratynlygy amatlylyk we elýeterlilikdir. Ordinaryönekeý depderçelerden ýa-da adaty hasaba alyş ulgamlaryndan tapawutlylykda, güýçli gurallary, köp aýratynlyklary we baý işleýşi bar. Mundan başga-da, hünärli kyn programmalardan öwrenmek has aňsat. Programmamyzy ulanmak üçin ýörite bilim talap edilmeýär, guramaňyzdaky ähli işgärler ony özleşdirerler. Ulanyjy üçin amatly interfeýs, köp owadan şablonlar we gowy işleýän maglumat giriş ulgamy işiňizi hasam lezzetli eder! Awtomatlaşdyrylan dolandyryş programmamyz hammamlarda, spalarda, basseýnlerde, gadymy kafelerde, kurortlarda we beýleki ähli güýmenje we dynç alyş ýerlerinde işlemek üçin amatlydyr. Ilki bilen, müşderi bazasy döredilýär, bu ýerde çäklendirilmedik mukdarda birikdirilen maglumatlary, awatarlary, her saparyň reýtingini we başga-da köp zatlary girizip bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiliginiň tehniki hünärmenleri size we işgärleriňize gysga wagtda programmany özleşdirmäge kömek edýär. Şahsy klub kartoçkalary we bilekler, gelýänleri kesgitlemek üçin döredilip bilner. Islän günüňiz üçin syýahat taryhyny we islendik hasabat döwri üçin müşderi görüp bilersiňiz. Wizual analitika hasabatlaryny döretmek üçin, islendik gün satuw statistikasyny görüp bilersiňiz. Programmamyz, müşderilere alýan esbaplarymyza wizual gözegçilik edýär we ýaşyň öz wagtynda we sagdyn bolmagyny üpjün edýär. Ammar hasaba alyş funksiýasy ammarlarda harytlaryň elýeterliligini we sarp edilişini gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Belli bir minimal derejä ýetilende, programma ýitirilen zady satyn almagyň zerurlygy barada habar berer. Vanna we spa meýilleşdiriji gurama üçin ähli möhüm çäreleri meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär: hasabat tabşyrmak, işgärleriň iş wagty, myhmanlara baryp görmek, ätiýaçlyk nusgalary we ş.m.

Uptiýaçlyk täze maglumatlaryň bellenilen tertipde ýatda saklanmagyny üpjün edýär, şonuň üçin her gezek bulaşdyrmak we maglumatlary el bilen saklamak hökman däl. Döwrebap enjamlary ulanmak bilen, kurortyňyzyň ýa-da basseýniňiziň işini gowulandyryp bilersiňiz. Programma awtomatiki usulda ähli hasap-fakturalary, hasabatlary, formalary, anketalary we resminamalary döredýär, bu wagt tygşytlaýar we has takyk bolýar. Kompaniýanyň işini giňişleýin seljermek üçin zerur bolan kompaniýanyň dolandyryjysy üçin hasabatlaryň tutuş topary bar. Amatly el bilen giriş we içerki maglumat importy programmanyň çalt başlamagyny üpjün eder. Mundan başga-da, programmanyň içgin interfeýsi we köp owadan şablonlary bar. Vanna we hammam programmasynyň mümkinçilikleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin USU programma üpjünçiligini döredijilerden, hatda programmanyň demo wersiýasyny göçürip almak üçin resmi web sahypamyzdaky maglumatlary ulanyp döredijilerimize ýüz tutuň!