Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sauna üçin programma üpjünçiligi

Sauna üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sauna üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sauna gözegçilik awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi, kompaniýany dolandyrmak we dolandyrmak üçin ozal bolmadyk köp warianty hödürleýär. Duýgur we şol bir wagtyň özünde doly saunada hyzmatlaryň hilini, müşderilere ünsli garaýşyny, esbaplary kärendesine almagyň netijeli iş prosesini, hasapda zerur harytlaryň bardygyny we başga-da köp zady subut etmeli.

Bularyň hemmesini özbaşdak yzarlamak gaty kyn bolup biler. Şeýle meseleler ýa-da işgärleriň hemmesi ýa-da seýrek duş gelýän hünärmen we öz ugry boýunça iş alyp barýar. USU programma üpjünçilerinden Sauna programma üpjünçiligi guramaçylyk amallaryny awtomatlaşdyrmak we tertipleşdirmek üçin şol bir funksiýany öz üstüne alýar. Maliýe buhgalteriýasy, müşderileriň buhgalteriýasy, işgärleriň gözegçiligi, kärende rasionalizasiýasy, meýilnamalaşdyryş we býudjet we başgalar ýaly sauna ýa-da spa dolandyryş usullarynyň giň toplumyny dolandyryjylara hödürleýär. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligini ulanmak dolandyryja guramanyň beýleki has möhüm meselelerini çözmek üçin has köp wagt sarp etmäge mümkinçilik berýär.

Müşderi bazasyny gurmak bir wagtyň özünde birnäçe ugurda dolandyryja kömek edýär. Birinjiden, yzygiderli täzelenýän we şonuň üçin hemişe ähmiýetli uly maglumatlar binýady, adaty mahabatdan ep-esli arzan we has täsirli maksatly mahabaty döretmekde örän peýdalydyr. Ikinjiden, müşderileriňizi göz bilen bilýän bolsaňyz, awatarlary programma üpjünçiligimizdäki profillerine goşup bilersiňiz, bu bolsa has mähir we ynam döreder, size ýakymly ýagdaýda gaýtarylar. Üçünjiden, müşderiniň buhgalteriýasy, duýduryş berilmeli, belki-de çagyrylan, ýatmadyk müşderileri tapmaga mümkinçilik berýär.

Işgärleriň höweslendirişini we gözegçiligini rahat birleşdirip bilersiňiz, sebäbi sauna dolandyryş ulgamy dürli ugurlardaky dolandyryjylary netijeli deňeşdirmäge mümkinçilik berýär: alnan myhmanlaryň sany, meýilleşdirilen girdejiniň hakyky maliýe statistikasy, işgärleriň öndürijiligi we gatnaşmagy. Şol esasda, işgärleriň ýerine ýetiren işlerine görä aýratyn bahalar ulgamyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Executiveerine ýetiriji we höweslendiriji işgärler diňe bir kompaniýanyň netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem indiki gezek hökman sauna baryp görjek kanagatly we minnetdar myhmanlary hem üpjün edýär.

USU programma üpjünçiligi içerki meýilleşdiriji aýratynlyklary hödürleýär. Ony guramaňyz üçin möhüm bolan dürli çärelere belläp bilersiňiz. Bular hasabatyň möhüm möhletleri, işgärleriň iş tertibi we ätiýaçlyk wagty. Müşderiniň baryp görmek wagty baradaky maglumatlara goşmaça, bron eden kabinasyny, howuzyny, otagyny we ş.m. ýazyp bilersiňiz. Myhmanlar saunadaky iň gowy görýän ýerlerine baryp görmek üçin has amatly bolarlar we kompaniýanyň ähli işlerine gözegçilik edip bilersiňiz we garaşylmadyk bökdençliklerden gorkmaň.

Maliýe buhgalteriýasy hem kompaniýanyň üstünlik gazanmagynda möhüm rol oýnaýar. USU programma üpjünçiligi guramanyň maliýe hereketlerine gözegçilik edýär, hasaplaryň we kassa ýazgylarynyň ýagdaýy barada hasabat döredýär we girdejileriň we çykdajylaryň statistikasyny saklaýar. Bu maglumatlar, kompaniýanyň işine giňişleýin statistik derňewi taýýarlamak, geljekki ösüş ýoluny saýlamak üçin möhümdir. Şeýle hem bu maglumatlar bilen ýyl üçin iş býudjet meýilnamasynyň döredilmegini aňsatlaşdyrýar.

Programma üpjünçiligimiziň aýratynlygy, elýeterliligi. Executolbaşçylaryň köpüsi kitap ýazmakdan ýa-da hasaba alyş programmalaryndan başlaýarlar, ýöne ösýän kompaniýa üçin munuň ýeterlik däldigine tiz düşünýärler. Has çylşyrymly hünär programmalary, diňe bir her bir işgäriň däl, eýsem her bir dolandyryjynyň hem ýok aýratyn hünärlerini talap edýär. Öňdebaryjy programma üpjünçiligimiz esasanam adamlar üçin döredildi we kompaniýanyň ähli işgärleri tarapyndan ulanylmagy üçin ýörite hünärleri talap etmeýär. Iň owadan şablonlar we ulanyjy üçin amatly interfeýsler, işiňizi has lezzetli etmek üçin döredildi.

Ilki bilen, programma üpjünçiligi dürli meseleler üçin zerur bolan ähli maglumatlar bilen müşderi bazasyny döredýär. Her gelýän jaňdan soň müşderi bazasyny dolduryp bilersiňiz, şeýlelik bilen aktuallygyňyzy saklap bilersiňiz. Telefon bilen aragatnaşyk üçin iň täze tehnologiýalar, maksatly mahabaty gurmak üçin möhüm bolan jaň edýänleriň goşmaça maglumatlary bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Her sauna abonenti üçin saparlara aýratyn baha berilýär. Işgärleriň işiniň hiline baha bermek myhmanlara SMS anketalaryny ibermek arkaly amala aşyrylyp bilner. Isleseňiz, gelýänleri kesgitlemek üçin şahsy klub agzalyk kartalaryny we bilekleri berip bilersiňiz.

Sauna dolandyryş ulgamy, hammam esbaplaryny kärendesine we yzyna gaýtarmaga wizual gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Programma hasap-fakturalary, anketalary, formalary we beýleki resminamalary döredýär. Iş haklary ýerine ýetirilen işe görä işgärler üçin awtomatiki hasaplanýar. Işgärleriň iş tertibi programmamyza laýyklykda awtomatiki düzülýär. Diňe müşderiniň baryp gören wagtyny däl, eýsem onuň tutan ýerlerini hem bellemek bolýar. Işgärler üçin aýratyn maglumat hödürläp bilersiňiz, bu ýerde möhüm maglumatlar hakda habar berip bilersiňiz. Müşderiler üçin guramanyň köpçülige görnükliligini ýokarlandyrýan aýratyn programma hödürläp bilersiňiz.

Guramanyň ýolbaşçylary üçin esasy seljeriş işlerini geçirmek üçin dürli hasabatlaryň toplumy bar. USU programma üpjünçiligi tehniki hünärmenleri size we toparyňyza programma üpjünçiligini nähili ulanmalydygyna düşünmäge kömek edýär. Programma üpjünçiligimiz saunalarda, hammamlarda, kafelerde, myhmanhanalarda, basseýnlerde we şuňa meňzeş guramalarda ulanmak üçin amatly. Güýçli işlemegiň we giň gurallaryň bardygyna garamazdan, programmamyzyň agramy gaty az we gaty çalt işleýär. Amatly, düşnükli interfeýs her bir ulanyja programma bilen aňsat we netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. USU döredijileriniň sauna programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçilikleri bilen tanyşmak isleseňiz, web sahypamyzdaky aragatnaşyk maglumatlary ulanyp, döredijilerimiz bilen habarlaşyp, programmanyň demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz!