Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sauna üçin maksatnama

Sauna üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sauna üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sauna üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sauna awtomatlaşdyryş programmasy, saunalara çykdajylary we maliýe girdejilerini netijeli hasaba almagy, içerki amallary optimizirlemäge we gelýänler bilen yzygiderli aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän USU programma üpjünçiliginiň biri. Saunalar we hammamlar üçin programmalar, USU programma üpjünçiligini ösdürmek toparynyň önümi bolsa, ýönekeý interfeýs we aňsat nawigasiýa bilen tapawutlanýar, beýleki işläp düzüjileriň şuňa meňzeş teklipleri indi islendik derejeli bilimli we hatda şeýle hünärleri bolmadyk ulanyjylara elýeterliligini kepillendirip bilmeýär. .

Saunany dolandyrmak maksatnamasy, sauna we saunanyň häzirki wagtda ýerine ýetirýän işleriniň doly beýanyny düzmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, dürli iş ýerlerinden we dolandyryş derejesindäki işçileri çekmek isleýär. Dürli ulanyjylar işiň ýerine ýetirilişine näçe köp baha berseler, şonça-da san, beýleki görkezijilerdäki işleriň her görnüşi barada hasabat bolan düşündiriş taýýarlamakda buhgalter hasabatyny kabul edýär.

Saunanyň buhgalteriýa programmasy, işgärleriň buhgalteriýa amallaryna we buhgalter hasabatyna hemişe gatnaşýan hasaplamalara gatnaşmagyny aradan aýyrýar. Hasap amallary, saunanyň ähli emlägi we serişdeleri, işgärleri we iş wagty göz öňünde tutulýan programma sazlamalarynda kesgitlenýär. Sauna bölegini düzmek üçin programmanyň 'Salgy' atly bloky bar, ol diňe bir gezek we ilkinji iş sessiýasyndan öň doldurylýar, şondan soň saunadaky ähli hasaba alyş amallary awtomatiki ýerine ýetirilýär. Mysal üçin, bu bölümde sauna buhgalteriýa programmasy çykdajylaryň we maliýe çeşmeleriniň sanawyny, kireýine alnan ýa-da satylýan inwentary görkezmek üçin çykdajylaryň we maliýe çeşmeleriniň sanawyny görkezmegi talap edýär. Bu sanawa görä, maksatnama sauna we saunanyň hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we girdeji gazanmak üçin alýan haryt önümleriniň ýazgylaryny ýöretmek üçin nomenklatura döredýär.

Şeýle hem, bu sazlaýyş blokynda sauna gözegçilik programmasy saunanyň guramaçylyk gurluşy, işgärler, ýerine ýetirilen iş üçin tölegleri hasaplamak üçin nyrhlar, toruň bir bölegi bolan bölümler we bölümler, şeýle hem baha sanawlary barada ähli maglumatlary öz içine alýar - edip bilerler esassyz bolsun, saparyň bahasyny we saunanyň bahasyny, her sapardan alnan girdejini we ş.m. hasaplamak üçin ulanylar. Programmanyň 'Salgylar' bölüminde hatda sauna hasaplaşyk programmasynyň müşderilerine sauna biznesiniň ösmegini höweslendirmek üçin awtomatiki usulda iberýän mahabat we habar býulletenlerini guramak üçin birnäçe tekst şablonlary bar. Şeýle toplumdan başga-da, buhgalteriýa we hasap-fakturalary goşmak bilen programma häzirki we hasabat resminamalaryny döredýän resminama şablonlarynyň toplumy hem bar. Şeýlelikde, "Salgylar" bölümi saunany we maliýe çeşmelerini dolandyrmak üçin sanly kömekçi hökmünde programmanyň äheňini ýa-da işleýiş tertibini kesgitleýär.

“Gollanmalar” -dan başga-da, sauna we sauna programmalarynyň menýusynda ýene iki maglumat beriji blok bar - “Modullar” we “Hasabatlar”. Modullar bölüminde sauna, dürli maglumatlar bazalarynda müşderi bilen telefon arkaly gatnaşygyny, belli bir wagtda baryp görmegini we habar býulletenini bitewi müşderi maglumatlar bazasynda saýlanan alyjylar toparyna iberip, poçta işleriniň iberilmegine gözegçilik edýär. müşderileriň maksadyna we talaplaryna laýyklykda habarlar, bu hyzmatyň inkär edilmezligi üçin. Bu birleşme birleşme diýilýär we ulanyjylara şeýle görnüşler bilen işleýän wagtyňyz ep-esli wagt tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Olary doldurmak üçin, iň azyndan ýönekeý başarnyklary özleşdirmeli, eýeçiligi awtomatiki usulda işledilýär.

Sauna we bug hammam programmalary işgärleriň iş wagtyny tygşytlamak üçin düşünip bolmajak ýaly köp usullary ulanýar - bu programmanyň esasy wezipelerinden biridir. Mysal üçin, başga bir täsirli gural, häzirki görkezijileriň reňk görkezijisidir, bu işgärlere proseslere wizual gözegçilik etmäge we iş möhletine hormat goýmaga mümkinçilik berer, sebäbi programma bularyň hemmesine gözegçilik edýär we käbir ýagdaýlarda ösüp biläýjek islenilmeýän şertler barada işgärlere habar berýär. ünsi çekmek üçin aljyraňňy gyzyl görkeziň. Sauna we hammam programmalarynyň müşderileriň, wagtyň, tölegleriň ýazgylaryny ýöredýän sargytlar kitabynda, her saparyň öz reňki bar, bu saparyň ýagdaýyny görkezýär - tamamlanan, häzirki wagtda tamamlanan we entek tölenmedik, uzak wagtlap tamamlanan ozal bergiler bar. Mysal üçin, işjeň sapar ýaşyl bolýar we müşderi proseduralary gutaran badyna töleg şerti bolmasa töleg ýatlatmasy peýda bolar, üstesine-de, müşderi goşmaça hyzmatlary, sagat kärendesi üçin inwentarlary alyp biler. Reňk üýtgemegi awtomatiki.

Sauna we hammam programmalary, ulanyjylaryň köpdügini göz öňünde tutup, gizlinligini goramak üçin hyzmat maglumatlaryna giriş hukuklarynyň bölünmegini üpjün edýär. Hukuklaryň bölünmegi, bölünişigiň hili we wagty we programma üpjünçiliginde gurlan okalmalaryň ygtybarlylygy üçin jogapkärçiligi bölmäge mümkinçilik berýär. Giriş hukuklarynyň bölünişi, maglumatlaryň çap edilmegi üçin her aýratyn iş meýdanyny emele getirýän aýratyn girişleriň we howpsuzlyk parollarynyň berilmegini göz öňünde tutýar.

Ulanyjy sanly resminamalar üçin blankany dolduranda, arzasy awtomatiki usulda bellik edilýär, bu bolsa islendik amalyň ýerine ýetirijisini, nädogry maglumatlaryň awtoryny takyk bilmäge mümkinçilik berýär.

Ulanyjynyň girişi bilen bellenen ähli blankalar iş meýdanynda ýygnalyp, kärdeşleri üçin ýapyk, ýöne prosedura laýyklykda mazmunyny barlamak üçin ýolbaşçylar üçin elýeterlidir. Barlamak üçin barlag funksiýasy bar, bu öňki dolandyryş prosesinden soň bolup geçen ähli formatlardaky üýtgeşmeler baradaky hasabaty düzer we barlyşyk üçin dolandyryş wagtyny azaldar. Saunalar we hammamlar üçin programmalar söwda we ykdysady işlerde ulanylýan paýnamalary we beýleki önümleri hasaba almak üçin nomenklatura diapazonynyň emele gelmegini üpjün edýär.

Her bir haryt önüminiň umumy massada kesgitlemek üçin söwda parametrleri bar, hereketi esasy buhgalter resminamalarynyň esasyny döredýän ýol bellikleri bilen resminamalaşdyrylýar. Saunalar we hammamlar üçin programmalar häzirki wagt re iniminde inwentar gözegçiligi aňladýar - harytlar satylanda we töleg alnanda awtomatiki hasapdan çykarylýar. Saunalar we hammamlar üçin programmalar müşderiler, üpjün edijiler we potratçylar bilen işe gözegçilik etmek üçin CRM formatda ýekeje müşderi maglumatlar bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär. CRM formaty, islendik müşderiniň şahsy işlerine suratlar, şertnama, şahsy baha sanawy, töleg kwitansiýalary ýaly islendik resminamany goşmaga mümkinçilik berýär.

Töleg kwitansiýasynyň, satuw fakturasynyň, buhgalter hasabatynyň döredilmegi programma tarapyndan özbaşdak amala aşyrylýar, resminamalar talaplara laýyk gelýär we elmydama wagtynda taýýarlanýar. Işgärleriň özara gatnaşygy açylan penjire görnüşinde içerki aragatnaşyk arkaly goldanýar - diskussiýanyň mowzugyna basyp işjeň geçiş bilen ekranyň burçundaky habar. Müşderiler bilen gatnaşygy elektron poçta we SMS görnüşinde elektron aragatnaşygy goldaýar, mahabat we maglumat ibermekde işjeň ulanylýar - köpçülikleýin we saýlama. Sauna we hammam programmalary aýlyk abuna ýazylmagyny talap etmeýär, bahasy esasy konfigurasiýa bilen deňdir, goşmaça töleg üçin işlemegi hemişe giňeldip bolýar.