Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hammam üçin maksatnama

Hammam üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hammam üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hammam üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Basseýn iň aýratyn desgalaryň biridir. Bu asuda, ölçenen dynçlygy halaýanlar üçin ýer. Vanna otagynyň ýazgysyny ýöretmek, kompaniýanyň özi ýaly aýratyn. Ilki bilen, müşderiler bilen işleýär we müşderiler bilen işlemek elmydama hyzmatyň hiline hemişe gözegçilik edýär we myhmanlary özüne çekmegiň täze usullaryny tapýar. Işiň başlangyç döwründe köp menejer, hammamlaryň ýazgylaryny ýöretmek üçin depderçeleri ýa-da umumy hasapçylyk programmalaryny ulanyp bilersiňiz diýip hasaplaýarlar. Emma wagtyň we işiň köpelmegi bilen bu çemeleşmäniň düýbünden nädogrydygy belli bolýar.

Şeýle ýagdaýda iň oňat çözgüt ýörite buhgalteriýa we hammam dolandyryş programmasy bolar. Indi, IT-tehnologiýa bazarynyň ösmegi netijesinde şeýle programma üpjünçiligi önümleri köp. Maglumatlary girizmegiň we çykarmagyň dürli interfeýslerine we usullaryna garamazdan, olaryň hemmesiniň bir maksady bar - kompaniýadaky şol amallary mümkin boldugyça awtomatlaşdyrmak, ozal durmuşa geçirmek köp iş we wagt talap edýärdi. Häzirki wagtda iň meşhury USU Software atly hammamda hasaba alyş programmasydyr. Şuňa meňzeş ösüşlerden esasy tapawudy, ýokary hünärli hünärmenleriň goldawy netijesinde iň ýokary hilli buhgalter programmasydyr. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiliginde gaty elýeterli ulanyjy interfeýsi bar, bu hammam programmasyny özleşdirmegi ýönekeý we çalt ýerine ýetirýär. USU programma üpjünçiliginiň bahasy kärdeşleri bilen deňeşdirilende pes. Bu we beýleki köp aýratynlyklar USU programma üpjünçiligini köp ýurtda meşhur etdi.

Müşderilerimiz dürli iş ugurlarynda üstünlik gazanan kompaniýalardyr. Wannalary goşmak bilen. Bularyň hemmesi, islendik kompaniýanyň isleglerine uýgunlaşmak aňsat we elýeterli maglumatlary seljermekde çalşyp bolmajak kömekçi bolýan hammam hasaplaşyk programmasynyň başga bir ajaýyp aýratynlygy sebäpli mümkindir. Bu her bir kompaniýa üçin möhümdir. Ondan soň, programmamyzyň käbir mümkinçiliklerine garamagy teklip edýäris. Resmi web sahypamyzda, hajathana hasaby programmasynyň demo görnüşini tapyp bilersiňiz, göçürip alyp, tölegini tölemezden onuň işleýşini hemişe wizual öwrenip bilersiňiz. Satyn alnan her bir ygtyýarnama üçin kompaniýamyz 2 sagat tehniki hyzmat berýär.

Tehniki hünärmenlerimiz gysga wagtyň içinde basseýn programmasyny özleşdirmäge kömek edýärler. Kompýuter iş stolundaky degişli gysga düwmä basanyňyzda programma açylýar. Hasaplar parollar we rollar bilen goralýar. Ikinji meýdan, maglumata giriş hukuklaryna gözegçilik etmek üçin amatly bolar. Swimüzmek programmasynyň esasy ekranynda edaraňyzyň nyşany görkezilip bilner. Bu, kompaniýanyň abraýyna üns berýändigiňizi hemmelere görkezýär. Programmanyň ekranynyň aşagynda açylandan bäri geçen wagt görkezilýär. Bu, kompaniýanyň işgärleri üçin öz-özüne gözegçilik aýratynlygy hökmünde ulanylyp bilner.

Vanna programmasynyň, USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, kompaniýaňyz müşderi barada ähli zerur maglumatlaryň saklanjak ýekeje müşderi maglumatlar bazasyny almaly. Müşderi kartasyna surat goşup bilersiňiz. Her bir müşderä aýratyn abuna ýazylyp bilner. Her abunanyň meselesi, yzyna gaýtarylmagy we ygtybarlylygy, kurortyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi arkaly yzarlanyp bilner. Her bir müşderi üçin saparyň günlerini we wagtyny kesgitläp bilersiňiz we şol wagt gelýänlere belli bir zal ýa-da stend belläp bilersiňiz.

Vanna hasaby programma üpjünçiligi USU programma üpjünçiligi, gapma-garşylyklaryň öňüni almak üçin her zalyň ýa-da kubikiň iş wagtyny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Programma girizilen ähli maglumatlar çäklendirilmedik wagt içinde saklanýar. Programmada her bir müşderi tarapyndan hammama baryp görmegiň taryhyny ýazdyryp bilersiňiz we zerur bolsa täzeläp bilersiňiz. Müşderilere arzanladyşlar, kampaniýalar ýa-da SMS arkaly abuna ýazylyş möhletiniň gutarmagy barada maglumat berilip bilner. Bu hammam programmasynyň kömegi bilen, polotensalar, şkaf açarlary, şiferler we ş.m. zatlaryň berilmegine we yzyna gaýtarylmagyna gözegçilik edip bilersiňiz. Vanna dolandyryş programma üpjünçiligi, iş wagtyny yzarlamak üçin işgärlere gatnaşmak ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär. Hammamdaky her bir işgär aýratyn iş tertibini kesgitläp we tölegiň görnüşini kesgitläp biler.

Programmanyň her bir ulanyjysy özüne laýyk penjire sazlamasyny düzüp biler. Tehnologlarymyz, islendik dilde gürleýän ene dilini aňsatlyk bilen ulanyp biler ýaly sauna programmasyny düzmäge kömek edýär. Hasapçy her bir işgäriň aýlygyny aňsatlyk bilen hasaplamagy we hasaplamagy başarmaly. USU Programma üpjünçiliginiň hammam hasaby programmasynyň kömegi bilen dolandyryjy elýeterli formatda islendik dolandyryş hasabatyny tapyp we döredip biler: iň gowy işgärler, müşderileri özüne çekmegiň iň gowy usullary, iň talap edilýän hyzmatlar, iň köp ulanylýan otag we ş.m. Bu maglumatlar bilen, kurortyň has meşhur bolmagyna we bazarda berk ornaşmagyna mümkinçilik berjek kemçilikleri aradan aýyrmaga we guramanyň güýjüni ösdürmäge gönükdirilen çäreleri görüp bileris. bäsdeşlerinden öňe geçýär. Programmanyň demo wersiýasyny şu gün göçürip alyň we siziň üçin nähili täsirli bolandygyny görüň!