Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag hasaba alnyş programmasy

Awtoulag hasaba alnyş programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag hasaba alnyş programmasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda awtoulag abatlaýyş dükanlarynyň köpüsi, buhgalterçilik işleriniň ýörite buhgalteriýa programmalaryna geçirilmelidigine iru-giç düşünýärler. Munuň sebäbi, kompaniýanyň giňelmegi bilen maglumatlaryň mukdary we gaýtadan işleniş tizligi çalt ösýär. Mundan başga-da, buhgalter hasabatyna gözegçilik etmek we kompaniýanyň dürli işgärleri üçin bu maglumata dürli derejedäki elýeterliligi üpjün etmek zerurdyr. Başga sözler bilen aýdylanda, buhgalter hasabyny ýöretmegiň adaty usullary ahyrsoňy durmuşa geçirip bolmajak derejede netijesiz bolýar.

Haýsy hasapçylyk programmasyny saýlamaly, kompaniýamyzyň jogaby bar. USU programma üpjünçiligini size hödürleýäris - awtoulag hyzmatlary ýaly kärhanalary awtomatlaşdyrmak we çalt, täsirli we tertipli dolandyrmak üçin işlenip düzülen programma. Awtoulag hyzmat merkezleriniň köpüsi köplenç tertipsiz iş guramasy we işleriniň erbet dolandyrylmagy meselesine duçar bolýar, şonuň üçin muny ýok etmek üçin ýörite hasapçylyk programmasy bilen dolandyryş işini awtomatlaşdyrmaly.

Hünärmenlerimiz, bu meselä buhgalteriýa programmalaryny we ösen tehnologiýalary ösdürmekde köp ýyllyk tejribe esasynda çözgütleri bilen çemeleşmäge synanyşdylar. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we dolandyryş programmasy, islendik awtoulag stansiýasy bilen iş salyşmaly köp kagyz resminamalary we resminamalar bilen işlemek zerur däl zerurlygy aradan aýyryp biler. Mundan başga-da, programmamyz abatlanylýan işgärleriň we awtoulaglaryň we başga-da köp zatlaryň iş tertibini başarnykly we takyk tertipläp biler.

Hasapçylyk programmamyzy netijeli ulanmak üçin awtoulag duralgasynda diňe Windows PC işlemeli, sorag edilýän kompýuter gaty döwrebap bolmasa-da, toparymyzyň optimizasiýa işi sebäpli USU programma üpjünçiligini asla haýallatmaz. zehinli kompýuter inersenerlerinden. USU programma üpjünçiligini ulanmak üçin diňe bir kompýuter ýeterlik bolsa-da, ştrih-kod okaýjy, printer, sanly skaner, kassa ýazgysy we başgalar ýaly dürli enjamlar goşulyp bilner. Hatda USU programma üpjünçiligini işleýän birnäçe kompýuteriň şol bir bitewi maglumat bazasyny ulanjak bir doly sistema birikdirmegi mümkin. Bu, hatda awtoulag hyzmatyňyzyň dürli şahalary bilen hem bolup biler, bu bolsa hasaplaryny dolandyrmagy aňsatlaşdyrar, sebäbi ähli maglumatlar bir bitewi maglumatlar bazasynda saklanýar we hasaplaşyk edilýär. Bu maglumat bazasy ýerli kompýuter kompaniýalarynda ýa-da bulut maglumatlary saklamak tehnologiýasyny ulanyp serwerlerimizde saklanyp bilner.

USU programma üpjünçiligini işläp düzmekde, bu hasaba alnyşy tehnologiýany bilmeýän we şahsy kompýuterleriň yzygiderli ulanyjylary bolmadyk adamlar hem özleşdirip biler ýaly, ulanmagyň aňsatlygyna, ýönekeýligine we düşnükliligine aýratyn ähmiýet berýäris. kynçylyksyz ulanyň. Şeýle hem, iki sagat mugt tehniki goldawyň, awtoulag duralgasynyň kadaly we kynçylyksyz işlemegini üpjün edýän her bir hasaba alnan ulanyjy üçin sowgatdygyny bellemelidiris.

USU programma üpjünçiliginiň ösen işlemegi, awtoulag abatlamak üçin ulanylýan ähli çeşmeleri yzarlamaga we ýazga almaga, hyzmatlaryň umumy bahasyna çykdajylaryny goşmaga, şeýle hem haýsy abatlaýyşda we haýsy awtoulagda (ýa-da awtoulaglarda, haýsy materiallarda ulanylandygyny kesgitlemäge) mümkinçilik berýär. eger alyjyda abatlaýyş üçin awtoulag bölekleriniň ulanylmagyny talap edýän birnäçe bar bolsa), şonuň üçin awtoulag duralgasyna materiallaryň ýerleşdirilmegi düşnükli we düşnükli.

USU programma üpjünçiligi awtoulag duralgasyndaky buhgalteriýa amallarynyň ähmiýetine düşünmek üçin döredildi, şonuň üçin müşderi we awtoulagy barada ähli zerur we ownuk maglumatlary saklaýan ajaýyp giň maglumatlar binýady bar. Işiň gutarandygy barada müşderilere habar bermek, SMS ýa-da e-poçta hyzmatlaryny we awtomatiki ses jaňlaryny ulanmak arkaly mahabat maglumatlary ibermek üçin bu görnüşli maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

Awtoulag hyzmatlaryna gözegçilik etmek we hasaba almak üçin ýöriteleşdirilen programmamyz guramadaky her bir işgäriň işini ýönekeýleşdirýär we hyzmatyň ýerine ýetirip biljek işiniň mukdaryny üç-dört esse ýokarlandyrýar. Hyzmat awtomatlaşdyryş programmasy, hyzmat ediş stansiýasynyň işgärleri üçin iş tertibini döretmäge we tertipleşdirmäge, şeýle hem her bir adamyň iş wagtyny yzarlamaga we gözegçilikde saklamaga ukyplydyr.

Awtoulag hyzmat ediş stansiýasynyň işgärleriniň hersiniň şahsy iş tertibi bar, onda ähli iş wagty gaty ýönekeý görnüşde göz öňünde tutulýar, şondan soň her bir işgäriň aýlygyna gözegçilik edip bolýar.

USU programma üpjünçiligi buhgalter programmalary üçin umumy kabul edilen global standartlara laýyk gelýär. Sahypamyzdaky D-U-N-S şahadatnamasy, kompaniýamyzyň buhgalteriýa programmalaryny ösdürmek üçin bazardaky iň oňat kompaniýalaryň biri hökmünde ykrar edilendigini aňladýar. Programmistler toparymyz, islendik programma üpjünçiligini çözüp biler. Müşderiniň islegi boýunça oňa täze funksiýa goşmak üçin USU programma üpjünçiligi üýtgedilip bilner. Hünärmenlerimiz diňe bir ulanyjy interfeýsini däl, eýsem programmanyň ulgam işleýşini hem üýtgedip bilerler, bu bolsa öz gezeginde aýratyn bir kompaniýa üçin has amatly bolar.