Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sagatlary hasaplamak üçin maksatnama

Sagatlary hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sagatlary hasaplamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik işewürlik kärhanasyndaky ähli maliýe ýazgylaryny doly yzarlamak üçin, esasanam awtoulag abatlaýyş dükany ýaly köp kagyz öndürýän, häzirki wagtda diňe kagyzdan başga zat gerek. Çalt we täsirli bolmak we ösmek we ösmek isleýän islendik kompaniýa, islenýän netijäni gazanmak üçin ýörite hasapçylyk programmasyny ulanmalydyr. Kompaniýadaky dolandyryş we maliýe hasaby, şular ýaly kompaniýalaryň işini awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin döredilen ýöriteleşdirilen programmalaryň kömegi bilen çalt ösýär.

Şeýle hasaba alyş we dolandyryş programmasy diňe bir has ýokary hilli işlemäge mümkinçilik bermän, işgärlere her dürli hasaplamalar we beýleki adaty işler üçin wagt tygşytlaýar, adatça el bilen ýerine ýetirilmegini talap edýär we awtoulagda adaty bir sagatlyk işiň bahasyny hasaplamak ýaly gymmatly wagt ýitirýär. hyzmaty.

Iş wagtynyň bahasyny hasaplamak, islendik ulagy bejermek üçin zerurdyr, sebäbi bu kompaniýa tarapyndan hödürlenýän ähli hyzmatlaryň bahasyny kesgitleýär. Adaty sagatlaryň bahasyny jikme-jik we jikme-jik hasaplamak köp faktorlara, mysal üçin, hyzmat ediş stansiýasynyň fiziki ýerleşişine, hyzmaty ýerine ýetirmek üçin zerur wagt, kompaniýanyň nyrh syýasaty we beýleki faktorlara baglydyr.

Awtoulag kompaniýasynda yzygiderli sagatlaryň bahasy, esasan, abatlanylýan awtoulagyň ýasalyşyna we adaty aýratynlyklaryna baglydyr. Her bir awtoulag kompaniýasy, haýsy ulagyň üstünde işleýändigine we işgäriň haýsy hyzmat edişine baglylykda adaty sagatlaryň bahasyny başgaça hasaplaýar.

Iş wagtynyň bahasyny mümkin boldugyça takyk hasaplamak üçin, kompaniýanyňyza adaty sagatlar üçin çykdajylary hasaplamak üçin döredilen ýörite buhgalter programma üpjünçiligi guraly gerek. Hyzmat stansiýamyzyň maliýe hasaby awtomatlaşdyryş programmasy size zerur funksiýany berýär. Bu programma USU Programma üpjünçiligi diýilýär.

USU programma üpjünçiligi islendik ulag hyzmat merkeziniň maliýe dolandyryşyny we guralyşyny awtomatlaşdyrýar, işgärleri dolandyrýar, işgärleriňizi tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär we başga-da köp zatlar. Hyzmat stansiýasyna gelýän müşderileri hasaba alyp, iň köp talap edilýän hyzmatlary görkezip we ýerine ýetirilen işiň umumy bahasyny hasaplamagy ýerine ýetirip bilersiňiz, işgäriň işi üpjün etmek üçin sarp eden sagatlary bilen bilelikde.

Kompaniýanyňyzyň maliýe ýagdaýyny hasaplamagyň her bir netijesi sanly görnüşde saklanyp, ýazga alnyp we iň giňişleýin, ýöne gysga görnüşde habar berilip bilner. Kompaniýanyňyzyň maliýe ýagdaýyny has anyk görkezmek üçin grafikleri biri-biri bilen deňeşdirip bilersiňiz. Maglumatlary saklamagyň iň oňat usuly bolsa hasabatlar we grafikler kagyz ýüzünde hem çap edilip bilner. Şeýle hem resminamalara we kagyzlara suw belliklerini, kompaniýanyň nyşanyny we widjetlerini çap edip bilersiňiz.

Programmamyz bilen işlemek diňe Windows operasiýa ulgamy bolan bir kompýuterde mümkindir. Size güýçli enjam gerek däl - USU programma üpjünçiligi has gowşak we köne enjamlary bolan pes derejeli kompýuterlerde-de gaty gowy işleýär. Programmamyz hatda noutbuklarda-da çalt işleýär. Diňe bir kompýuter bilen işlemek mümkin bolsa-da, ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, lazer göçürijiler we ş.m. ýaly dürli enjamlary birikdirip bolýar. Has möhümi, köp sanly kompýuterden ýerli torda ýa-da internetde işlemek ukybydyr. Birnäçe enjamdan işleýän wagtyňyz, ähli maglumatlar bir programmada kompaniýanyň birnäçe şahamçasynyň hasabyny hasaplamaga mümkinçilik berýän ýeke-täk maglumatlar bazasynda saklanar.

Maksatnamamyzyň ýene bir uly artykmaçlygy, arassa we ýönekeý ulanyjy interfeýsi sebäpli öwrenmek hakykatdanam aňsat. Aýratynlyklar, garaşýan ýeriňizde ýerleşýär, ýagny zerur bir aýratynlygy gözlemek üçin wagt ýitirmeli däl. USU programma üpjünçiligini buhgalteriýa we hasaplama programmalary bilen tanyş bolmadyk adamlar hem aňsatlyk bilen özleşdirip bilerler. Mundan başga-da, programmamyz, programma bilen mugt elýeterli dürli dizaýn deslapky sazlamalaryny, şeýle hem islendik suraty ýa-da ýörite nyşanlary döretmek mümkinçiligini ulanyp, ulanyjy interfeýsini doly şekillendirmäge mümkinçilik berýär. Programma üçin ýörite gözleg görnüşini sargyt etmek isleseňiz, sahypadaky reklamalary ulanyp, döredijilerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz we olar ýörite tema dörederler.

USU programma üpjünçiligi her kompaniýanyň aýratyn aýratynlyklaryna görä üýtgedilip bilner. Mysal üçin, awtomatiki jikme-jik sagat hasaplaýyş gurluşyny goşup bilersiňiz. Programmanyň aýratynlyklary we işleýşi barada has giňişleýin maglumaty hünärmenlerimizden amatly wagtda habarlaşyp bilersiňiz.

Programmamyzyň mugt demo wersiýasy web sahypamyzda bar. Iki hepdelik mugt synag möhleti we adaty sagatlary hasaplamak ýaly doly USU programma üpjünçiligini öz içine alýar. Web sahypamyzda, programmanyň aýratynlyklary bilen doly tanyşmak üçin wideo we görkeziş materiallaryny, şeýle hem USU programma üpjünçiliginiň siziň işiňiz üçin dogrydygyny kesgitlemäge kömek etmek üçin müşderilerimiziň synlaryny tapyp bilersiňiz.