Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag zapas şaýlaryny saklamak üçin programma

Awtoulag zapas şaýlaryny saklamak üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag zapas şaýlaryny saklamak üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag zapas şaýlary dükanyny awtomatlaşdyrmak aňsat iş däl, sebäbi islenýän netijäni gazanmakda köp faktorlar we iş aýratynlyklary uly we möhüm rol oýnaýar. Bazarda bar bolan şeýle giň warianty saýlamak hakykatdanam kyn, köpüsi işlemeýänligi sebäpli öz-özüne hormat goýýan kompaniýa üçin ýeterlik däl we beýleki programmalar aýdylýan funksiýa bilen şeýle bir köp bolýar welin, bolýar kyn, mümkin däl diýen ýaly. Programmany öwrenmek we işgärleri nädip ulanmalydygyny we işlemegi öwretmek üçin köp wagt sarp etmän ulanmak, hatda muny nädip öwrenmelidigini öwrenenlerinden soň hem ulanyp başlamazdan birneme wagt geçmeli doly derejede maksatnama düzýär.

Awtoulag zapas şaýlary dükany üçin awtomatlaşdyryş, dolandyryş we buhgalteriýa programmasy ähliumumy bolmalydyr we dürli buhgalteriýa we gözegçilik işlerini şeýle bir çişirilmän ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer welin, işlemegiň ýerine işlemäge kömek etmeli programmany öwrenmek we öwrenmek gaty kyn bolar. kynlaşdyr.

Awtoulag zapas şaýlary dükanynyň işini optimallaşdyrmak hyzmat stansiýasynyň awtomatlaşdyrylmagy bilen paralel amala aşyrylýar, şonuň üçin programmanyň diňe ammarlaryň satuwyna we hasaba alnyşyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýändigine üns bermelidiris. , şeýle hem awtoulaglary bejermek, awtoulag zapas şaýlary dükanynyň işgärleriniň adaty iş wagty we ş.m.

Awtoulag zapas şaýlary dükanyny dolandyrmakda we işewür guramada iň soňky ösüşimize USU Software diýilýär. USU programma üpjünçiligi, islendik işiň, esasanam awtoulag zapas şaýlary dükany we şuňa meňzeşleri hasaba almagy we dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak barada alada edýän programma. Şeýle programmanyň durmuşa geçirilmegi maglumat tehnologiýasyna çuňňur düşünmegi talap etmeýär - ähli agyr pursatlar işläp düzüjilerimiziň we tehniki goldaw işgärlerimiziň egnine düşer, diňe ulgamy işlemegi we ulanmagy öwrenmeli.

Ulgamy ulanmagy öwrenmek, aýratyn-da belli bir buhgalteriýa we dolandyryş programma üpjünçiligini ýa-da umuman kompýuter programmalaryny ulanmakda ozal tejribesi bolmadyk adamlar üçin döredilen gysga we arassa ulanyjy interfeýsiniň kömegi bilen hakykatdanam ýönekeýdir. USU programma üpjünçiliginiň işleýşine düşünmek we ony doly mümkinçiliginden peýdalanyp başlamak üçin iki sagat töweregi wagt gerek bolar, bu bolsa köp wagt we serişdäni tygşytlaýan işgärleriňizi nädip ulanmalydygy barada ýörite öwretmegiň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar. , USU ýaly köp dürli programmalardan tapawudy bilen, peýdaly bolmanka we doly ulanylmazdan ozal köp işgärleri we işgärleri taýýarlamaga maýa goýmagy talap edýär.

Dükanymyzy dolandyrmak programmamyzyň ulanyjy interfeýsi, programmamyz üçin ýörite ýasalan köp dizaýn bilen ýokary derejede düzülip bilner. Programmanyň daşky görnüşini täze görnüşde saklaň, onuň bilen işlemegiň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak ýa-da logotipiňizi esasy ekranyň ortasyna goýup has ussat görünmek üçin - saýlamak size bagly. Diňe ulanyjy interfeýsini awtoulag zapas şaýlary dükanynyň zerurlyklaryna laýyklaşdyryp bolmaýar - resminamalaryň hemmesi ýokary derejede düzülip bilner, şol sanda kompaniýanyň üpjünçilikleri we logotipi ýaly zerur resminamalarda, hatda çap edilse-de, zerur resminamalarda. programma hem edip biler.

Işgärleriňiziň hemmesi bir wagtyň özünde USU programma üpjünçiligini ulanyp bilerler, ýöne bu käbir işgärleriň özleri üçin niýetlenmedik zatlary görmegi ýaly zerur däl problemalara sebäp bolmaz - USU programma üpjünçiligi bilen dürli işgärlere dürli derejedäki ygtyýarlyklar berilip bilner, bu bolsa USU programma üpjünçiligini islendik awtoulag zapas dükany üçin iň oňat programma edip, işdäki dürli işçiler üçin birnäçe programma üpjünçiliginiň çözgüdiniň zerurlygyny aradan aýyryp, diňe bu işi etmek üçin zerur maglumatlary görer.

Awtoulag zapas şaýlary dükany üçin programmany gurmak üçin Windows kompýuter ýa-da noutbuk bolmaly, has netijeli hasapçylyk isleýänler goşmaça söwda we ammar enjamlaryny satyn alyp bilerler. USU programma üpjünçiligi gaty ýeňil we çalt we netijeli işlemek üçin köp enjam hasaplaýyş çeşmelerini talap etmeýär, bu hatda köne kompýuterleriň we noutbuklaryň hem ýeterlik boljakdygyny aňladýar.

Bu buhgalteriýa programmasy, ştrih-kod skanerleriniň, bellik printerleriniň, maglumat ýygnamak terminallarynyň, kwitansiýa printerleriniň we ş.m. köp sanly modeli bilen aňsat birleşýär, hemme zady ulanmak aňsat we bir ulgamda işleýär we köp kynçylyk döretmeýär.

Programma üpjünçiligini satyn almak isleseňiz, ýöne munuň gymmadydygyny ýa-da işiňize doly laýyk geljekdigini bilmeseňiz - ýokarda agzalan ähli aýratynlyklary we has köp zady görkezýän dükany dolandyrmak programmamyzyň demo wersiýasyny elmydama göçürip alyp bilersiňiz. . . Esasy işleýşi we iki hepdelik synag möhleti bilen, dükany dolandyrmak programmamyzyň işiňiz üçin dogry saýlawdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek hakykatdanam aňsat bolýar. Programmamyz mugt synagdan soň, ony satyn almagy göz öňünde tutup bilersiňiz, ýöne indiki uly sorag bahasy bolup biler. Hasapçylyk programma üpjünçiligimiz, aýlyk abuna ýazylmazdan bir gezeklik satyn alyş bolup, hakykatdanam tygşytly we ulanmaga amatly bolýar. Goşmaça çykdajy goşmaça çykdajy üçin goşulyp bilner, web sahypamyzda bar bolan talaplar bilen döredijilere jaň ediň we olar siziň ähli talaplaryňyza laýyk geljekdigine göz ýetirerler.