Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag hyzmaty üçin müşderi hasaba alyş programmasy

Awtoulag hyzmaty üçin müşderi hasaba alyş programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag hyzmaty üçin müşderi hasaba alyş programmasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Awtoulag hyzmaty üçin müşderi hasaba alyş programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Şäherleriň gitdigiçe giňelmegi bilen ulagyň zerurlygy şol bir tizlikde artýar we şonuň bilen awtoulag bejergisini we beýleki awtoulag abatlaýyş hyzmatlaryny aç-açan zerurlyk artýar., Gatnaşýan hyzmatlaryň sany awtoulag bejergisi, häzirki döwürde köp adam ulagy özüňiz abatlamaga synanyşman, ökde awtoulag mehanikasynyň hyzmatlaryny makul bilýär.

Hyzmat stansiýalarynda müşderileriň sanynyň barha köpelmegi bilen, çalt hasaba alynmagyň zerurlygy dünýädäki kiçi awtoulag hyzmat ediş stansiýalarynyň arasynda barha artyp başlaýar. Awtoulag işgärleri, köp wagt talap etmeýän we yzarlamak aňsat bolmadyk formatda alnan ähli arzalaryň ýazgysyny saklamagy başarmaly. Muny awtoulag hyzmaty maglumatlary saklamagyň esasy usuly hökmünde kagyz ýazgylaryny ýa-da elektron tablisalaryny ulanmak arkaly amala aşyryp bolmaýar, gaty haýal we netijesiz, kagyzda saklanýan maglumatlaryň kagyz daglarynyň we dürli baglanyşyksyz resminamalaryň arasynda aňsatlyk bilen ýitip gitjekdigini aýtmaly däl. Müşderileriň sanynyň barha köpelmegi bilen, iş maglumatlaryny saklamagyň köne we netijesiz usullaryny ulanýanlaryň hemmesi bilen habarlaşyp bolmajakdygy gutulgysyzdyr.

Müşderileri kabul etmegi we sargytlaryny resminamalaşdyrmak, ägirt uly sanawda dogry müşderini gözlemek üçin ep-esli wagt ýitirmek üçin goşmaça buhgalter işgärlerini işe almaly bolarsyňyz. Müşderileriň gaýdyp gelmegini dowam etdirmek we wepaly we ygtybarly müşderi binýadyny gurmak üçin hyzmat ediş stansiýasyny goýman, islendik iş üçin hakyky wagt we serişdeleri ýitirmek.

Awtoulag hyzmatynyň her bir müşderisi barada maglumatlary saklap bilýän awtomatiki hasapçylyk ulgamy, kompaniýanyň has çalt işlemegine we müşderileriňize gereksiz garaşmagyň wagtyny azaltmaga kömek edip biljek bahasyna ýetip bolmajak gural bolar. Size diňe ýokarda agzalanlaryň hemmesini ýerine ýetirmän, islendik hyzmat stansiýasy üçin has peýdaly boljak köp sanly goşmaça funksiýany hödürleýäris. Iň täze ösüşimize USU Programma üpjünçiligi diýilýär we bu, islendik awtoulag abatlaýyş hyzmatyny birnäçe günüň içinde awtomatlaşdyryp bilýän, ähli awtoulag hyzmaty zerurlyklaryny aýratyn bir kompaniýa gaýtaryp bermegini üpjün edýän müşderini kanagatlandyrýan programma.

Awtoulag hyzmatynda müşderi hasaba almak üçin ýöriteleşdirilen aýratynlyklary ulanmak, ähli müşderi maglumatlaryny maglumatlar bazasyna sekuntda girizmäge kömek eder. Recordedazga alnan maglumatlar, müşderiniň awtoulag modelinden we belgisinden, adyna, adyna we telefon belgisine görä üýtgäp biler.

Awtoulag hyzmatyňyz tarapyndan edilen her bir işiň taryhyny aňsatlyk bilen görüp we gözden geçirip bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi müşderilere aýlyk awtoulag barlagyny ýa-da awtoulag hyzmatyňyzyň häzirki wagtda bolup biläýjek aýratyn tekliplerini we şertnamalaryny, şeýle hem ýörite arzanladyşlary ýa-da bergileri ýada salýan e-poçta iberip biler.

Bu programmada müşderiler bilen işlemek üçin mümkinçilikler giň we hakykatdanam jikme-jikdir. Olary ýerine ýetirmek üçin ulanylan ähli sargytlary we materiallary göz öňünde tutýar, hyzmat ediş stansiýaňyz bilen potratçylar bilen üpjün edijileriň arasyndaky pul akymyny görkezýär. Programma dürli töleg usullaryny ulanyp biler we dünýäniň iň meşhur walýutalaryny diýen ýaly goldaýar. Müşderileriňiziň töleglerine we bergilerine gözegçilik edip, iş wagtyny paýlap we zähmet hakyny hasaplap bilersiňiz. Awtoulag hyzmatynyň müşderi hasapçylyk programmasynyň ýolbaşçylary üçin maliýe we marketing hasabatlary goşulýar, onda direktor kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna düşüner.

Maksatnamamyzyň iň ýokary howpsuzlyk elementleri, maglumatlaryňyzy ygtybarly saklamak we üçünji taraplaryň gatnaşmagyndan, şeýle hem maglumatlar bazanyňyzyň saklaýan bahasyna ýetip bolmajak maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolup biljek beýleki ýagdaýlardan goramak üçin döredildi. Elektrik togunyň kesilmegi ýa-da enjamyň näsazlygy sebäpli maglumat ýitirilen ýagdaýynda, maglumatlaryňyzy mümkin boldugyça çalt dikeltmek üçin elinden gelenini edip biljek hünärmenlerimize ýüz tutup bilersiňiz.

Her bir ulanyjy öz ulanyjy adyny we parolyny we dürli giriş hukuklaryny alýar, bu programma işgärleriň dürli derejelere girmegine dürli derejede kömek edýär. Maglumat bazasyna islendik üýtgeşme, üýtgeşmäniň senesi we wagty we ony eden işgäriň ady ýazylýar. Hasapçylyk üçin doly aç-açanlygy üpjün edýär.

Hasapçylyk programmamyzy doly satyn almazdan ozal synap görmek isleseňiz - esasy funksiýalary hödürleýän programmanyň demo wersiýasyny ulanyp, iki hepde mugt synap bilersiňiz. Iki hepde iş hasabyňyzda we maliýe hasabatlylygyňyzda oňyn üýtgeşmeleri görüp başlamak üçin ýeterlik bolmaly, bu bolsa öz gezeginde iki prosesi hem optimallaşdyrar we has köp girdeji gazanar.

Maksatnamamyz gaty dostlukly nyrh syýasatyna laýyklykda paýlanýar. Onda abuna ýazylmagyň ýa-da aýlyk we ýyllyk tölegleriň hiç hili görnüşi ýok - bu onuň üçin hemişe diňe bir gezek işleýän bir gezeklik satyn alyş. USU programma üpjünçiliginde entek ulanmak islemeýän funksiýaňyz bar bolsa, ony hem satyn alyp bilmersiňiz, şonuň üçin ulanmajak zadyňyzy tölemegiň zerurlygy ýok, bu biziň bahalarymyzy has köp müşderi üçin amatly we ähli telekeçiler üçin tygşytly edýär bütin dünýä.