Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag hyzmaty üçin maksatnama

Awtoulag hyzmaty üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtoulag hyzmaty üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Awtoulag hyzmaty üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dünýädäki awtoulag abatlaýyş dükanlarynyň ýolbaşçylary iň oňat awtoulag abatlaýyş dükany hasapçylyk programma üpjünçiligi üçin internetde gözleýärler. Häzirki wagtda häzirki zaman buhgalteriýa gurallaryny, monoton el bilen resminamalary ýerine ýetirmekde köp wagt tygşytlaýan programmalary we programma aňsatlyk bilen geçirilip bilinjek beýleki iş görnüşlerini ulanmazdan beýleki awtoulag hyzmatlaryndan artykmaçlyk gazanmak mümkin däl.

Youröne işiňize laýyk gelýän awtoulag hyzmatyny dolandyrmak programmasyny nädip tapyp bilersiňiz? Awtoulag abatlaýyş dükanynyň kadaly işlemegi üçin, birinji günden başlap haýsydyr bir awtomatlaşdyryş bolmaly. Kompaniýanyň zerurlyklaryna laýyk gelýän iň oňat buhgalteriýa programmasyny saýlanyňyzda, köpugurlylyk ýaly beýleki programmalara garanyňda käbir artykmaçlyklarynyň bolmalydygyny bilmek möhümdir.

Bu programmalaryň köpüsi gaty ýönekeý we asla kän bir zat edenok. Iň oňat dolandyryş programma üpjünçiligi, adatça, buhgalteriýa işinden başlap, her gün alnyp barylýan işleriň doly seljermesine çenli awtoulag hyzmat merkezini awtomatlaşdyrmak üçin doly ygtyýarlylygyň bolmagy bilen häsiýetlendirilýär.

Ulanyş aňsatlygy, iň oňat buhgalteriýa we awtomatlaşdyryş programma üpjünçiliginiň bazardaky bäsdeşlerinden has uly artykmaçlygydyr. Programma gaty çylşyrymly bolsa we ulanyjy interfeýsine düşünmek we gündelik ulanmak gaty kyn bolsa, potensial ulanyjy diňe işiniň çylşyrymlylygyny öwrenmek üçin köp wagt sarp eder we tehniki taýdan işläp düzüji bilen yzygiderli habarlaşmaga mejbur bolar. goldaw, bu awtoulag hyzmatynyň wagtyny we serişdelerini gaty ýitirmekdir.

Iň oňat programmalar, iň täze ýokary tehnologiýa ýa-da gadymy noutbuk bolsun, dürli kompýuter enjamlary bilen işlemek üçin iň amatlylaşdyrylan programmalardyr - awtoulag hyzmatyny dolandyrmak programmasy haýal maşynlarda-da kemsiz işlemeli; Iň bolmanda birneme döwrebap RAM bolan enjamlar, buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak meselesi üçin ýeterlik bolmaly.

Çalt amallary tamamlamak iň oňat programmany saýlamakda-da uly faktor. Ygtyýarly programmany gaýtadan işlemek programmasy uzaga çekmez we amallar bir sekundyň içinde tamamlanmalydyr, maglumatlaryň her bir bölegi täzelenmeli.

Hasapçylyk çözgütleriniň köpüsi dürli enjamlar, internet we beýleki programmalar bilen integrasiýany goldaýar. Geň zat, maglumatlaryň çalt alyş-çalşygy we gündelik işleriň çaltlaşmagy üçin bu tarap hem möhümdir.

USU Programma üpjünçiligi diýlip atlandyrylýan bu programma ýokarda agzalan talaplaryň hemmesine doly laýyk gelýär we wagtyň geçmegi bilen işiňiziň ösmegine we ösmegine kömek etjek goşmaça peýdalary hödürleýär. Maksatnamamyz, awtoulag işiňizi hiç wagt diýen ýaly awtomatlaşdyrmaga kömek eder. Ynha, USU programma inersenerleriniň awtoulag hyzmatyny dolandyrmak üçin ýörite döreden käbir esasy aýratynlyklarynyň mysaly: maglumat bazasyny durmuşa geçirmek, ulanylyşyny dowam etdirmek we has köp ulanmak üçin gurallar, hyzmatyň müşderileri we ulaglary barada maglumat, awtoulag hyzmatlarynyň bölekleri üçin ammar tölegi, ýazgy müşderileriň ähli saparlarynyň taryhy, SMS, habar jaňlary we adaty sesli jaňlar arkaly habar ibermek, belli bir müşderiler üçin ýörite arzanladyşlary we teklipleri paýlamaga mümkinçilik berýän müşderi wepalylyk ulgamynyň girizilmegi, görkezilen hyzmatlar we tölegleriň hasaplanylmagy. işgärler, köp sanly ýurtlaryň ülňülerine laýyk gelýän kagyzlar we boş resminamalar we görnüşler, awtoulag hyzmat merkeziniň golaýynda awtoulag zapas şaýlaryny dolandyrmak, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak (CRM) ulgamynyň durmuşa geçirilmegi, günüň dowamynda seljermek gündelik işler, maliýe meýilnamalaşdyryş, ähli buhgalter maglumatlary, işgärleri dolandyrmak, maliýe buhgalteriýasy we başga-da köp möhüm funksiýalar bilen bitewi maglumatlar binýadyny döretmek üçin ýerli we internet torlaryny ulanýan programma üpjünçiligi enjamlary bilen işlemek.

Işiňiz entek ýeterlik derejede ösmedik bolsa we USU programma üpjünçiligine girizilen ähli funksiýalary talap etmeýän bolsa, bu barada işläp düzüjilerimize habar berip bilersiňiz we ýok bir zat üçin goşmaça pul tölemezden, diňe ulanýan funksiýaňyz üçin töläp bilersiňiz. hatda siziň kompaniýaňyzda-da ýok.

Näme üçin USU programma üpjünçiligi bazardaky iň oňat buhgalter programma üpjünçiliginiň biri hasaplanýar? USU programma üpjünçiligi ulanmak we düşünmek aňsat bolan uniwersal programma bolany üçin, çalt we täsirli işleýär we işiň çalt başlamagy we ýerleşdirilmegi üçin häzirki zaman enjamlaryny talap etmeýär. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiligi dürli enjamlar bilen birleşdirilip, internete we dürli programmalara birikdirilip bilner we kompaniýanyň ýöriteleşdirilmegine doly uýgunlaşdyrylyp bilner we mysal üçin buhgalter hasabatyny birleşdirmäge mümkinçilik berýän birnäçe ulanyjy interfeýsi bolup biler. beýleki awtoulag hyzmatlary. Mundan başga-da, önümi arzan bahadan satyn alyp bolýar. USU Programma üpjünçiliginiň iň gowy tehniki goldaw topary, bir zat bolaýsa jogap bermäge hemişe taýyn. Bizdäki her bir müşderä sarpa goýýarys. Hyzmat stansiýasynda programmanyň demo wersiýasyny synap görmek isleseňiz, mugt demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyň we awtoulag hyzmaty biznesini awtomatlaşdyrmagyň näderejede täsirli bolandygyny biliň.