Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hyzmat stansiýalaryny hasaba almak üçin maksatnama

Hyzmat stansiýalaryny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hyzmat stansiýalaryny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hyzmat stansiýalaryny hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gasangyç stansiýalarynda buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak barada aýdylanda, ygtybarly kömekçiňize öwrüler we iň oňat buhgalter awtomatizasiýasy - USU programma üpjünçiligi bilen üpjün etjek kompýuter programmasy bar.

USU programma üpjünçiligi, hyzmat stansiýasyny hasaba almak üçin bazardaky iň oňat programma üpjünçiligi çözgüdi hökmünde işlenip düzüldi. Onuň işleýşi ýyllar boýy uýgunlaşdyryldy, düzedildi we kämilleşdirildi, häzirki wagtda hyzmat ediş stansiýalarynda buhgalteriýa barada aýdylanda programmamyzyň iň gowularydygyny buýsanýarys.

Elbetde, şuňa meňzeş programmalary internetde mugt tapmaga synanyşyp bilersiňiz, ýöne soňundan pul talap etjek ýa-da hakykatdanam çäkli işlemegi bilen işleýän tölegli programmalaryň demo wersiýalaryny ýa-da diňe bir bikanun däl şol bir tölegli programmalaryň garakçylykly görnüşlerini tapyp bilersiňiz. dünýäniň köp ýurtlarynda ulanmak, ýöne olar iş bazalaryňyzyň saklaýan maglumatlary üçin zyýanly we örän howply bolup biler we bäsdeşlere satmak üçin ony bütinleý ýok edip ýa-da ogurlap biler. Şeýlelik bilen, bularyň hemmesini göz öňünde tutup, USU Programma üpjünçiligi ýaly programmalaryň kanuny nusgalaryny satyn almagyňyzy maslahat berýäris.

Hasapçylyk programmamyzyň görnüşleri, guramadaky gözegçiligi ýeňilleşdirmäge we iş prosesini has düşnükli we has netijeli etmäge kömek eder. Hasap programma üpjünçiligimizi ulanmak bilen, dürli ýalňyşlyk faktorlaryny, şol sanda adam ýalňyş faktoryny azaldarys, bu hyzmat stansiýasynyň hakyky maliýe ýagdaýyny görüp we şoňa görä hereket edip boljakdygyny aňladýar.

Hasapçylyk programma üpjünçiligimizi ösdürmegiň usuly, bir wagtyň özünde kompaniýanyň öndürijiligine zyýan bermezden birnäçe adam tarapyndan ulanylmaga mümkinçilik berýär. Gasangyç stansiýasyny dolandyrmak programmasy bir wagtyň özünde birnäçe ulgamda gurnalyp bilner, bu bolsa işi iki bölege bölmäge mümkinçilik berýär, kompýuterleriň birinde diňe maglumatlar bazasy bar, beýlekisi müşderi dolandyryş bölegini dolandyrýar.

Şeýle baglanyşyk ýerli ulgam arkaly amala aşyrylyp bilner we hyzmat stansiýalarynyň dürli şahamçalarynyň toruny awtomatlaşdyrmak zerurlygy ýüze çyksa, internet arkaly işlemek hem mümkin. Locallyerli maglumatlary saklaýan buhgalteriýa programmasynyň aç-açan artykmaçlygy, ähli maglumatlaryň ýerli kompýuterde saklanmagy we internet birikmesi arkaly hiç ýere iberilmezligi, gizlin maglumatlaryň bäsdeşleriňiziň eline düşmeginiň ähtimallygyny aňladýar. ýok.

Şahsy maglumatlaryňyzy ýitgilerden ýa-da ogurlyklardan goramaga kömek etjek ýene bir zat, bahasyna ýetip bolmajak iş maglumatlaryňyzyň bäsdeşleriňiziň eline düşmezligini we başga bir zyýanly hereketlere duçar bolmazlygyny üpjün edýän ygtybarly howpsuzlyk ulgamymyzdyr. Hasap maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek, işewürlik pudagynyň ýokary bäsdeşlik ukyby sebäpli her bir kompaniýa üçin, esasanam ýangyç guýulýan stansiýalar üçin möhümdir we programmalarymyzy döredijiler muny doly bilýärler we ähli maglumatlaryňyzy hakykatdanam gorajak howpsuzlyk ulgamlaryny girizýärler.

Öňdebaryjy buhgalter programma üpjünçiligimiz bilen hyzmat ediş stansiýaňyzy awtomatlaşdyryp başlamak üçin diňe satyn almak we gurmak gerek - ajaýyp programma in engineenerlerimiz hemme zat barada alada edýärler. Programmany satyn alandan soň galan zat, ony nädip ulanmalydygyny öwrenmekdir we USU programma üpjünçiligi bu prosesi çalt we aňsatlaşdyrýar. USU programma üpjünçiliginiň ulanyjy interfeýsiniň mümkin boldugyça maglumatly, içgin we gysga bolandygyna göz ýetirdik, şonuň üçin öwrenmek gaty aňsat. Tehniki taýdan ökde däl adamlara USU programma üpjünçiliginiň işleýşine doly düşünmek we mümkin boldugyça onuň bilen täsirleşip başlamak üçin bir ýa-da iki sagat wagt gerek bolar.

Programmamyzy has ulanyjy üçin has amatly etmek üçin, her bir ulanyjynyň isleglerine laýyk ýerleşişini sazlamaga mümkinçilik berdik. Diňe düzülişleri düzmek bilen çäklenmän, USU programma üpjünçiliginiň daşky görnüşini hem düzüp bolýar. Programmanyň dizaýnyny we duýgusyny öz islegiňize görä düzmek, işlemek has lezzetli etmek üçin öňünden kesgitlenen dürli mowzuklardan saýlaň. Programmanyň birmeňzeş iş görnüşini döretmek isleseňiz, kompaniýanyň nyşanyny esasy iş penjiresiniň ortasyna goýup bilersiňiz, bu bolsa şoňa ýeter. USU programma üpjünçiligine goşmak üçin käbir goşmaça dizaýnlary görmek isleseňiz, täze mowzuklary we ýörite dizaýnlary web sahypamyzdan sargyt edip bilersiňiz.

Ösen buhgalter programma üpjünçiligimiz, ýangyç bekedi ýaly bir iş üçin zerur bolan ähli möhüm we zerur maliýe maglumatlary hasaplar we jikme-jik grafika ýa-da giňişleýin hasabat görnüşinde görkezer. Programmanyň öndüren grafalaryny kompaniýanyň ösüşini kesgitlemek üçin biri-biri bilen deňeşdirip bolar. Şeýle maglumatlaryň bolmagy, islendik hyzmat ediş stansiýasynyň gülläp ösmegini we giňelmegini üpjün edýän gowy iş kararlaryny kabul etmekde örän peýdalydyr.

USU programma üpjünçiligini satyn almazdan ozal, müşderimiziň programma baradaky synlaryny okap, hyzmat ediş stansiýaňyza laýyk geljekdigini özüňiz kesgitläp bilersiňiz. Hasapçylyk programmasynyň ähli synlaryny web sahypamyzda tapyp bilersiňiz. Synlar satyn almak karary bermek üçin ýeterlik bolmasa, programmanyň mugt görkezilişini web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Bu deslapky aýratynlyklary we iki hepdelik synag möhletini öz içine alar, bu döwürde buhgalteriýa programmasy bilen doly mugt işläp bilersiňiz.