Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Weterinariýa klinikasy üçin CRM

Weterinariýa klinikasy üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Weterinariýa klinikasy üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Weterinariýa klinikasy üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Öý haýwanlaryna ideg edilende diňe bir iýmitlenmegi we uklamagy däl, eýsem öz wagtynda sanjymlary, kadalary berjaý etmek, saglygy goramak we saglygy üpjün etmek ýaly dürli çäreleri hem göz öňünde tutmalydyr. Şonuň üçin weterinariýa klinikasy ýaly ýöriteleşdirilen ýerler üçin CRM gerek. Haýwanlara hünär taýdan kömek edýän adamlar, wagtyň ýitirilmegine sebäp bolýan ýazgylary ýöretmek we hasabat bermek hakda däl-de, ilki bilen bejergi we dogry çemeleşme hakda pikirlenmeli. Şonuň üçin weterinariýa klinikalary üçin CRM ulgamlary işlenip düzüldi, bu önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmaga, iş wagtyny optimizirlemäge we şol bir wagtyň özünde bazaryň talaplaryny we müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, hyzmatlaryň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Klinikadaky weterinariýa hyzmatlarynyň görnüşleri haýwanlar üçin dürli we dürli bolup biler, sebäbi tohumlary we görnüşleri dürli-dürli (kiçisinden ulusyna çenli). Dürli spektrli dermanlar aýratyn alsurnallara girizilmelidir.

Şonuň üçin weterinariýa klinikasyny dolandyrmak üçin CRM programmasy, guramaňyzyň jikme-jikliklerini göz öňünde tutup, weterinariýa klinikasy üçin aýratyn saýlanmalydyr. Weterinariýa hassahanasynyň buhgalteriýasy üçin CRM ulgamyny gözlemek üçin wagt ýitirmezlik üçin, maslahatymyzy ulanyň we baha teklibi sebäpli elýeterli USU-Soft awtomatlaşdyrylan weterinariýa klinikasyny dolandyrmak programmasyna üns beriň, aýlyk abuna ýazylma, aýratyn çemeleşme, a modullaryň uly seçimi we rahatlygy, ýokary tizligi we iş wagtynyň optimizasiýasyny üpjün edýän has köp artykmaçlyk. CRM programma üpjünçiligimiziň tükeniksiz mümkinçilikleri bar, şuňa meňzeş tekliplerden tapawutlylykda, zerur gözegçilik formatlaryny we modullaryny saýlap, diňe weterinariýa klinikasynda däl, islendik iş ugrundaky kompaniýalar tarapyndan ulanylyp bilner. Informationhli maglumatlar awtomatiki usulda, ätiýaçlyk funksiýanyň, resminamalaryň we hasabatlaryň geçirilmegi bilen köp ýyllyk ammar bilen gelýär. Nomenklatura, kodlaşdyrma, seriýa belgisi, mukdary, hereket ediş senesi, likwidligi we şekili ýaly dermanlaryň ähli pozisiýalaryny göz öňünde tutýar. Mukdarlyk ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, analitiki we statistiki hasabatlarda görkezilen çykdajylary göz öňünde tutup, weterinariýa klinikasynyň CRM ulgamy awtomatiki usulda zerur mukdarda doldurylýar. Önümleriň möhleti gutaran halatynda önüm yzyna gaýtarylar ýa-da gaýtadan işlener. CReke-täk CRM maglumat bazasy saklananda, öý haýwanlary we eýeler baradaky maglumatlar awtomatiki usulda girizilýär, indiki kabul edişlikden we derňewden ýa-da wakalardan soň her gezek täzelenýär.

Kartalarda (lukmançylyk taryhy) haýwan hakda doly maglumat bar: haýwanlaryň görnüşi, jyns we ýaş, diagnoz, oturdylan sanjymlar, ýerine ýetirilen işler, tölegler we bergiler, goşmaça surat bilen meýilleşdirilen amallar. Aragatnaşyk belgilerini ulananyňyzda, dürli mahabatlar, bonuslar barada habar bermek we SMS ýa-da e-poçta arkaly habar ibermek we mugt penjirelere seredip, müşderileriň web sahypasyny we elektron ýazgylaryny ulanyp biljekdigini bellemegi ýatlatmak mümkin, weterinariýa üçin wagt we maglumat. CRM programma üpjünçiligi köp ulanyjy bolup, ähli hünärmenlere şahsy ulanyjy ady we paroly bilen bir gezek girmäge, ulanyş hukuklaryny geçirmäge, ýerli ulgamda maglumat we habar alyşmaga mümkinçilik berýär. Departmentshli bölümleri birleşdireniňde, şol bir wagtyň özünde dolandyryp, gatnaşmak, hil, girdeji we çykdajylar barada ygtybarly maglumat alanyňda bu gaty amatly. Hasaplaşyk amallaryny ýerine ýetirmek aňsat, sebäbi elektron kalkulýatory, belli bir formulalary we islendik amatly görnüşde (nagt we nagt däl) tölegleri kabul edip, ähli amallar awtomatlaşdyrylan.

Mugt demo wersiýasynda weterinariýa klinikasynyň CRM ulgamyna baha berip bilersiňiz, gyssagly we netijeliligiň arasyndaky gapma-garşylygyň özboluşly çözgüdi bolan weterinariýa klinikalarynyň işiniň hiline we tizligine gözegçilik edip bilersiňiz. Web sahypasynda, modullaryň zerur görnüşini saýlamak, çykdajylary seljermek we CRM programmasyny hünärmenlerimize ibermek mümkin, olar size ýüz tutar we sizi biynjalyk edýän ähli meseleler barada maslahat berer. Weterinariýa klinikalarynda ulanmak üçin döredilen özboluşly weterinariýa klinikasyny dolandyrmak CRM programmasy, ähli önümçilik proseslerine gözegçilik etmek bilen dolandyryşy we buhgalteriýany awtomatlaşdyrýar. CRM programma üpjünçiliginde, islendik resminama döredip, şablonlary we nusgalary ulanyp hasabat berip bilersiňiz. Giriş (maglumat, import we eksport) çalt we ýokary hilli girişe kömek edýär. Microsoft Office Word we Excel resminamalary bilen joururnallar we reseptler döretmek, neşe serişdeleri bilen diagnoz goýmak bilen özara baglanyşyk bar. Saýlawlaryň we gurallaryň elýeterliligi her weterinariýa hassahanasyna laýyk gelýär.

Mowzuklar elli dürli görnüşden saýlanýar we zerur bolanda goşmaçalar bilen täzelenýär. Materiallaryň amaly gözlegi programmirlenen kontekst gözleg motory tarapyndan üpjün edilýär. Maglumat el bilen ýa-da doly awtomatlaşdyryş arkaly girizilip bilner. Weterinariýa klinikalaryna yzygiderli gözegçilik (hünärmenleriň, müşderileriň, käbir bölümleriň işine) hakyky wagtda maglumat berýän wideo gözegçilik kameralary bilen integrasiýa arkaly amala aşyrylýar. Ulanyjy hukuklarynyň berilmegi iş işjeňliginiň esasynda amala aşyrylýar; şonuň üçin administrasiýanyň çäksiz mümkinçilikleri bar. 1C ulgamy bilen özara gatnaşyk, maliýe hereketlerine gözegçilik etmäge, hasabatlary we resminamalary döretmäge mümkinçilik berýär. Bu ugurda çäksiz sanly şahany birleşdirip bilersiňiz. Islendik görnüşde töleg geçiriň (nagt we nagt görnüşinde). Iş meselelerini aýyrmak bilen iş meýilnamalaryny döretmek mümkinçiligi bar. Specializedöriteleşdirilen enjamlar (maglumat ýygnamak terminaly we ştrih-kod skaneri) bilen birleşdirilip bilner, bu bolsa derrew inwentarizasiýa, hasaba alyş we aktiwlere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. CRM gurallaryny birleşdirmek we ornaşdyrmak arkaly çäreleri awtomatlaşdyryp we kompaniýanyň abraýyny artdyryp bilersiňiz.