Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Weterinariýa üçin CRM

Weterinariýa üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Weterinariýa üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her kim öý haýwanlaryny gowy görýär, ýöne dürli meseleler boýunça hünär kömegini gözleýän adamlar bar we hut şu zerur zat. Weterinariýa guramalary üçin ýöriteleşdirilen CRM ulgamy, ähli amallary dolandyrmaga, buhgalter hasabatyny we gözegçiligi awtomatlaşdyrmaga, hasaba alyş we ofis işini ýazmaga, bu ugurdaky islegi we bäsdeşligi seljermäge mümkinçilik berýär. Weterinariýa klinikalary dar ýa-da giň ugurly bolup biler. Şonuň üçin CRM programmasyny saýlamak aýratyn bolmaly, sebäbi diňe bir häsiýeti bilen däl, eýsem ululygy we dermanlary bilen tapawutlanýan käbir haýwanlar bilen işlemegi göz öňünde tutmaly. Aslynda, weterinariýa klinikalarynda isleg we bilim görkezmeli çylşyrymly meýdan hökmünde görülmeli, sebäbi haýwanlar hemme zady, şol sanda söýgi we mähir duýýarlar. Weterinariýa klinikasynyň işini awtomatlaşdyrmak, USU-Soft ýaly awtomatiki we doly gurnama talap edýär, şuňa meňzeş tekliplerden tapawutlylykda, elýeterli baha syýasaty, dürli modully gurluş we iş wagtyny optimizirlemek bilen ýokary tizlik bar. Datahli maglumatlar awtomatiki usulda gelýär we uzak serwerde üýtgemän birnäçe ýyllap saklanýar. Processeshli amallar has aňsat we öndürijilikli weterinariýa klinikalarynyň CRM weterinariýa ulgamyna birikdirildi.

Her öý haýwanynyň aýratyn çemeleşmesi we hemişelik gözegçiligi bar, sebäbi CRM programmasy yzygiderli işleýär we dürli görnüşli CRM amaly programmalary we enjamlary bilen birleşýär, ýöne bu makalada bu barada has jikme-jik gürleşýäris. Pes bahalar syýasatyna, aýlyk abuna ýazylmagyň doly ýoklugyna, iş meýilnamalarynyň taýýarlanmagyna we maliýe gözegçiligi, seljeriş işleri we öý haýwanlarynyň, dermanlaryň we weterinariýa edaralarynyň işgärleriniň hasaba alynmagy ýaly dürli çärelere derrew ünsi çekmek isleýäris. Bölümleriň USU weterinariýa CRM dolandyryş programma üpjünçiligi, mümkinçilikleri we jogapkärçiligi bölmek, iş ugruna baglylykda siz we hünärmenlerimiziň ýöriteleşdirilen görnüşinde saýlaýan modullaryny üpjün etmek we hatda ösdürmek arkaly her guramada aýratyn çemeleşmäni üpjün edýän özboluşly ösüşdir. Weterinariýa CRM ulgamy hem köp ulanyjy bolup, ýerli ulgamda hyzmatdaşlyk edip, maglumat we habar alyşyp bilýän CRM ulgamyna çäksiz sanly işgär girip we girip biler. Her bir işgäriň, weterinariýanyň, menejeriň, kassiriň we beýleki işgärleriň özlerine berlen tabşyryklary ýerine ýetirýän, maglumatlary girizýän we awtomatiki görkezýän hasap üçin şahsy ulanyjy ady we paroly bar. Gireniňizde, el bilen gözegçilik etmezden, awtomatlaşdyrmaga geçip, dürli çeşmelerden materiallary import we eksport edip bolýar.

Ekrandaky maglumatlar hünärmenleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan kontekste duýgur gözleg motory arkaly elýeterlidir. Ulanyjylar köpçülige açyk konfigurasiýa parametrlerini, elektron gollanmany we hyzmat goldawyny göz öňünde tutup, CRM programmasyny aňsatlyk bilen özleşdirip bilerler. Weterinariýa CRM programma üpjünçiliginiň diňe üç bölümi bar (hasabatlar, salgylanmalar, modullar), şonuň üçin düşünmek kyn bolmaz we maglumatlar tertipleşdirilýär. Weterinariýa CRM programmasynda, şeýle hem, şahsy talaplary göz öňünde tutup, her bir hünärmene uýgunlaşýan owadan we köpugurly interfeýs bar. Şeýle hem, CRM programma üpjünçiligi internet çeşmeleri, web sahypalary bilen aragatnaşyk gurup, sargytlary kabul edip, bahalar sanawy bilen menýulary we hyzmatlary hödürläp, käbir hyzmatlaryň bahasyny awtomatiki hasaplap we bölümiň bir ýa-da başga bir hünärmeniniň meýilnamasynda boş wagt saýlap biler. Her bir hassa üçin analiz ediler we aýratyn journalurnalda ýazylar, bu ýerde hödürlenýän hyzmatlaryň mukdaryny, sanjymlary, öý haýwany baradaky maglumatlary (ady, ýaşy, jynsy), şikaýatlar we synaglar, tamamlanan töleg ulgamlary we bergilerini görersiňiz. . . Hünärmenler müşderileriň gelmezinden ozal tanyş bolan we neşe serişdeleriniň ýagdaýyna gözegçilik eden maglumatlary tiz alýarlar. Aýry-aýry tablisalarda nomenklatura, dermanlaryň we dermanlaryň hasaba alnyşy we gözegçiligi amala aşyrylar, görkezmelere esaslanyp, önümleri hasaba almak, doldurmak ýa-da aýyrmak amala aşyrylar. Elektron enjamlar dermanlary we beýleki materiallary hasaba alanda ulanylýar.

Wideo kameralar bilen gözegçilik etmek işgärleriň işiniň hilini seljermäge, guramanyň gözegçiligi astyndaky önümleriň howpsuzlygyny seljermäge we hakyky wagtda maglumat bermäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, menejer önümçilik işini görýär, gol astyndakylaryň işini seljerýär, müşderileriň barlygyny we barlagyny, bölümleriň, ammarlaryň we weterinariýa klinikalarynyň birleşmeginiň mümkinçiligini göz öňünde tutup, müşderileriň barlygyny we barlagyny, maliýe çykdajylaryny we girdejilerini kesgitleýär. ulgam we 1C buhgalter hasabaty, tabşyrýan salgyt komitetleri bilen resminamalary we hasabatlary öz wagtynda döretmek. Zerur bolsa, weterinariýa CRM ulgamy, duşuşygy ýada salýan, dürli arzanladyşlar we mahabatlar, karzlary üzmegiň zerurlygy we ş.m. hakda maglumat berýän köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlary iberýär. Dürli onlaýn töleg çeşmelerini we amaly programmalaryny ulanyp, weterinariýa hyzmatlary üçin tölegi, has gowusy nagt däl-de, nagt görnüşinde kabul ediň. Weterinariýa CRM programmasynyň işine baha bermek üçin, ähli opsiýalar bilen mugt, ýöne wagtlaýyn elýeterli demo wersiýasyny ulanyň. Dürli soraglar üçin hünärmenlerimiziň maslahaty üçin görkezilen aragatnaşyk belgilerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Weterinariýa bölümleri üçin işlenip düzülen uniwersal weterinariýa CRM programmasy, buhgalteriýa we gözegçiligi dolandyrmagy awtomatlaşdyrýar. Weterinariýa CRM ulgamynda islendik resminama döredip, şablonlary we nusgalary ulanyp hasabat berip bilersiňiz. Funksiýa mümkinçilikleri we gurallary köp sanly modul bilen her gurama uýgunlaşdyryldy. Saýlamak üçin elli dürli mowzuk bar we islän wagtyňyz täzeläp we goşup bilersiňiz. Maglumatlary çalt gözlemek, içerki kontekst gözleg motory bilen üpjün edilýär. Okamalara el bilen we doly awtomatlaşdyrmak arkaly girip bolýar. Weterinariýa lukmançylygyna, işgärleriň işine, käbir bölümleriň müşderileriň barlygyna yzygiderli gözegçilik, hakyky wagtda maglumat berýän howpsuzlyk kameralary bilen täsirleşmek arkaly amala aşyrylýar. Ulanyş hukuklaryny bermek golastyndakylaryň iş netijeliligi esasynda amala aşyrylýar. Şonuň üçin dolandyryşyň çäksiz mümkinçilikleri bar. 1C buhgalteriýa bilen integrasiýa, maliýe hereketlerine gözegçilik etmäge, hasabatlary we resminamalary döretmäge mümkinçilik berýär.