Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Weterinarlar üçin Crm

Weterinarlar üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Weterinarlar üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Syýasata we ülňülere laýyklykda bellenen meseleleriň çalt we hil taýdan ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin jemgyýetçilik gatnaşyklaryny awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy talap edilýär. Weterinar lukmanlary diňe bir bilimlere eýe bolman, eýsem her gün işlemeli haýwanlara we olara amatly şert döretmeli. Emma olara kömek gerek. Processeshli amallary göz öňünde tutýan we gözegçilik, buhgalteriýa we dolandyryşy üpjün edýän ýöriteleşdirilen CRM ulgamyndan has gowy näme bolup biler? Ofis işini dolandyrmagy ýatdan çykarmaň. Emma el bilen dolandyrmak bilen bu gaty kyn we köp wagt alýar. USU-Soft vet dolandyryş programmamyzy durmuşa geçirip, islän netijeleriňize ýetip bilersiňiz, öndürijiligi ýokarlandyryp we has köp müşderini özüne çekip bilersiňiz, girdejiligini ýokarlandyrmak arkaly uzak wagtlap saklap bilersiňiz. Önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak arkaly, iş we iş wagtyny optimizirläp, kompaniýanyňyzyň ösüşine täsirli täsir edip, gözýetimleri we bölümleri giňeldip bilersiňiz.

Weterinariýa hasaby üçin CRM programma üpjünçiligimiz, işleýiş, nyrh syýasaty, köp ulanyjy re modeiminde işlemek we işlemek, şeýle hem abunalygyň doly ýoklugyny göz öňünde tutmak bilen hödürlenýär. Weterinariýa pudagynda haýwanlary kabul etmekden we ideg etmekden başlap, buhgalter hasabatyna we dermanlaryň howpsuzlygyna gözegçilik etmekden, ähli ýagdaýlarda ygtybarlylykda saklanmaly hasabatlaryň we resminamalaryň takyklygyny üpjün etmekden başlap, ähli taraplar göz öňünde tutulmalydyr. howpsuzlygy. Dürli ýazgylary ýöretmek, Microsoft Office resminama formatlarynyň hemmesini (Word we Excel) goldaýan awtomatlaşdyrylan CRM ulgamymyzyň zerurlygydyr. Maglumatlar belli bir kriteriýalary göz öňünde tutup yzygiderli täzelener. Weterinariýa Dolandyryş CRM-ni ulanmak üçin mümkinçilikleriň çägi çäksiz, web sahypamyzda mugt elýeterli demo wersiýasyny gurup özüňiz görüp bilersiňiz.

Şeýle hem, web sahypamyzda özüňizi tanadyp we guramaňyzyň işine esaslanyp saýlap boljak modullar bar. Şeýle hem bahalaryň sanawy we müşderileriň synlary bar. Abuna ýazylmazlyk, weterinariýa guramanyňyzyň maliýe çeşmelerine ep-esli derejede täsir edýär, bu hem CRM programmamyzy şuňa meňzeş tekliplerden tapawutlandyrýar. Informationhli maglumatlar CRM programmasyna girýär we ätiýaçlyk ätiýaçlyk bilen uzak serwerde hemişelik saklanýar. Weterinariýa Dolandyryş Ulgamynyň çeşmeleri bilen çäklendirilmedik maglumat maglumatlary saklap bilersiňiz. Kagyz resminamalaryndan tapawutlylykda, materiallaryň howpsuzlygy we gözlegiň hili we netijeliligi barada alada etmeli däl, sebäbi işläp düzüjiler birnäçe minutda islegiňiz boýunça hemme zady üpjün edýän kontekst gözleg motoryny gurdular. Elektron formatlary saklamagyň artykmaçlyklary, dünýäniň islendik ýerinden elýeterlidir, ýagny weterinar lukmanlary üçin CRM programmasynyň ykjam wersiýasy bolan internete birikdirilende we olara birikdirilende, olara girip bilersiňiz. Bu ýagdaýda-da weterinariýa klinikasyny doly dolandyryp bilersiňiz, ýazgylary alyp bilersiňiz we derňewi, gyzyklanma we zerur hyzmatlaryň görnüşlerine gözegçilik edip bilersiňiz, girdejileri we çykdajylary hasaplap bilersiňiz, müşderileriň gelmegini we gidişini, hyzmatyň hilini we ş.m. görüp bilersiňiz. zerur bolsa, ähli resminamalar we öý haýwanlary baradaky maglumatlar dikeldilýär ýa-da islendik Microsoft Office formatyna (Word ýa-da Excel) öwrülýär.

Giriş hukuklarynyň tapawudy, rugsatsyz adamlara girmäge we girmäge mümkinçilik bermeýär, girelgäni ýapýar we ähli weterinar lukmanlarynda bar bolan ulanyjy adyny we parolyny berýär. Her bir işi ýerine ýetirýän işgärlere CCTV kameralary, şeýle hem iş wagtynyň hakyky sanyny seljermäge we beýlekileriň netijeleri bilen deňeşdirmäge mümkinçilik berýän wagt yzarlamasy gözegçilik edilýär. Aýlyklar bu okalyşlaryň esasynda hasaplanýar. CRM ulgamynda haýwan keselleriniň taryhyny ýöretmek, maglumatlary awtomatiki girizmek, dürli çeşmelerden import ýa-da eksport etmek hakykatdanam mümkindir. Jyns we ýaş, ululyk, şikaýatlar, sanjym taryhy, meýilleşdirilen wakalar, müşderi bilen habarlaşmak maglumatlary, surat goşulmasy we dürli gan barlagy we rentgen netijeleri ýaly doly haýwan maglumatlary lukmançylyk taryhyna girizildi. Maglumat ýa-da habarnamalar ibermeli bolsaňyz, CRM programmasy ykjam belgiler ýa-da e-poçta arkaly habar iberilende awtomatiki ýa-da köpçülikleýin işleri ýerine ýetirýär. Weterinariýa hasaba alnyşy üçin CRM programma üpjünçiligi, derman sanawyny çalt ýerine ýetirmek üçin ýokary tehnologiýaly enjamlar (maglumatlary ýygnamak we gaýtadan işlemek terminaly we ştrih-kod skaneri) bilen habarlaşyp biler.

Inwentarizasiýa edilende, dermanlaryň elýeterliligini, ahyrky pozisiýalaryny we aksiýalaryň wagtynda doldurylmagyny bilýärsiňiz. Weterinarlaryň CRM ulgamy bitewi dolandyryşy üpjün edýän elektron serwerlere birikdirilip bilner, bu ýerde her bir müşderi maslahat we gözden geçirmek üçin ýazylyp, hünärmen hakda mugt penjireleri we maglumatlary saýlap biler. Weterinariýa dolandyryşy üçin CRM programma üpjünçiligimizde, bir weterinariýa klinikasyna däl-de, birnäçesine gözegçilik edip we dolandyryp bilersiňiz we umumy maglumatlar bazasyna birleşdirip bilersiňiz. Şonuň üçin müşderileriň tutýan ýerini, gelmegini we gidişini hemişe seljerip bilersiňiz. Hünärmenleriň işiniň hilini kesgitläň. Hyzmatlardaky işleriň hiline baha bermek haýyşy bilen SMS iberýän müşderileriň synlaryna esaslanýar. Soňra müşderi islenýän belligi saýlaýar we maglumatlar klinikalaryň hilini we ýagdaýyny gowulandyryp boljak beýannama girýär.