Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Weterinariýa üçin maksatnama

Weterinariýa üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Weterinariýa üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Weterinariýa üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Weterinariýa lukmançylygy üçin awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi, buhgalter hasabatyny we dolandyrylyşyny we hyzmaty gowulandyrmagy üpjün etmek üçin kompaniýanyň işini optimallaşdyrmak üçin iş proseslerini mehanizasiýa etmek üçin döredildi. Lukmançylyk ylmy hökmünde weterinariýa lukmançylygynyň öz aýratynlyklary bar. Elbetde, weterinariýa guramalarynyň iň möhüm aýratynlygy onuň hassalary - haýwanlardyr. Weterinariýa gözegçiligini awtomatlaşdyrmak üçin maglumat programmasy, weterinariýa hyzmatlaryny bermek işiniň netijeli we ýokary hilli derejä ýetjek iş proseslerini optimizirlemek üçin niýetlenendir. Weterinariýa kompaniýalary bejergini we synaglary berýändigi sebäpli, kompaniýa ammary saklamalydyr. Mundan başga-da, kärhana jaýda-da, hassahanada-da ähli sanitariýa we epidemiologiki ülňüleri berjaý etmeli. Jaýlary her näsagdan soň bejermeli. Weterinariýa kompaniýalarynyň alyp barýan işleriniň çäginde ähli amallara, olaryň ýerine ýetirilişiniň hiline we wagtynda ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek köplenç kyn. Şonuň üçin döwrebaplaşdyryş döwründe awtomatiki weterinariýa programmalaryny ulanmak işleri guramakda ajaýyp kömekçi bolýar.

Awtomatiki weterinariýa programmalarynyň ulanylmagy kompaniýanyň işine oňyn täsir edýär, sebäbi ýokary hilli we netijeli dolandyryş we buhgalteriýa ulgamyny gurnaýar, ammarda amallaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär we möhüm öndürijilik görkezijileriniň ösmegine täsir edýär. Dogry weterinariýa programma üpjünçiligini saýlamak, IT bazaryndaky dürli programma önümleriniň köp bolmagy sebäpli kyn bolup biler. Köp dürli programmalaryň öz aýratynlyklary bar we funksional aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Weterinariýa programmasyny saýlanyňyzda, kompaniýanyň zerurlyklaryny we weterinariýa edaralarynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaly, şeýlelik bilen kompaniýanyň zerurlyklaryna laýyk gelýän programma üpjünçiligini saýlamaly. Mundan başga-da, awtomatlaşdyrmagyň görnüşini hem göz öňünde tutmalydyr. Kompaniýanyň işini gurnamagyň iň amatly görnüşi, toplumlaýyn usul bolup, onda işewürlik proseslerini mehanizasiýa etmek hemme ýerde amala aşyrylýar, ýöne adam işini düýbünden aýyrmaýar.

USU-Soft, kompaniýanyň işini optimizirlemek üçin ähli zerur wariantlary bolan innowasiýa awtomatlaşdyrylan programma. Ulgamyň aýratyn mümkinçilikleri sebäpli, USU-Soft programmasy, işiň görnüşiniň ýa-da şahasynyň tapawudyna garamazdan islendik kompaniýada ulanmak üçin amatlydyr. Programma, goşmaça programma üpjünçiligini sazlamaga mümkinçilik berýän özboluşly çeýeligi bar. Şeýlelik bilen, weterinariýa guramalarynyň işleriniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, ulgamyň wariantlaryny üýtgedip ýa-da üstüni ýetirip bolýar, şeýlelik bilen kompaniýanyň netijeli işlemegini we programmanyň gurama täsirini, şeýle hem umumy görkezijileriň ösmegini üpjün edip bolýar. , iş we maliýe nukdaýnazaryndan. Maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi, häzirki prosesleri we goşmaça maýa goýumlaryny bozmazdan gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar.

Maksatnamanyň islege bagly mümkinçilikleri, maliýe we dolandyryş buhgalter hasabatyny guramak we durmuşa geçirmek, weterinariýa dolandyryşy, weterinariýa klinikalarynda hyzmatlaryň kadalarynyň we ülňüleriniň berjaý edilişine gözegçilik etmek, işgärleriň işini yzarlamak ýaly dürli görnüşleri we amallaryň çylşyrymlylygyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. tassyklamak, hasabat bermek, hasaplamak, ammarlary dolandyrmak, logistika amallaryny optimizasiýa etmek; zerur bolanda iş prosesiniň dizaýny, meýilnamalaşdyryş, maliýe derňewi we audit we ş.m. USU-Soft üstünlik ugrundaky göreşde täsirli programma we kömekçi!

Programma üpjünçiligi özboluşly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar, bu ýerde dil sazlamalaryny düzüp, programmanyň dizaýnyny we mowzugyny öz islegiňiz boýunça saýlap bilersiňiz, şol bir ulgamda birnäçe obýekti saklap we merkezi dolandyryp we ş.m. Programmany ulanmak problema ýa-da kynçylyk döretmez. Ulanyjylaryň tehniki başarnyklary bolmazlygy mümkin. Kompaniýa tälim berýär we ulgamyň ýeňilligi täze iş formasyna aňsat we çalt uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär. Hasap amallaryny awtomatlaşdyrmak, girdejä we çykdajylara gözegçilik, girdejiniň ösüş dinamikasy, resminamalar we hasabat, hasaplama we ş.m. bar. Programmada dolandyryş, iş meselelerine we olaryň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek üçin ähli zerur çäreleriň ýerine ýetirilmegi bilen şertlendirilýär. Weterinariýa programmasynda ýerine ýetirilen ähli amallary ýazga almak bilen işgärleriň işini yzarlamak, giriş wagtynda kemçilikleri ýüze çykarmaga we öz wagtynda düzetmäge mümkinçilik berýär.

Müşderileri hasaba almak we hasaba almak awtomatiki görnüşde, şeýle hem hassalaryň ýazgylaryny döretmek we ýöretmek, saparlary yzarlamak, lukmançylyk duşuşyklary amala aşyrylýar. Awtomatlaşdyrylan resminama akymy, resminamalary taýýarlamak we gaýtadan işlemek boýunça gündelik işde ajaýyp kömekçi bolar. Resminamalary awtomatiki doldurmak mümkinçiligi bar. Maksatnamanyň ulanylmagy işçi güýjüniň ösmegine we weterinariýa kompaniýasynyň maliýe görkezijilerine ep-esli oňyn täsir edýär. Kabul ediş senesi we wagty barada müşderä habar bermek, olary baýramçylyk bilen gutlamak ýa-da kompaniýanyň täzelikleri we teklipleri barada habar bermek poçta arkaly ibermek mümkinçiligi bilen aňsat we çalt amala aşyrylyp bilner. Netijeli ammar guramasy bar: neşe serişdelerini ammarda hasaba almagyň proseduralaryny durmuşa geçirmek, neşe serişdeleriniň saklanyşyna, hereketine we elýeterliligine gözegçilik etmek, inwentarlary amala aşyrmak, ammar işlerinde analitikleri geçirmek. CRM opsiýalarynyň kömegi bilen, diňe bir ygtybarly maglumat saklamaga däl, eýsem derrew geçirmäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän çäklendirilmedik maglumat bilen maglumat bazasyny döredip bilersiňiz.