Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mal lukmanlary üçin maksatnama

Mal lukmanlary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Mal lukmanlary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Weterler üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Haýwanlar haýwanlara janyny aýaman kömek edýän we kiçijik doganlarymyz üçin şatlyk we saglyk bilen durmuşy aňsatlaşdyrmaga synanyşýan adamlardyr. Galyberse-de, derisi dogry iýmitlenmekden we bedende köp mukdarda witaminlerden şöhle saçýan haýwanyňyza bagt bilen ýalpyldawuk seretmek nähili gowy zat. Söýgüli haýwanyňyzda bir ýa-da başga bir elementiň ýoklugyny kim açyp biler? Dogry, mal lukmany! Indi bir weterinar lukmanyň näçeräk işiniň bardygyny we günüň dowamynda haýwanlaryň saglygy üçin nähili aýlanýandygyny göz öňüne getiriň. Weterinarlar üçin meýilnamamyz, ähli weterinariýa lukmançylygyny awtomatiki hasaba almak we gözegçilikde saklamak üçin niýetlenendir. Weterinariýa we weterinariýa ýazgylary indi öňküsinden has awtomatlaşdyryldy. Recordedhli hasaba alnan hassalary zerur maglumatlary gözlemek üçin ullakan depderiň üstünden geçmän, bir weterinariýada bir gezekde görüp bilersiňiz. Maksatnamadaky weterinar lukmanlary üçin hasap, her haýwanyň ýagdaýyny hasaba almak, belli bir keseli bejermek üçin zerur dermanlary hasaba almak, baryp görmek we keseliň ösüşi ýa-da regressiýasy hasaba alynmagy öz içine alýar.

Dolandyryjy weterinar lukmanlarynyň hasabyny aňsatlyk bilen dolandyrar, sebäbi ähli müşderiler we haýwanlary bejermek we neşe serişdelerini ulanmak wagtynda ýerine ýetirilen ähli işler hasabatlarda we gündelik işlerde öz beýanyny tapýar. Gözegçilik etmek gaty aňsat, sebäbi weterinariýa programmasy näçeräk we nirede ulanylandygyny, şeýle hem belli bir dermanyň nominal ýagdaýyny görkezýär. Diagnozy saýlamak indi has aňsat, sebäbi weterinariýa programmasynda Halkara keselleriň klassifikasiýasyndan diagnozlaryň sanawy bar. Bu weterinariýa we umuman weterinariýa üçin weterinariýa awtomatlaşdyryş we gözegçilik programmasynyň aýratynlyklarynyň doly sanawy däl. Wideo görmek, demo göçürip almak we kompýuteriňize demo wersiýasyny gurmak arkaly bu dolandyryş programmasy bilen tanşyp bilersiňiz. Hemme zat mugt ýerine ýetirilýär we weterinarlary dolandyrmak üçin buhgalteriýa we gözegçilik programmasynyň demo wersiýasy üç hepdäniň dowamynda kompýuteriňizde işleýär, bu programmanyň işleýşini görmäge we işlemäge mümkinçilik berýär. USU-Soft vet programmasy - işiňizi dogry dolandyryň!

Weterinariýa programmasynda müşderileri yzarlamak, saparlaryňyzy dogry dolandyrmaga kömek eder. Weterinariýa gözegçilik hasaby programmasy neşe balansyny hasaplaýar we sargyt sanawyna awtomatiki usulda dermanlary goşýar. Programma weterinar lukmanlary we awtomatiki ýatlatmalar bilen elektron duşuşygy goldaýar. Programma, müşderileri belli bir wagtda belli bir mal lukmanyna getirmäge mümkinçilik berýär. Her bir müşderä lukmançylyk taryhyny goşmak, şeýle hem müşderiniň maglumatlar bazasyna surat goşmak we ammardaky dermanlary bron etmek mümkindir. Programma awtomatiki usulda materialy ýazýar we weterinar lukmanlarynyň amallar wagtynda alyp barýan işlerini ýazga alýar. Weterinariýa buhgalteriýa programmasy, umumy giriş hukugy bolan köp ulanyjy gurluşyna eýe. Weterinar lukmanlary bilen elektron duşuşyk hassa haýwanlary kabul etmegi öz içine alýar.

Weterinariýa programmasynda maglumatlaryň dürli ölçeglere görä klassifikasiýasy bar. Weterinariýa hassahanasynyň awtomatlaşdyrylmagy haýwanlaryň saglygy hyzmatlaryny bermek üçin materiallary ulanmak ukybyny öz içine alýar. Programma çagalar baglarynyň dolandyryşyny täzeleýär we awtomatlaşdyrýar. Weterinariýa hassahanasynda syrkaw haýwanlaryň ýazgylaryny ýöredýär. Haýwanlaryň gaçybatalgasyny guramak, weterinariýa klinikasyny awtomatlaşdyrmak, şeýle hem haýwanlary hasaba almak we eýeleriniň hyzmatlary üçin pul tölemek mümkinçiligini alarsyňyz. Resminamalary awtomatiki doldurmak, ýalňyşsyz we soňraky düzedişler bolmazdan dogry maglumatlary girizmäge kömek edýär. Her bir işgäriň, iş taraplaryna esaslanyp, buhgalter hasabynda ýazgylary saklamak üçin şahsy derejesi we giriş kody bar. Informationhli maglumatlar programmada awtomatiki usulda saklanýar. Çalt kontekstli gözleg, haýwan ýa-da resminama hakda birnäçe minutda maglumat tapmaga kömek edýär. Derman serişdeleri ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, programma kesgitlenen önümiň ýok mukdaryny satyn almak üçin awtomatiki usulda programma döredýär.

Resminamalary saklamazlyk üçin, ähli maglumatlar serwere ätiýaçlandyrylyp bilner. Programmanyň elektron görnüşi dünýäniň islendik künjeginden girmäge mümkinçilik berýär. Wideo kameralar bilen gözegçilik weterinariýa klinikasyndaky ähli proseslere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Açylýan penjireler görnüşinde ýatlatmalary alyp, meseleler meýilnamasynda wakalar üçin dürli maksatlary girizip bilersiňiz. Müşderiniň borçnamasy gündeliklerde we hasabatlarda awtomatiki ýagdaýda ýüze çykýar. CRM programma üpjünçiligini weterinariýa klinikasynyň web sahypasy bilen birleşdirmek, synag we maslahat bermäge, mugt penjireleri we sagatlary saýlamaga, ýazgylarda, maglumatlarda sürmäge, nyrh boýunça hyzmatlaryň bahasyny hasaplamaga mümkinçilik berýär. Demo wersiýasy düýbünden mugt. Programma üpjünçiliginiň owadan we ulanyjy üçin amatly interfeýsi, gurlan gurallary, mowzuklary we modullary ulanyp, işgär tarapyndan düzülendir.

Weterinariýa hyzmatlary barada statistika saklaň, iň tygşytly we meşhur hyzmatlary we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin kompaniýanyň höweslendirişleri üçin wepaly we yzygiderli müşderileri kesgitläň. Ykdysady seljermäniň islendik görnüşiniň we çylşyrymlylygynyň ýerine ýetirilmegi we audit bilelikde kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna obýektiw baha bermäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen weterinariýa kompaniýasyny dolandyrmak we ösdürmek barada ýokary hilli we täsirli karar bermäge kömek edýär.