Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Haýwanlary hasaba almak üçin maksatnama

Haýwanlary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Haýwanlary hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Haýwanlary hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Pişik ýa-da it bolsun, hamster, towuk bolsun ýa-da ýylan ýa-da möý ýaly ekzotik bir zat bolsun, hemmämiziň halaýan haýwanymyz bar, ýöne olaryň hemmesini birmeňzeş gadyrlaýarys we gadyrlaýarys. Haçan-da özümizi erbet duýanymyzda ýa-da erbet keýpde bolanymyzda, söýgüli haýwan size gelip, gözüňize seredip, gujagyňyza çykyp, sizi gyzdyrsa, ruhuňyzy bejerse, ähli gynançlar we kynçylyklar fonda ýitýär. Iň gymmatly haýwan kesel duýanda, hemme zady etmek isleýäris. Şeýle pursatlarda weterinariýa kömegi kömege gelýär. Bu pudak, ýüreklerimizde we kalbymyzda kiçi doganlarymyza berk bagly adamlary işleýär. Şonuň üçin wepaly weterinar lukmanlary öý haýwanlaryna ideg we bejergini eýeleri bilen paýlaşýarlar. Şeýle hem, her bir weterinar lukmanynyň onlarça ejir çekýän haýwanlarynyň bardygyny ýatdan çykaralyň. Bu ýa-da beýleki dermanyň gutaran bolmagy ähtimal däl we dermanhana gitmeli bolarsyňyz. Ora-da haýwanlara dostlukly däl janly nobat bar. Aboveokardakylara esaslanyp, weterinariýa işiniň agyr we jogapkärli diýen netijä gelip bileris.

Weterinarlaryň işini we öý haýwanlarynyň çalt dikeldilmegini aňsatlaşdyrmak üçin USU-Softumşak haýwan lukmançylygyny hasaba alyş programmasyny size hödürleýäris! Dolandyryş bu haýwanlary bejermegiň buhgalteriýa programma üpjünçiligi bilen has aňsat we öndürijilikli bolar! Galyberse-de, her weterinariýa stansiýasynda ähli janly-jandarlary bejermek üçin zerur dermanlar we taýýarlyklar bar, indi bolsa awtomatlaşdyrylar. Bu, ähli neşe serişdeleriniň maglumatlar bazasyna giriziljekdigini we zerur bolan halatynda haýwanlary bejermek programmasyny berýän we deňagramlylygy hasaplamaga we ýerli derejede ýeterlik däl dermanlary görkezmäge hukugy berýän ammardan çykaryljakdygyny aňladýar. sargyt sütüni. Bu programma bilen awtomatlaşdyryş, işiňizi ösdürmek we mundan beýläk-de ösdürmek üçin dürli maksatlary açýar. Haýwanlary bejermek hasaba alyş programmasy, şol bir wagtyň özünde işini aňsatlaşdyrmak bilen, guramaňyzda işleýän işgärleri höweslendirmäge mümkinçilik berýär. Oýlanylan bildiriş ulgamy möhüm meseleleri sypdyrmazlyga mümkinçilik berýär. Hasabat islendik parametr bilen amala aşyrylyp bilner - maliýe, ammar, sargytlar, meşhur hyzmatlar, lukmanlar we ş.m. Her hasabat islendik wagt üçin döredilip bilner we täsirli wagt ýitirmän ýagdaýlar barada sekuntlarda düşünje almaga mümkinçilik berýän wizual grafikler bilen üpjün ediler.

Haýwanlary bejermek hasapçylyk programmasynyň yzygiderli giňelmegi sebäpli, ähli manipulýasiýa diýen ýaly size elýeterlidir. Aýry-aýry gowulaşmalar üçin ýüz tutup bilersiňiz, işläp düzüjiler haýwanlary bejermek hasaba alyş programmasynyň garaşylýan zatlara laýyk gelmegini we işiňiziň iň möhüm aýratynlyklaryny göz öňünde tutmagy üçin ähli zady ederler. Programma eýýäm SMS habarnamalaryny ibermegi amala aşyrdy we muny öz islegiňiz boýunça ulanýarsyňyz. Ulanyş sazlamalaryna we maksatlaryna baglylykda, wagt bellän müşderilere SMS habarlaryny iberip bilersiňiz ýa-da häzirki mahabat we arzanladyşlar barada hemmelere habar berip bilersiňiz. Weterinariýa hasaby diňe bir ulanmak aňsat bolman, eýsem USU-Softumşak Haýwan Hasaplaýyş programma üpjünçiligi bilen hem örän täsirli boljakdygyna ynanýarsyňyz. Awtomatlaşdyrmagy ulanmak hiç haçan aňsat bolmandy! Kompýuter siziň üçin hemme zady edýär. Müşderileriň arasynda girýär, bejergini paýlaýar, dermanlary belleýär we barlag geçirýär! Programma üpjünçiligini görkeziş görnüşi hökmünde web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi bilen weterinariýa işleriňizi indiki derejä çykaryň!

Weterinariýa haýwanlary hasaba alyş programma üpjünçiligi dolandyryş işini awtomatlaşdyrýar. Islendik hasabat taýýarlamaga ukyply. Resept döretmek we diagnoz awtomatiki usulda bolýar. Ammaryň işlemegi neşe meselesini çözmäge kömek edýär we mukdaryny göz öňünde tutýar. Diagnozlar teklip edilenlerden ýa-da el bilen girizilenlerden saýlanyp bilner. Awtomatlaşdyryş we buhgalteriýa we dolandyryş gözegçiligi bolan weterinariýa lukmançylyk programma üpjünçiligi weterinariýa işini optimizirlemäge we döretmäge kömek edýär. Bu, iň amatly teklip bolany üçin, işewürligi ösdürmek üçin zerur nokat. Haýwanlaryň hasaba alnyşyna gözegçilik programmasy bilen weterinariýa hassahanasynyň işlemegi diňe bir işgärleriň däl, eýsem müşderileriň hem göwnünden turar. Dolandyryş hasaby guramanyň üstünlikli we oňyn keşbini döretmäge kömek edýär. Iş dolandyryşy has awtomatlaşdyrylan we has awtomatlaşdyrylan. Haýwanlary bejermek buhgalteriýa we hasabat programmasy guramaňyzda häzirki zaman dolandyryşy durmuşa geçirmäge we kämilleşdirmäge kömek edýär.

Iş meýilnamalaşdyrmak, satuwy ösdürmekde we kompaniýanyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmakda aýrylmaz kömekçiňize öwrülýär. Hasabat bölüminde işiň netijelerini aňsatlyk bilen seljerip bilersiňiz. Haýwanlary bejermek we buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen geçirilen häzirki zaman derňewi, kompaniýanyň ösüşiniň ähli görkezijilerini üpjün edýär. Adatça Excel resminamasynda yzarlaýarsyňyz, emma programmamyz bilen aýlyk haklaryny hem döredip bilersiňiz. Autsorsing kompaniýalary köp meseläni çözmegi wada berýärler. Whyöne näme üçin gereksiz sarp etmeli? Programmany ulanyp, hemme zady tertipläň. Müşderi ýazgylary, saparlara dogry gözegçiligi saklamaga kömek edýär. Hasaplama programmasy sargyt sanawynda galan dermanlary we taýýar dermanlary awtomatiki usulda öz içine alýar. Programma amatly kontekst gözleginde elmydama birnäçe sekuntda dogry müşderini tapyp biler. Elektron wersiýa, islän ýeriňizden materiallara girmäge, resminamalary bir ýa-da başga bir formata öwürmäge mümkinçilik berýär. Wideo kamera gözegçiligi guramalaryň içindäki ähli amallary yzarlamaga kömek edýär.