Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saç kesmek salony üçin maksatnama

Saç kesmek salony üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saç kesmek salony üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Saç kesmek salony üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Saç salonynda ulanjak ýörite awtomatlaşdyrylan programma, saç salonynyň ähli işgärleri üçin ajaýyp we ýönekeý kömekçi bolar. Saç salonyny awtomatlaşdyrmak programmasynyň kömegi bilen, saç salonyndaky iş prosesini optimizirlemek we tertiplemek mümkin. Içgysgynç kagyzlary bir gezek ýatdan çykaryp bilersiňiz. El bilen hasaba almak gaty köp zähmet we wagt talap edýär. Mundan beýläk, saç salonyna USU-Soft programmasyny gursaňyz, arhiwde zerur resminama gözlemek üçin birnäçe sagat sarp etmeli bolmaz. Mundan başga-da, käbir kagyzlaryň zaýalanmagy ýa-da ýitirilmegi barada alada edip bilmersiňiz. Specializedöriteleşdirilen programma ähli resminamalary sanlaşdyrýar we girişi gizlin we gizlin saklanýan ýörite elektron maglumat bazasyna ýerleşdirýär. Saç salony programmasy size işgärleriň iş wagtyny we güýjüni tygşytlaýar. Indi möhüm maglumatlary gözlemek üçin birnäçe sekunt sarp edip bilersiňiz. Takyk näme gözlemeli? Monitoryň ekranynda zerur maglumatlary birnäçe sekundyň içinde almak üçin islenýän müşderiniň baş harplaryny ýa-da gözleg setirindäki esasy sözlemden birnäçe söz girizmek ýeterlikdir. USU saç salony programmasy, hakykatdanam ýokary hilli we meşhur programma döretmegi başaran iň oňat öndürijilerimiziň täze önümidir. Awtomatlaşdyrylan saç salonynyň programmasy diňe bir köpugurlylygy we köp taraplylygy bilen däl, eýsem iň ýönekeý we amatly iş usuly bilen hem bellidir. Hünärmenlerimiz, saç salonynyň programmasyna girýän ulanyjynyň 100% pikirini we islegini göz öňünde tutup, her bir müşderä aýratyn çemeleşýär. Bu, islendik guramada ajaýyp özboluşly programma döretmäge mümkinçilik berýär we saç salony hem muňa ýol bermeýär. Kompaniýamyzyň awtomatlaşdyrylan programmasy buhgalterler, dolandyryjylar we dolandyryjylar üçin ajaýyp kömekçi. USU-Soft programmasy buhgalteriýa, hasabat, işgärleri dolandyrmak we tutuş saç salony ýaly amallary awtomatlaşdyrýar. Saç salonyna öýüňizden çykman, gije-gündiziň dowamynda gözegçilik edip bilersiňiz. Müşderileriň dürli hünärmenlere hasaba alynmagy awtomatlaşdyrylýar. Hünärmenleriň işi wagtynda sarp edilýän zatlar awtomatiki usulda öçürilýär.

Saç salony programmasy harytlaryň bahasyny kesgitlemek üçin Bahalar sanawy katalogyny ulanýar. Nomenklatura goşulan ähli önümler, önümi satyn almak üçin zerur pul mukdary görkezilen sanawda awtomatiki usulda goşulýar. El bilen düzmek isleseňiz, bukjanyň ýokarky bölegindäki baha sanawyny saýlaň, soňra önümiň bahasy meýdanyndaky tablisanyň aşaky böleginde islenýän önüme iki gezek basyň we bahasyny kesgitläň. Soňra ýagdaýlaryny we saç salonyňyza has köp girmäge höweslendirmek zerurlygyny göz öňünde tutup, dürli müşderilere dürli bahalarda haryt satmak üçin dürli sanawlary belläp bilersiňiz. Düzgüne görä, täze müşderi esasy bellik gutusy bilen bellenen baha sanawyny alýar. Täze sanaw döredilende müşderiniň ady, bar bolsa arzanladyş ýa-da arzanladyş berilmese 0. Müşderiniň baha sanawynyň indiki derejesine awtomatiki geçirilmegini üpjün etmek üçin Geçiş jemi meýdany görkezilýär. Müşderini awtomatiki usulda başga bir baha sanawyna geçirmek zerurlygy ýok bolsa, geçiriş meýdançasynyň 0 bahasynyň bardygyna göz ýetiriň, ähli bahalary başga baha sanawyna geçirmek isleseňiz, bahalaryň sanawyny göçüriň. Ondan soň, bahalary göçürmek isleýän başlangyç bahalaryňyzyň sanawyny, soňra bolsa bahanyň üýtgemeginiň göterimini görkeziň. Mysal üçin, bahalary 5% arzanlatmak isleseňiz -5 görkezmeli. Harytlaryň belli bir kategoriýasynyň baha sanawyny çap etmek üçin meýdanlar Hasabat - Bahalar sanawy ulanylýar. Harytlaryň belli bir kategoriýasyny we kiçi kategoriýasyny we şol bir wagtyň özünde ähli nomenklatura sanawyny kesgitläp bilersiňiz. Sanly gündeligdäki maglumatlary aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz we täzelenen maglumatlar bilen goşmaça amaly işler amala aşyrylýar. Saç salony programmasynyň seljerjek diňe başlangyç maglumatlaryny dogry girizmeli. Programmistlerimiz, islän wagtyňyz göçürip alyp we gurup bilýän saç salony programmasynyň mugt demo görnüşini taýýarladylar. Saç kesmek programmasyna baglanyşyk resmi web sahypasynda (USU.kz) elýeterlidir. Gije ýa-da gije islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Programmamyzyň ajaýyp hili, resmi web sahypasyndaky kanagatly müşderileriň köp sanly oňyn synlary bilen tassyklanýar. Saç salony programmasynyň sizi biperwaý galdyrmajakdygyna ynanýarsyňyz. Programmanyň işiniň netijeleri, programmany işjeň ulananyňyzdan birnäçe gün soň sizi geň galdyrar.

Üstünlikli işewürligi ösdürmek möhüm kararlar bermegi aňladýar. Üstünligiňizi hökman gurjak strategiýaňyz bolmaly. Bu strategiýa, ýerine ýetirmek üçin gaty möhüm bir nokady öz içine almalydyr. Bu biznesi awtomatlaşdyrmak hakda. Iru-giç dolandyryş el bilen ýerine ýetirilende kompaniýany öňe sürmek mümkin bolmaz, sebäbi göz öňünde tutulmaly maglumatlar barha köp. Diňe programma köpelýän maglumatlaryň mukdaryna gabat gelip biler. Uly tejribämiz, size gowy maslahat bermäge we islän maksatlaryňyza we arzuwlaryňyza ýetmäge kömek edip biljek iň oňat saç salony programmasyny hödürlemäge hukuk berýär! Käwagt etmeli zadyňyz, näçe kyn görünse-de dogry ugra hereket etmekdir. Başlanyňyzdan soň, nähili hereket etmelidigiňizi görersiňiz we hökman aýdyp bilersiňiz: Bu ýol!