Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gözellik salonyny hasaba almak üçin maksatnama

Gözellik salonyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gözellik salonyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gözellik salonyny hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gözellik pudagy aýratyn bir iş ugrudyr. Her bir kompaniýada bolşy ýaly, bu hasabat, gurama, iş akymyna gözegçilik we gözegçilik babatynda-da inçelikleri bar. Köplenç gözellik salonlary üçin ygtybarsyz buhgalteriýa programmalarynyň gurulmagy sebäpli (köplenç mugt göçürip almak üçin gözellik salonyndaky buhgalteriýa programmasy ýa-da mugt göçürip almak üçin gözellik salonynyň buhgalteriýa programmasy ýaly haýyşlar üçin internetden gözläniňizde) ýüzbe-ýüz bolýarlar. Dolandyryş, material we buhgalteriýa ýazgylaryny ýöretmek, müşderiler tarapyndan gözellik salonyna baryp görmegiň statistikasyny ýöretmek, ussalaryň işine gözegçilik etmek, bonuslar we arzanladyşlaryň çylşyrymly we dallanýan programmasy we başga-da köp maglumatlary elýeterli etmek üçin wagtyň ýetmezçiligi meselesi. amallar hem göz öňünde tutulmalydyr (mysal üçin, adaty müşderiler üçin ýylda bir mugt hyzmat). Bu ýagdaýda çykyş, şeýle hem bu kompaniýanyň işini optimizirlemegiň serişdesi kompaniýanyň awtomatlaşdyrylmagyny talap edýär. Gazagystan bazaryndaky täze önüm - gözellik salonynda material, buhgalteriýa, işgärler we dolandyryş buhgalteriýasyny agyrysyz awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy barada duýduryş berýäris. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň ulanyjylary dürli ugurlardan kompaniýalar bolup bilerler: gözellik salony, gözellik studiýasy, dyrnak salony, spa merkezi, spa merkezi, solarium, surat studiýasy, massa salon we ş.m. Gözellik salonlarynda buhgalter hasabatyny guramak üçin maksatnama hökmünde ähliumumy buhgalteriýa ulgamy Gazagystanyň we başga ýerlerde özüni görkezdi. USU-nyň şekil studiýalarynda buhgalter hasabatyny guramak üçin programma üpjünçiligi hökmünde aýratynlygy, ýönekeýligi we ulanylyş aňsatlygy, şeýle hem gözellik salonyňyzyň işi bilen baglanyşykly ähli maglumatlary görmek we seljermek ukybydyr. Şeýlelik bilen, USU awtomatlaşdyryş guraly hökmünde gözellik salonynyň ilkinji dolandyryjysy, şeýle hem gözellik studiýasynyň dolandyryjysy, ussady ýa-da täze işgäri tarapyndan deň aňsatlyk bilen ulanylyp bilner. Bu hasabat programmasyny durmuşa geçirmegiň aýratyn möhüm artykmaçlygy, dürli hasabatlary ulanyp, kompaniýanyň analitikasyny we ösüş tendensiýalaryny görmäge mümkinçilik berýär. Kompaniýaňyzyň alhliumumy hasapçylyk ulgamy programmasyna geçmegi, şekillendiriş studiýasynyň dolandyryjysyna ýa-da dolandyryjysyna möhüm dolandyryş kararlaryny kabul etmekde bahasyna ýetip bolmajak kömek berer.

Başga sözler bilen aýdylanda, USU programma üpjünçiligini gurnamak, maglumatlary girizmek we derňemek prosesini ep-esli çaltlaşdyrar, bu işgärleriň beýleki has möhüm işleri ýerine ýetirmegine wagt berer. Dolandyryjy gözellik salonynyň (surat studiýasy, dellekhana) ýüzi bolansoň we gelýänler bilen işlemek oňa bagly bolansoň, gözellik salonynda buhgalter programmasy hökmünde USU programmasynyň esasy ulanyjysy. Ösüşimiziň netijesinde gözellik salonynyň dolandyryjysy elmydama guramaňyzdaky iş tertibine laýyk çemeleşmegi, müşderiler bilen iş gurup we maglumatlaryna gözegçilik edip biler (mysal üçin, arzanladyşlar we mahabatlar ýa-da täze hyzmatlar hakda) we, maglumat tapsaňyz, guramalaryňyzyň oňyn keşbini döretmek üçin. Bu, USU-nyň diňe bir gözellik salonynyň buhgalteriýa programmasy hökmünde däl-de, eýsem müşderileriň buhgalteriýa programmasy hökmünde işiňiziň zerurlyklaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşyp biljekdigini aňladýar. Täze tehnologiýalaryň häzirki zaman artykmaçlyklaryny äsgermezlik etmek uly ýalňyşlyk bolar. Bu üstünlikleriň kömegi bilen islendik zat mümkin. Gündelik durmuşyň ähli ugurlaryna eýýäm aralaşyp, gözellik salonlaryny hasaba almagyň hem islendik işde getirýän artykmaçlyklaryndan peýdalanandygy geň däldir. Awtomatlaşdyrmagyň zyýany ýok, işgärler kökleriň we programmalaryň adamlary çalşyp biljekdiginden gorkmaly däldirler. Emeli intellekt hiç haçan adamlaryň pikirine laýyk gelmez. Durmuşy duýmagymyz, iň bolmanda diridigimiz sebäpli gaty üýtgeşik. Şeýle-de bolsa, bir topar maglumatlar programma üpjünçiligi tarapyndan has gowy işlenýär, sebäbi enjamyň ýalňyşmagyna ýol bermeýän berk algoritmleri bar. Şeýlelik bilen, geliň, bu aýratynlyklary kompaniýanyň peýdasyna ulanalyň we adamlara täze müşderileri çekmäge we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamaga gönükdirilen beýleki zatlary etmäge rugsat edeliň. Programmanyň ilkinji pursatlaryndan soň bu aýratynlyklara hökman baha berersiňiz, sebäbi kyn meseleleri aňsatlaşdyrmak üçin hemme zady edýär.

Haýsy işgäriň jaň edendigini, haýsy belgini, jaňyň näçe wagt dowam edendigini we zerur bolsa ýazga alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, belli bir jaňyň asla alynmandygyny, gelýän jaň we işgäriňiziň beýleki tarapa jogap bermedik belgisi baradaky maglumatlaryň saklanjakdygyny görýärsiňiz. Bu, dolandyryjylaryňyzyň işine doly gözegçilik etmegi üpjün edýär. Bu aýratynlygy ulanmak üçin goşmaça enjamlar talap edilýär. Tehniki goldawymyza ýüz tutup, laýyk enjamlaryň sanawyny kesgitläp bilersiňiz. Tejribeli toparymyz elmydama elýeterlidir we gözellik salonynyň buhgalteriýa programmasyny ulananyňyzda ýüze çykyp biljek islendik soraglara kömek etmäge taýýardyr. Mundan başga-da, gözellik salonyňyzyň ähli talaplaryna uýgunlaşdyryp boljak programmanyň işleýşi we daşky görnüşi bilen baglanyşykly täze teklipleri almakdan hoşal bolarys. Şonuň üçin başga wagt ýitirmek islemeýän bolsaňyz, bize jaň ediň we işiňiziň has gowulaşmagyna we programmamyz bilen uly netijelere ýetip biljekdigimizi aýdyň.