Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gözellik salonyny dolandyrmak üçin maksatnama

Gözellik salonyny dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gözellik salonyny dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gözellik salonyny dolandyrmak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gözellik salonyny dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi, internetden mugt göçürip alyp bilersiňiz, gözellik salonynyň ösmeginiň we ösmeginiň esasy sebäbi bolup biler. Hakykat, şeýle gözellik salonyny dolandyrmak programmalary, adatça, käbir maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolýar, köplenç "uçýar" we umuman gözellik salonynyň işini togtatýar. Işgärler iş wagtyny maglumatlary täzelemäge we ulgamy güýçlendirmek üçin yzygiderli geçirmeli. Bu gaty stresli we has möhüm meselelere sarp edilip bilinjek köp wagt alýar. Bu, gynansak-da hiç wagt doly we kuwwatly dikeldilip bilinmeýän iň gymmatly adam resurslarynyň ýitmegine getirýär. Gözellik salonyny dolandyrmak programmasy gözellik salonynyň işini, gurluş maglumatlaryny optimizirlemeli we kompaniýanyň işini başarnykly tertipleşdirmeli. Şol bir wagtyň özünde, tölegli wersiýada-da hakykatdanam ýokary hilli we rahat işleýän ulgamy tapmak gaty kyn, sebäbi köpüsi gözellik salonyňyzyň işiniň diňe bir tarapyna gönükdirilýär. Näme üçin beýle bolýar? Esasy zat, kompaniýanyňyzyň barlygynyň ähli ugurlaryna jogap berjek gözellik salonyny dolandyrmak programmasyny döretmek gaty kyn we wagt talap edýär. Netijede, programmistlere ýönekeý programma üpjünçiligi ýasamak has aňsat görünýär. Netijede, gözellik salonyny awtomatlaşdyrmagyň täsirli usuly däl bir wagtyň özünde birnäçe gözellik salonyny dolandyrmak programmalary gurulmalydyr. Mundan başga-da, şeýle işläp düzüjiler üçin gözellik salonlaryny dolandyrmak we her biri üçin töleg almak üçin köp programma öndürmek amatly. Düzgün bolşy ýaly, döredijiler gözellik salonyny dolandyrmak programmasynyň gurluşyna üns bermeýärler. Hakyky täsirli önüm döretmek üçin her bir müşderä aýratyn çemeleşmeli. Gözellik salonyny dolandyrmak programma üpjünçiligi, beýleki awtomatlaşdyrylan programmalar ýaly aýratyn çemeleşmäni we ünsi talap edýär. Programmanyň sazlamalaryna we näderejede işleýändigine baglydyr. Gözellik salonyny dolandyrmak programmasy hiç hili kynçylyklara duçar bolmazdan we özara täsirlere, ýalňyşlyklara ýa-da ýalňyşlyklara sebäp bolmazdan bir wagtyň özünde birnäçe amallary ýerine ýetirmeli: müşderiniň ýazgylaryny ýöretmek, maliýe gözegçiligini saklamak, myhmanlary ussalaryň arasynda paýlamak, gol astyndakylaryň işine gözegçilik etmek. Kompaniýamyzyň hyzmatlaryndan peýdalanmagy we iň ýokary hünärli hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen USU-Soft dolandyryş ulgamyny satyn almagy teklip edýäris. Gözellik salonyny dolandyrmak programmasynyň katalogynda müşderä arzanladyşlaryň berilmegini esaslandyrýan teklipler bar. Dolandyryş programmamyzyň başlangyç sazlamalaryna görä, ulanyjy munuň sebäbini görkezmezden ýekeje arzanladyş hem berip bilmez. Munuň ýaly ýagdaýlaryň hemmesini hasaba almak we satyjylaryňyza gözegçilik etmek zerurdyr. Skaner bilen işleýän bolsaňyz, bu sanawy satyjylara aňsatlyk bilen satyp bilýän we ştrih-kod skaneriniň kömegi bilen, klawiatura degmezden ýa-da ekrana degmezden satyjylara çap edip bilersiňiz. Katalog arzanladyş ştrih-ýatlatma döretmek üçin ulanylýar. Bu çap edilen gollanmanyň kömegi bilen, diňe ştrih-kod skaneri bilen arzanladyş alyp bilersiňiz. Ştrih-kod skaneri bilen işlemeýän bolsaňyz, bu ýerde doldurmagyňyz zerur bolmazlygy mümkin. Salgy kitabynda ýatlatmany çap etmek üçin zerur ähli arzanladyşlaryň sanawy bar. Soňra gözellik salonyny dolandyrmak programmasy "Hasabat" - "arzanladyş ýatlatmasy" hereketini ulanyp, ähli arzanladyşlaryň ştrih-kodlary bilen resminama döredýär. Mundan başga-da, arzanladyşyň sebäpleri hem şu ýerde görkezilýär. Düzgüne görä, munuň sebäbini görkezmän programmamyzda bir gezeklik arzanladyş berip bilmersiňiz. Remindatlatmany 'Çap et' hereketi bilen çap edip bilersiňiz. Bu ýagdaýda zerur printeri we göçürmeleriň sanyny saýlaýarsyňyz.

Gözellik salonynyň dolandyryş ulgamy üçin maksatnama, iş prosesini başarnykly tertipleşdirmäge we salonda sargyt döretmäge mümkinçilik berer. Ilki bilen, programma üpjünçiligi müşderileri awtomatiki usulda ussalaryň arasynda bölýär. Bu iş wagtynyň we giňişliginiň guralyşyna oňyn täsir edýär we ýakymsyz ýagdaýlardan we gelýänler bilen bulaşyklykdan gaça durmaga kömek edýär. Bir hünärmeniň köp müşderisi bar bolsa, beýlekiler oturyp hiç zat etmeýän ýagdaý bolmaz. Bu meselede sazlaşykly deňagramlylyk hem bar. Ikinjiden, programma üpjünçiligi ähli myhman we işgär maglumatlaryny bir elektron maglumat bazasynda saklaýar. Müşderileriň kanagatlanýandyklaryny ýa-da işçileriň hili gözellik salonynyň abraýyna laýyk gelýän işleri ýerine ýetirýändigini ýa-da ýokdugyny seljermek üçin müşderiler we işgärler barada elmydama maglumat, statistika we hasabat alyp bilersiňiz. Maglumatlar bazalaryna girmek rugsatsyz adamlardan berk goralýar. Dolandyryş ulgamyna girizilen ähli maglumatlaryň ýeterlik derejede goralmagyny üpjün edýäris. Üçünjiden, ulgamymyzyň kömegi bilen, buhgalter hasabatynyň dürli görnüşleri bilen indi kynçylyk çekmersiňiz. Programma iň çylşyrymly seljeriş we hasaplama amallaryny awtomatiki ýerine ýetirýär. Bar etmeli zadyňyz, ahyrky netijäni görmek we şol maglumatlara we içegäňize esaslanyp, dogry we nädogry karara gelmek üçin öz işiňizi alyp barmagyň iň gowy usulyny saýlap bilersiňiz. Salony dolandyrmak ulgamy programmasy, elmydama maslahatyňyzda ygtybarly geňeşçiňiz we kömekçiňizdir. Işläp düzüjiler ulgamyň ýörite demo wersiýasyny guramamyzyň resmi web sahypasynda ýerleşdirdiler, ol doly mugt. Islendik adam ony gündiziň ýa-da gijäniň islendik wagtynda ulanyp biler. Programma üpjünçiligini barlaň - bu programmanyň ýörelgesine, işleýiş toplumyna düşünmäge, goşmaça wariantlary we ulgam funksiýalaryny girizmäge kömek edýär. Dolandyryş programma üpjünçiliginiň bu ýerde ýazylanlardan ýa-da demo wersiýasynda bar bolanlardan has köp zady edip biljekdigine arkaýyn boluň!