Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saç kesmek üçin maksatnama

Saç kesmek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saç kesmek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Saç kesmek salonynda iş alyp barmak, guramanyň işgärlerinden tutuş suraty, her hereketi we işiň her minudyny görkezmegi talap edýär. Diňe şeýle etmek bilen, ygtybarly çykyş maglumatlary alyp, kompaniýanyň gowulaşmagyny ýa-da şowsuzlygyny seljermäge kömek edýän degişli hasabatlary alyp bilersiňiz. Dogry karar bermek we üstünlikli ösüşden uzaklaşdyrýan ýagdaýlardan gaça durmak zerurdyr. Saç kesmek programmasy islendik guramada hil ýazgylaryny ýöretmek üçin zerurdyr. Bu programma, dellekhanalara işlerine gözegçilik etmäge we has gowy iş netijelerini we netijeliligini görkezmäge mümkinçilik berýär. Galyberse-de, oňat döredilen iş dolandyryş ulgamy islendik işde iň gowy netijeleri berýär. Bir gün öz işini awtomatlaşdyrmak kararyna gelen köp üstünlikli kompaniýalar tarapyndan aýdyň hakykat subut edildi. Excel-de bir dellekhananyň dükanyna hyzmat etmek umytsyz köne bolansoň, gözellik pudagynda barha köp sanly kompaniýa, dellekleri hasaba almagyň we gözegçilik etmegiň awtomatiki usullaryna geçýär. Şonuň üçin täze tendensiýalara syn etmek we hiç haçan öz işiňize täzelikleri girizmek üçin iň soňkusy bolmak möhümdir, sebäbi bu ýagdaýda üstünlik gazanyp bilmejekdigiňizi we diňe diri galmaga synanyşmagyňyzy aňladyp biler. Iň soňky bolmak elmydama erbet alamatdyr! Surat studiýalarynyň we dellekhanalaryň işine gözegçilik etmek we ýazga almak üçin şeýle ulgamlaryň biri USU-Soft, islendik programmany optimizirlemekde ajaýyp netijeleri berýän ajaýyp aýratynlyklary bolan özboluşly programma. Gündelik işlerinde bu programmany eýýäm dellekhanalar üçin ulanýan guramalaryň beren pikirleri, işiň ähli çägini öz içine alýandygyny, giň işleýşiniň bardygyny we umuman gözellik salonynyň işini we her bir dellekçiniň işini aýratyn dolandyrmaga mümkinçilik berýändigini aýdýar. Programmamyz bilen, dellekhanalar iş wagtyny doly dolandyryp bilerler we mundan beýläkki çäreleri öňünden meýilleşdirip bilerler. Programmany ulananyňyzda ýüze çykjak soraglaryňyzy çözmek üçin müşderilerimize tehniki goldaw bermäge hemişe taýýardyrys. Theöne işlemegi giňeltmek we käbir aýratyn aýratynlyklary goşmak kararyna gelseňiz, toparymyz size üns we alada bermek üçin elmydama elýeterlidir. Olara has gowy gözegçilik etmek üçin her bir dellekhananyň we beýleki işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Kompaniýanyň müdiri, işgärleriň netijeliligine baha bermegi we gözegçiligi ýörite hasabatda görüp biler we saç kesmek dükanyny başarnykly dolandyryp biler. Her etapda saç salonyna we dellekhanalara gözegçilik etmek ýagdaýy hemişe gözegçilikde saklamaga we guramanyň ösüşine iň amatly täsir etmäge mümkinçilik berýär. USU-Softumşak saç kesmek programmasy, birnäçe sebäplere görä saç salonynda we saç düzmekde möhümdir.

Ilki bilen, dellekhana programmasynda müşderi maglumatlar bazasynyň hasaba alynmagy. Saç kesmek üçin ulgamymyzy ulanyp, studiýany awtomatlaşdyrmak bilen, islendik müşderiniň aragatnaşyk maglumatlaryny çalt tapyp bilersiňiz, saparlarynyň taryhyny görüp bilersiňiz, berginiň bardygyny öwrenip bilersiňiz we belli gutlaglar bilen e-poçta ýa-da SMS iberip bilersiňiz ýa-da mahabatlandyryş barada bildirişler. Ikinjiden, “USU-Soft” uniwersal dellekhana programmasy, kompaniýanyňyzyň ähli etaplaryna ýokary hilli gözegçilik etmegi üpjün edýär. Gözellik salony üçin maksatnama, her bir ussat üçin müşderileriň elektron ýazgysyny ýöredip biler, ýerine ýetirilen hyzmatlaryň esasynda aýratyn aýlyk hasaplap biler, her bir hünärmeniň işini göz öňünde tutup, dellekhanalaryň umumy işini görüp we işgärleri biri-biri bilen deňeşdirip biler. Üçünjiden, dellekhana programmasy harytlaryň we materiallaryň ýazgysyny ýöredýär, bu gaty peýdaly, sebäbi şeýle kärhanalarda köplenç girdeji akymyny gowulandyrmak üçin goşmaça haryt satýan dükanlar bar. Harytlaryň satuwyny amala aşyryp, gözegçilik programmasynda önümçilik üçin gol çekilmegi üçin hasabat kompaniýasyna tabşyrmak we hemişe hakyky ýagdaýy we umumy sarp edişini görmek bolýar. Saç salony programmasy hatda her bir müşderi üçin materiallaryň awtomatiki usulda öçürilmegi üçin hasaplamaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, USU-Soft programmasy guramanyň materiallaryna we beýleki emläklerine gözegçilik ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär. Saç kesmek programmasy tarapyndan düzülen saç salonynyň ýazgylaryny ýöretmek, müşderiniň tölegi bilen baglanyşykly bolmadyk kärende tölegi ýa-da aýlyk ýaly beýleki hereketlere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Iş we iş gözegçiligini awtomatlaşdyrýan saç salony ulgamyny göçürip alyň. Islegiňizi e-poçta bilen iberip bilersiňiz, şeýdip, siziň bilen habarlaşyp, şertnama barada ähli maglumatlary aýdyp bileris. Mugt saç salonyny dolandyrmak ulgamy, işlemegiň peselmegi we iş wagtyny gözden geçirmek bilen elýeterlidir. Programmany biz bilen şertnama baglaşandan soň satyn alyp bilersiňiz. Saç kesmegi awtomatlaşdyrmak, edaraňyzda tertip döredýär we direktora işjeň işjeň derňewi we gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Saç kesmek programmasy gözellik salonyndaky maglumatlary girizmek, gaýtadan işlemek we proseslere gözegçilik etmek üçin esasy gural bolanda, siz köp lezzet alarsyňyz we işewür guramaňyzy iň täsirli görnüşde döredersiňiz! Saç kesmek programmamyzy saýlap, dogry karara gelýändigiňize göz ýetirmek isleseňiz, hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyň. Ondan soň, biziň bilen habarlaşyň we kompýuterleriňize iň oňat programma guruň.