Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saç kesmek hasaby üçin maksatnama

Saç kesmek hasaby üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saç kesmek hasaby üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Saç kesmek üçin USU-Soft programmasy hasabat döretmäge we dürli hasaplamalary amala aşyrmaga kömek edýär. Döwrebap dellek programmasynyň kömegi bilen islendik kompaniýa öz işini awtomatlaşdyryp biler. Saç kesmek programmasynda, işiň aýratynlyklaryna baglylykda birnäçe buhgalteriýa we salgyt hasabyny saýlap bilersiňiz. Bu dellekhana programmasy gözellik salonlary, dükanlar, ofisler, syýahatçylyk agentlikleri, saç salonlary, awtoulag ýuwulmagy, şeýle hem gury arassalamak üçin ulanylýar. Ulag çykdajylaryny we önümçilik däl çykdajylary paýlamagyň usullary buhgalteriýada dogry kesgitlenmeli. Bu örän möhüm ädim. USU-Soft uly we kiçi guramalar tarapyndan ulanylýan ýöriteleşdirilen dellekhana programma üpjünçiligi. Önümçilik we ösüş analitikasyny ýerine ýetirýär. Processeshli amallar tehnologiýalaryň takyk berjaý edilmegine gönükdirilendir. Bu dellekhananyň buhgalteriýa programmasy wagty we öwezini dolmagy hasaplaýar, işgärleriň işgärleriniň ýazgylaryny doldurýar, balans hasabyny ýöredýär we kassa ýazgylaryny we çekleri döredýär. Hasapçylyk guramanyň döredilen ilkinji günlerinden başlaýar. Saç keselhanasynyň buhgalteriýa programmasynda açylyş balansyny girizmeli we buhgalteriýa syýasatynyň sazlamalaryny saýlamaly. Bar bolan kompaniýaňyz bar bolsa, konfigurasiýany aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Saç kesmek dükanlary halka dürli hyzmatlary hödürleýär. Häzirki wagtda nagt we nagt däl tölegler bar. Arzalar diňe bir telefon arkaly däl, eýsem web sahypasy arkaly hem kabul edilýär. Agersolbaşçylar maglumatlary yzygiderli täzeleýärler we proseduralardan we müşderilerden täze suratlar ýükleýärler. Şeýle hem, internetdäki islendik hyzmat hakda pikir tapyp bilersiňiz. Dolandyryjy, dellekhanada jogapkär adam. Hyzmatlaryň ýokary hilli we hemme zadyň mümkin boldugyça kadaly işleýändigine göz ýetirýär. Gözellik, işiň iň möhüm taraplaryndan biridir. Saç kesmek ussahanalary şeýle bir atmosfera döretmäge çalyşýarlar, ähli myhmanlar özlerini rahat duýýarlar. Köplenç kompaniýalar goşmaça bezeg elementlerini we ösümlikleri goşýarlar. Rahatlyk - üstünligiň we abadançylygyň açary. Saç kesmek üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy satyn alyş we satuw kitabyny doldurýar, ulaglary daşamak üçin iň amatly ugurlary düzýär we harytlaryň we hyzmatlaryň bahalaryny hasaplaýar. Bu dellekhana hasapçylyk programmasynyň kömegi bilen eýeler köp funksiýany awtomatlaşdyrylan ulgama geçirip bilerler. Ygtyýarnamalary paýlamak bölümler bilen ulanyjylaryň arasynda amala aşyrylýar.

USU-Softumşak dellekhanasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi hem bazar gözleglerini geçirýär. Hasapçylyk programmasynda gaýdyp analiz geçirmäge mümkinçilik berýän mahabat bölümi bar. Universalhliumumy we döwlet we hususy kompaniýalarda amala aşyrylýar. Öňünden kesgitlenen käbir parametrlere görä hasabat we gysgaça mazmun döredýär. Hasabat döwrüniň ahyrynda buhgalteriýa ulgamynda topar, paýlama we iş hasaplary ýapylýar. Bu maglumatlara esaslanyp, umumy girdeji ýa-da ýitgi görkezilýär. Gözellik salonlary üçin dellekhana programma üpjünçiligi iş we meýilnama döredip, işgärleriň iş ýüküne gözegçilik edip biler, SMS habarlaryny ýa-da e-poçtalaryny awtomatiki iberip biler. Uly kompaniýalar goşmaça enjamlary birikdirmek kararyna gelýärler: wideo kameralar we awtomatiki ygtyýarlandyryş ulgamlary. Saç kesmek dükanynyň buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň ýönekeý we aňsat dolandyryşlary bar. Hat-da täze başlan adam, işine, saç kesmek programmasynda bu meseleleri ýerine ýetirmek üçin näme etmelidigine aňsatlyk bilen düşünip biler. Saç kesmek buhgalteriýa programmasyna gurlan kömekçi, dürli görnüşli resminamalary nädip doldurmalydygyny görkezmek üçin döredildi. Käbir meýdanlaryň we öýjükleriň sanawdan doldurylandygyny göz öňünde tutmaly - şonuň üçin diňe ýagdaýa laýyk warianty saýlamaly. USU-Soft önümçilik kuwwatyny optimizirlemäge we goşmaça ätiýaçlyklary tapmaga mümkinçilik berýär. Eýeler maýa goýumlaryny maliýeleşdirmezden tygşytly ulanmaga synanyşýarlar. Dogry işlenip düzülen ösüş syýasaty bazardaky durnukly pozisiýa üçin mümkinçilikler döredýär. Bu ýa-da şol topara (kiçi kategoriýa) degişli harytlaryň we materiallaryň atlaryny dellekhananyň hasapçylyk programmasyna gönüden-göni girizip bilersiňiz. Munuň üçin 'Kategoriýalar' katalogynda saýlanan 'Kiçi kategoriýa' meýdançasyna giriň. 'Ştrih-kod' meýdançasy islege bagly we el bilen dolduryp ýa-da skanirläp bolýar. Eger doldurmasaňyz, buhgalteriýa programmasy ony awtomatiki bellär. 'Makala' meýdançasy hem islege bagly we zerur maglumatlar bilen el bilen doldurylmalydyr. "Önümiň ady" meýdanynda önümiň doly adyny dolduryň, mysal üçin şampun üçin "gowrulan saç üçin şampun 500 ml" ýazyp bilersiňiz. "Ölçeg birlikleri" birlikleriň (kg, metr we ş.m.) saklanjak ölçegleridir. "Gyssagly kömek" - häzirki önümiň aksiýasynyň ýokdugyny aýdýan ýörite hasabatda ulgam size duýduryş berjek döwletiň çäk bahasy. Saýlanan önümiň suratyny oňa goşup bilersiňiz. Munuň üçin kursory "Suratlar" gutusyna görkeziň we sag düwmä basyň we "Goş" saýlaň. Açylýan penjirede, "Surat" ýazgysynyň sag tarapyndaky boş öýjüge sag basyň we grafiki faýlyň ýoluny kesgitlemek üçin suraty buferden göçürmek üçin degişli "Goýmak" buýrugyny saýlaň. Gözegçilik programmamyz, iň oňat hünärmenleri tapmaga kömek edip biler, sebäbi hünärmenleriň işine gözegçilik edýär we bu ýa-da beýleki hünärmeniň netijeliligini görkezýän ýörite baha berýär. Ikinjiden, müşderiler bilen işiň tizligi we hili görlüp-eşidilmedik belentliklere ýeter ýaly, salonda bolup geçýän ähli hereketleri deňagramlaşdyrmak, rahat iş prosesini döretmek möhümdir. Müşderiler siziň işiňiziň anyk kesgitlenendigini görerler; dolandyryjylaryňyz dogry maglumatlary aňsatlyk bilen tapyp we müşderiler bilen dostlukly aragatnaşyk gurup bilerler. Diýmek, bu gowy dellekhana we adamlar sizi terk etmezler.