Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gözellik salony üçin maksatnama

Gözellik salony üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gözellik salony üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gözellik salony üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gözellik salony üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, tutuş kompaniýanyň ýekeje işini gurnamaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň dolandyryş has gowulaşýar! Gözellik salonyny dolandyrmak programma üpjünçiligi döwrebap we elýeterli bolýar! Simpleönekeý interfeýsi göz öňünde tutup, gözellik salonynyň programmasyny özleşdirmegi öwrenmek kyn bolmaz! Gözellik salonyny dolandyrmak programmasynyň kömegi bilen dolandyryjy müşderileriň ýazgylaryny ýöredip biler, işgärleriň işine gözegçilik edip biler we bonuslaryň we goşmaça hyzmatlaryň ýazgylaryna gözegçilik edip biler. Gözellik salony programmasynda bir wagtda işlemek mümkin. Diňe bir administrator gözellik salony programmasyna däl, eýsem kompaniýanyň işgärlerine-de ygtyýarlyklary boýunça ulgam maglumatlaryna girip bilýär. Kassasy, borçlaryny ýerine ýetirip, nagt we nagt görnüşinde tölegleri kabul edip biler. Gözellik salony programmasy her hyzmat üçin ulanylýan çeşmeleriň we materiallaryň ýazgylaryny saklap biler. Işgärlere indi kalkulýator gerek bolmaz, sebäbi gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak programmasy ähli hasaplamalary awtomatiki ýerine ýetirýär! Bularyň hemmesinden başga-da, gözellik salonlary üçin programma her bir müşderi hakda aýratyn maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Gözellik salony bilen işlemek programmasy bütin dünýäde SMS habarlaryny iberip biler! Gözellik salony üçin maksatnama diňe bir ähli kompaniýalaryň işini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik bermän, müşderiler barada hasabat berýär, her bir işgäriň islegini we önümçilik çykdajylaryny görkezýär. Gözellik salony programmasyny web sahypamyzdan göçürip alyň. Gözellik salony programmasyny demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bilersiňiz. Biraz wagt mugt işleýär. Gözellik salony üçin hasap programma üpjünçiligi diňe bir öndürijiligi ýokarlandyrman, eýsem islendik edaranyň derejesini ýokarlandyrar we meşhurlygynyň ösmegine we giňelmegine goşant goşar! Gözellik salony programmasynda köp aýratynlyk bar. Gözellik salony programmasynda işe başlamazdan ozal sazlamalary zerurlyklaryňyza sazlamaly. "Gurama" sazlamalar bölüminde guramanyň adyny, salgysyny, aragatnaşyk telefon belgilerini we ş.m. görkezip bilersiňiz. "Sazlamalar" bölüminde ştrih-koduň birinji belgisini düzüp, goşulan baha üçin salgydyň bahasyny kesgitläp bilersiňiz. Degişli parametri üýtgetmek üçin islenýän setirde syçanyň çep düwmesine basyň we 'Bahany üýtgetmek' funksiýasyna basyň. "E-poçta ibermek" bölüminde e-poçta arkaly habarnamalary ibermegiň sazlamalaryny kesgitläp bilersiňiz. 'E-poçta serweri' poçta serweri. Mysal üçin: gmail.com ýa-da mail.ru 'E-poçta porty' üýtgemez we deslapky 25. 'E-poçta bilen girmek' hasabyňyzy e-poçta (test@gmail.com) girmegi aňladýar. 'E-poçta paroly', e-poçta hasabyňyzyň paroly. 'E-poçta kodlamagy' hemişelik we Windows-1251 üçin standart däl. 'Iberiji e-poçta' siziň e-poçta salgyňyz, 'Iberijiniň e-poçta ady' kompaniýanyň ady. 'Habarnamalar' bölüminde haýsy ulanyjylaryň gözellik salony programmasynda habarnamalary aljakdygy kesgitlenildi. 'Ştrih-kod' bölüminde ştrih-kodlaryň sazlamalaryny kesgitläp bilersiňiz. "Ştrih-kod bellemek" meýdanyna, nomenklatura goşulan ähli önümler üçin gözellik salony tarapyndan ştrih-kodlary awtomatiki bellemek üçin "1" giriziň we ony ýatyrmak üçin "0" giriziň. "Iň soňky ştrih-kod" meýdanyna, programma belgilemäge başlajak ştrih-kod belgisini giriziň. USU-Softumşak programmalar dürli telefon enjamlaryny gurmaga mümkinçilik berýär. Ulgam ony ulananda, maglumatlar bazasynda görkezilen gelýän jaňa garşy tarapyň sanlaryny gözleýär we degişli müşderi hakda zerur maglumatlary görkezýär ýa-da täzesini goşmagy teklip edýär. Gözellik salony programmasy sargyt ýagdaýyny, bergini ýa-da deslapky töleg jikme-jikliklerini, habarlaşmak üçin maglumatlary we maglumatlary, bellenen wagt we beýleki amatly maglumatlary görkezip biler. Telefon bilen integrasiýa programmanyň mümkinçiliklerini ep-esli giňeldýär.

Adam näzik görünmek islese, bu arzuwy amala aşyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Sport bilen meşgullanmaga başlaň, iýmitleniň, sport zalyna we ş.m. Adam açlyk duýsa, dükana ýa-da restorana gitmek pikiri bolýar. Adam owadan görünmek islese, gözellik salonyna gidýär. Soragyň özi nädogry berlen bolsa-da. "Haçan-da adam owadan görünmek islese" däl, sebäbi hemişe owadan we abraýly görünmek isleýär. Şonuň üçin gözelligi saklamak üçin köp wariant hödürleýän gözellik salonlarynda hyzmatlar üçin yzygiderli ýüz tutmaly. Gözellik salonynyň eýesi bolsaňyz, pudagyň bu görnüşine mahsus bolan ähli faktorlary we aýratynlyklary göz öňünde tutup, öz işiňizi mümkin boldugyça has netijeli guramagyň usullaryny soraýarsyňyz. Tehnologiýa pudagynda gazanylan üstünlikleriň kömegi bilen el bilen etmek gaty kyn. Köpler eýýäm önümçilikde we dürli hyzmatlary berýän kompaniýalarda prosese gözegçilik etmegiň adaty usulyny terk edýärler. Häzirki wagtda täze tehnologiýalary ornaşdyrýarlar we işgärleriň köp wagtyny boşadyp, wezipeleriň köpüsini ýerine ýetirip bilýän ýörite programmalar gurýarlar. Bu gezek başgaça, has täsirli ulanyp bolýar we ulanmaly - mysal üçin, diňe bir adamyň edip bilýän, ýöne maşyn däl ýaly meseleleri çözmek arkaly. Gözellik salony programmasyny beýleki ulgamlar bilen çalyşmak kyn, sebäbi programmanyň işleýşini başga bir programma üpjünçiligi bilen deňeşdirip bolmaýar. Programmany aýratynlaşdyrmak üçin elimizden gelenini etdik, şonuň üçin bazarda has gowy zat bar diýip alada galmaň. Justöne beýle däl.