Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Saç kesmek üçin maksatnama

Saç kesmek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Saç kesmek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Saç kesmek üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Softumşak dellekhana programmasy, ýakymsyz resminamalardan dynyp boljak awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen ähliumumy önümdir! Saç kesmek programmasynyň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa sebäpli, bir kagyz kagyzynda möhüm resminama gözlemeli bolmaz! Dolandyryjy tarapyndan dolandyrylýan edaranyň dolandyryjysy we işgärleri dürli giriş hukuklaryna eýe bolup bilerler, bu size diňe bir müşderi hasabyny däl, eýsem gözegçilik edilýän buhgalter hasabatyny hem dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Saç keselhanasyna gözegçilik programmasy ähli iş prosesi baradaky maglumatlary amatly we ykjam saklamaga we redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Saç kesmek programmasy diňe bir nagt tölegleri däl, eýsem bank kartoçkalary, kwitansiýalar we bonuslar bilen hyzmatlar üçin tölegleri hem kabul edýär. Saç kesmek üçin hasap programma üpjünçiligi, ştrih-kod skanerleri bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik berýär, bu harytlar we hyzmatlar üçin töleg işini çaltlaşdyryp biler. Mundan başga-da, dellekhana programmasy her bir işgäri we umuman gurama üçin müşderi bazasyny döretmäge kömek edýän öňünden girmäge mümkinçilik berýär. Saç kesmek dolandyryş programmasynyň interfeýsinde guramaňyzyň ähli maglumatlaryny düzmek we girdejileri we çykdajylary yzarlamak üçin ulanyp boljak üç sany esasy bukja bar. Saç kesmek dolandyryş programmasy diňe hyzmatlar üçin tölegleri kabul etmän, esasy we VIP müşderileri üçin öz baha sanawlaryňyzy düzmäge mümkinçilik berýär. Saç kesmek dükanyndan peýdalanyp, diňe bir iş güni ýa-da hepdesi üçin däl, eýsem birnäçe aýlap ýazgylary aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz! 'Mugt dellek programmalary' sözbaşysyny okadyňyzmy? Dogry, dellekhananyň awtomatlaşdyrylyşyny we onuň ýörelgelerini wizual we düýpli öwrenmek üçin web sahypamyzdan dellekhana programmasynyň mugt görkeziş wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diňe 'Saç kesmek dükany mugt göçürip almak' ýa-da 'Saç kesmek önümçiligine gözegçilik ýüklemek' baglanyşygyna eýeriň. Saç kesmek programmasy müşderileriň we hyzmatlaryň hasaby has döwrebaplaşdyrýar we saç salonyny dolandyrmak has hil bolýar! 'Kategoriýalar' katalogy nomenklatura sanawyny dürli toparlara bölmäge mümkinçilik berýär. Olara aňsatlyk bilen seredip bilersiňiz, olary bölüň. Goşundy iki derejäni öz içine alýar: kategoriýa we kiçi kategoriýa. Mysal üçin: kategoriýa - şampun, kiçi kategoriýa - gury saç, bu assortimentiňizi amatly toparlara bölmäge kömek eder we dellekhanada bar bolsa dükanyň hasabyny ýönekeýleşdirer. "Hyzmat" gutusyna bir bellik goýulýar, bu kiçi kategoriýa material galyndylaryny göz öňünde tutmaly däl, ýöne ony satmak ýa-da müşderä bermek isleseňiz. Sowgat gaplamak ýa-da beýleki satyjy hyzmatlar bolup biler. Harytlaryň belli bir kategoriýasy üçin bu bellik gutusyny saýlanyňyzda, dellekhana programmasy şol harytlary ýa-da hyzmatlary ammar hasabatlaryna goşmaz ýa-da satyn alynmalydygyny habar bermez.

Lovedakynlaryňyz we dostlaryňyz üçin iň gowy sowgat näme bolup biler? Bir dellekhana ýa-da beýleki gözellik salonyna ýazylmak. Gözellik durmuşymyzyň möhüm tarapy. Her kim nähili görünýändigine üns berýär. Şonuň üçin bir spa merkezine ýa-da dellekhana baryp görmek, elmydama gadyryny bilýän sowgat üçin ajaýyp wariantdyr. Dostlaryňyza we garyndaşlaryňyza salonyňyza baryp görmek üçin mümkinçilik döretmek we islemek üçin müşderiler bilen işi akyl bilen guramak we salonda birinji derejeli hünärmenleri üpjün etmek we müşderilere köp üns bermek möhümdir, olar özlerini aýratyn duýýarlar we maslahat bermek isleýärler maşgalalaryna we dostlaryna hyzmatlaryňyz. Şeýle-de bolsa, müşderiler bilen şeýle ýakyn aragatnaşyk saklamagy kyn, sebäbi hünärmenler köplenç köp mukdarda giriş maglumatlary - harytlar, gözellik ussalarynyň ýazgylary, pul dolanyşygy, mahabat, arzanladyş, aýlyk we ş.m. Her gün has köp maglumat bar. Kompaniýanyň islendik ösüşi hökmany suratda bu mukdaryň köpelmegine getirýär. Meseläni çözmek üçin häzirki zaman tehnologiýalaryna ýüzlenmeli. Belki, häzirki zaman tehnologiýalary dünýäsiniň gözellik pudagyna gatnaşýan kompaniýany näme hödürläp biljekdigi bilen gyzyklanýarsyňyz? Köp. Şeýle bileleşigiň nähili girdeji getirip biljekdigini göz öňüne getirip bilmersiňiz. Köp ýyl bäri kämilleşdirýän dellekhanamyz, işgärleriňiziň müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak we müşderilerine dogry üns bermek üçin has köp wagt tapmagyny üpjün etmek üçin iň oňat çözgütdir. Bu nähili bolup geçýär? Bir dellekhana programmasy ähli monoton işleri öz üstüne alýar we netijede adamlaryň öňden gelýän işleriniň indi “emeli intellekt” arkaly edilip bilinjekdigi ýüze çykýar. Algoritmler we köp mukdarda maglumat bilen monoton iş barada aýdylanda hiç kim programmadan gowy däl diýip jedel etmez! Diňe ýalňyşyp bilmeýärler, sebäbi döredijiler tarapyndan kesgitlenen 'düzgünlere' anyk eýerýärler. Başga bir minut ýitirmäň. Wagt näçe köp geçse, dellekhana girýän ähli maglumatlary dolandyrmak size kyn bolar. Peopleöne adamlary owadan bolmak üçin etmeli zatlaryny etjek salony hökmünde saýlamagy nädip gazanarsyňyz? Ilki bilen, ýokarda belläp geçişimiz ýaly ýokary hilli hyzmatlar berilmelidir. Adamlar hyzmatlary berýän hünärmenlere ýakynlaşýarlar. Şeýlelik bilen başga bir dellekhanada işlemäge barsa, müşderileri sizi yzarlap, sizi terk ederler. Şonuň üçin dogry hünärmenleri işe almak möhümdir. Bu maksatnama size kömek edip biler! Diňe dellekhana programmasyny guruň we merkeziňiziň ähli işleriniň deňagramly böleginden lezzet alyň!