Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Korporatiw maglumat ulgamlary ERP

Korporatiw maglumat ulgamlary ERP • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Korporatiw maglumat ulgamlary ERP
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Korporatiw maglumat ulgamlaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Işewürlikde üstünlik gazanmagyň esasy parametrleri dolandyryşyň hünär ussatlygyny, netijeli topar işini döretmek ukybyny, ERP korporatiw maglumat ulgamlarynyň kömek edip biljek iş amallaryny, ykdysady, dolandyryş işlerini durmuşa geçirmäge başarnykly çemeleşmäni öz içine alýar. . Döwrebaplyk haýallaşmalara çydam etmeýär, bazar gatnaşyklary ýörite gurallary ulanmazdan amala aşyrylyp bilinmeýän üýtgemelerine operatiw derňewi we öz wagtynda jogap bermegi talap edip başlady. Maglumat pudagy köp sanly awtomatlaşdyryş ulgamyny, şol sanda korporatiw ERP synpyny hödürleýär. Elektron tehnologiýalar, guramalaryň durnukly ösmegi üçin şert döredýän korporatiw strategiýada kesgitlenen maksatlara ýetmegiň ýolunda aýrylmaz gurala öwrülýär. ERP formaty, işewürlik proseslerine gatnaşýanlaryň hemmesine iň täze maglumatlary we kararlaryň paýhasly kabul edilmegini ýeňilleşdirmek üçin maglumat akymlaryny çalt gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir. Performederine ýetirilen işiň hili we material, wagt, zähmet we maliýe çeşmelerini meýilleşdirmek maglumat almagyň tizligine baglydyr. Kompýuterleşdirilen ulgamlar, ýolbaşçylar tarapyndan kesgitlenen has köp maksatlara ýetmäge mümkinçilik berer, sebäbi olar diňe bir giriş maglumatlary paýlamak bilen çäklenmän, netijeleriň takyklygyny üpjün edýän derňewlere, hasabat hasabatyna we köp sanly hasaplamalara hem kömek edýär. Gowy saýlanan korporatiw platforma kompaniýanyň ähli maglumat gurluşyny awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berer. El bilen ýazgylary ýöretmegi ýa-da birnäçe programma ulanyp olary aýyrmagy makul bilýän guramalar, döwri yzarlaýan we ERP format ulgamlaryny ornaşdyrmak mümkinçiligine düşünýänlerden gaty ýitirýär. Maýa goýumlarynyň özüne çekijiligi nukdaýnazaryndan, saýlama işleýän programma üpjünçiligi konfigurasiýasy bolan kompaniýalaryň peýdasyna bolar, sebäbi bu has uly ynam döredýär. Şeýlelik bilen, korporatiw giňişleýin maksatnama kompaniýanyň işleriniň ähli görnüşlerini, şol sanda dolandyryş kararlaryny kabul etmekde işewürlik amallaryny amala aşyrmakda kömekçi bolar.

Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyny gurmak dolandyryş gurluşyny özgertmek üçin ädim bolar we munuň üçin diňe hil we synagdan geçen programma üpjünçiligi zerur. Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy şeýle çözgüt bolup biler, sebäbi şuňa meňzeş programmalaryň tapyp bilmeýän köp sanly artykmaçlygy bar. Şeýlelik bilen, her bir müşderi belli bir guramanyň awtomatlaşdyrylmagy üçin zerur boljak iň amatly warianty saýlap biler, başga hiç zat bolmaz. Interfeýsiň çeýeligi dizaýner, birnäçe ýyllap işlänsoňam modullary üýtgetmäge we zerur bolanda doldurmaga mümkinçilik berýär. USU programmasynyň başga bir aýratynlygy, dürli programmalar we awtomatiki programmalar ulgamynda bilimleri bolan işgärleriň ösüş aňsatlygydyr. Döredijiler saýlawlaryň maksadyny hemmelere açyk görkezmäge synanyşdylar we gurluşy gündelik işde kynçylyk döretmedi. Elektron platforma, iş meýilnamalarynyň, meýilnamalaşdyrmagyň we býudjetleşdirmegiň, işgärlere gözegçilik etmegiň bitewi tertibine getirer. Korporatiw programma üpjünçiligi üçin ygtyýarnama almak kompaniýanyň içerki işlerini üýtgetmäge we gündelik amallaryň köpüsini awtomatlaşdyryş tertibine geçirmek arkaly işgärleriň işini ýeňilleşdirmäge kömek eder. Kompaniýanyň maglumat giňişligi optimizasiýa ugrunda ep-esli üýtgeşmeleri başdan geçirer, bu maglumatlary alandan soň diýen ýaly maglumatlary almaga mümkinçilik berer, ýagny önüm öndürilýänçä bir topar haryt öndürmek üçin arzany kabul eden pursadyndan başlap. möhleti gysgaldylýar. Ulanyjylaryň işleri guramaçylyk we funksional taýdan hem üýtgär, maglumat elýeterliligi iş çäklendirmeleri bilen çäklendiriler. Programma girmek, diňe programmanyň algoritmlerini ulanyp öz wezipelerini ýerine ýetirýän işgärlere berilýän giriş we parol bilen çäklenýär.

Döwrebap ERP korporatiw maglumat ulgamy, ähli gatnaşyjylar üçin bitewi giňişlik gurmagy, programmalary öndürmek, durmuşa geçirmek we hasaba almak bilen baglanyşykly dürli çeşmeleri dolandyrmagy maksat edinýär. ERP tehnologiýalaryny goldaýan platformalar, maliýe hasabatlylygy, marketing we önümçilik amallary üçin bitewi zynjyryň döredilmegini goşmak bilen administratiw we amaly işleri dolandyrmak üçin doly işlemegi döredip biler. Resurs talaplaryny öňünden hasaplamak, artykmaç üpjünçiligiň ýa-da ýetmezçiligiň öňüni almaga we seminaryň dowam etmegine kömek eder. Ulgam, bir bölümden beýlekisine geçirilende aralyk baglanyşyklary ýok etjek, degişli ygtyýarnamalary bolan ähli hünärmenlere bir wagtda girmek üçin şert döredýän korporatiw maglumatlary öz içine alýan bitewi maglumat ammaryny döreder. ERP tehnologiýalary, kompaniýanyň önümçilik işleriniň dolandyrylyşyny gowulandyrmakdan başga-da, içerki maglumat akymlaryny goldamak üçin çykdajylary we tagallalary azaltmaga kömek eder. Toplumlaýyn çemeleşme, goşmaça programmalary ulanmakdan ýüz öwürmäge mümkinçilik berýär, sebäbi umumy iş bazasy ulanylsa, bir iş meýdany has netijeli işläp biler. Şeýlelik bilen, buhgalteriýa, satuw we ammar hünärmenleri bilelikdäki taslama boýunça ýakyndan işleşip bilerler. Haçan-da bir bölümdäki işgärler öz işlerini ýerine ýetirenlerinde, ahyrynda ýokary hilli önümi üpjün etmek üçin zynjyrdan awtomatiki usulda geçýär. Gözegçilik sargytlary birnäçe minut alar, programmada aýratyn resminama dörediler, bu ýerde işiň häzirki tapgyryny reňk tapawudyny ulanyp kesgitläp bolýar. Ulgamyň aç-açanlygy programmalary wagtynda doldurmaga we ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga mümkinçilik berer. Beýleki amallar, maliýe akymlary we pudaklaýyn öndürijilik barada iň täze maglumatlaryň bolmagy dolandyryş üçin hem gymmatly bolar.

USU hünärmenleri dürli iş ugurlaryny awtomatlaşdyrmak boýunça uly tejribä eýedir we dizaýn işleri işewürlik proseslerini üstünlikli tertipleşdirýär we kompaniýanyň içerki infrastrukturasynyň optimizasiýasyna getirýär. Ösen tehnologiýalar, taslamalary iň ýokary netijelilik bilen durmuşa geçirmäge, kompaniýanyň hakyky zerurlyklaryny seljermäge we durmuşa geçirmek üçin öndürijilikli çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berer. Öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin dünýä tejribesine laýyk gelýän iň soňky ösüşler, usullar ulanylýar.