Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. ERP ulgamlary

ERP ulgamlary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
ERP ulgamlary
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Erp ulgamlaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

ERP ulgamlary kemsiz işlemeli we kompaniýa üçin bar bolan serişdeleri dogry meýilleşdirmek şoňa baglydyr. Univershliumumy hasapçylyk ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan döredilen iň ýokary derejeli programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz. Bu kompaniýa, parametrleri ähli meňzeş önümlerden has gowy programma üpjünçiligi bilen üpjün eder. ERP programma üpjünçiligimiz islendik işleýän kompýuterde işlär we hakykatdanam ähliumumy çözgüt bolar. Bu, täzelenen ulgam bölümlerini satyn almak üçin maliýe çeşmelerini sarp etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar. Has köne şahsy kompýuterleri we kynçylyksyz ulanmak mümkin bolar. Önümimiziň öndürijiligi şeýle bir ajaýyp welin, onuň işi kompaniýa üçin hakykatdanam peýdalydyr. Köp mukdarda maglumatlary gaty çalt we netijeli işläp bilersiňiz.

Belarusdaky ERP ulgamlary başga, ýöne iň oňat çözgüt USU toparynyň toplumy. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy bilen täsirleşip, korporatiw meýilnamalaşdyryşy üznüksiz durmuşa geçirip bilersiňiz. ERP programmamyz, hakyky dünýädäki her dürli meseläni aňsatlyk bilen çözer. Meseleňiz bolmaz, bu zatlaryň ýokarlanjakdygyny aňladýar. Belarus öz çäginde işleýän kompaniýalar üçin öz talaplaryny kesgitleýär. Kyn ýagdaýa düşmezlik üçin Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini ulanmaly. ERP programmamyz, belli bir ýurduň çäginde ulanylýan şertler üçin doly optimallaşdyryldy. Bu gaty amaly, şonuň üçin toplumymyzy ulanyň we ondan köp mukdarda bonus alyň. Çeýe programma üpjünçiligimizi gurmak we ulanmak bilen, işiňiziň girdeji tarapyny artdyryp bilersiňiz.

Belarus öňki bileleşigiň çägindäki ýurtlaryň biridir. Şeýle-de bolsa, ulanyjylaryň düşünmekde kynçylyk çekmezligi we toplumy özüne laýyk dilde dolandyryp bilmekleri üçin ERP ulgamyny Belarus diline seresaplylyk bilen terjime etdik. Elbetde, menýu açmak arkaly saýlap boljak operator üçin rus dili hem bar. Elbetde, bu programma üpjünçiligini diňe Belarusyň çäginde däl, eýsem öňki Sowet Soýuzynyň täsiriniň çägine girýän beýleki ýurtlaryň çäginde hem ulanmaga mümkinçilik berýäris. Galyberse-de, Gazagystanda, Russiýada, Ukrainada we ş.m. ERP ulgamyny dolandyryp bilersiňiz. Çeýe programma üpjünçiligimiziň ösen öndürijilik opsiýalary bar, ony islendik işleýän kompýuterde gurnap boljak hakykatdanam köpugurly çözgüt edýär.

Synag üçin Belarusda ERP ulgamynyň demo wersiýasyny göçürip alyň. Synag wersiýasy mugt elýeterlidir, ýöne onuň işi diňe jübütlemek prosesini ýerine ýetirmek üçin mümkindir. Belarusda ERP ulgamyny wagt ýa-da başga çäklendirmeler bilen dolandyrmak isleseňiz, derrew programma üpjünçiligi ygtyýarnamasyny satyn alyň. Ygtyýarly neşirler birneme arzan. Esasanam bu önümiň funksional mazmunyny göz öňünde tutsaňyz, bahasy sizi hakykatdanam geň galdyrar. Işgärleriň biperwaýlygyndan gorajak howpsuzlyk meýilnamasyny gurup bilersiňiz. Adamlar özlerine berlen iş funksiýalaryny has netijeli ýerine ýetirerler, bu bolsa işiň ösmegine sebäp bolar. Pul ýeňillikleriniň mukdaryny ep-esli artdyrmak mümkin bolar, bu kompaniýanyň bäsdeşlikde täsirli netijeleri gazanyp biljekdigini aňladýar.

Belarusda, esasy bäsdeşlerinden aýlanyp geçmek isleseňiz, ERP ulgamy bolmazdan, lider hökmünde bazardaky ornuňyzy berkitiň. Şeýle hem, serwerde yzygiderli işleýän programma üpjünçiligi programma düzüldi. Dolandyryş wizual formatda dörediljek programmamyzdan jikme-jik hasabat alar. Toplumymyzy ulansaňyz, tamamlanan sargyt barada müşderä awtomatiki habar berilip bilner. Belarusdaky ösen ERP ulgamy kemsiz işlär we ulanyjylaryň salgylaryna SMS habarlaryny awtomatiki iberip biler. Operatoryň amatlylygy üçin üpjün edilýän awtomatiki jaň görnüşi hem bar. Emeli intellekt bilen ýerine ýetiriler, bu örän amatly.

Dünýä kartasyndaky hünärmenleriň hereketini yzarlamak we ýakyn ýerlerde olara paýlamak isleseňiz, Belarus ERP ulgamymyz aýrylmazdyr.

Müşderi bazasynyň dykyzlygyny netijeli ölçemek we bu belgini bäsdeşler bilen baglanyşdyrýan maglumatlarym bilen deňeşdirmek mümkin bolar.

Iň dogry iş syýasatyny düzüp, şeýlelik bilen garşydaşlaryňyzdan artykmaçlyk gazanyp bilersiňiz.

ERP ulgamymyz bilen işleşiň, soň Belarusda ýa-da başga bir ýurtda ýagdaýlar ýokarlanar.

Dünýä kartasyndaky markerler bilen sanlary ýa-da geometrik elementleri ulanyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi elementleriň kartada näderejede ýerleşdirilendigine baglydyr.

Hyzmat edýän islendik sargydyňyzyň möhleti gutarjak bolsa, çäre görmelidigiňizi görkezip, ýanyp-sönýär.

Ammarlarda aksiýalary optimal paýlamak isleseňiz we kynçylyk çekmeseňiz, Belarusda ERP ulgamy bolmazdan edip bilmersiňiz.

Kompaniýa bergilerini ýygnamazlyk üçin köp mukdarda karzy bolan ulanyjylary esasly ret etmek mümkin bolar. Şeýle çäreler, işiň uzak möhletleýin maliýe durnuklylygyny üpjün eder.

Çäklendirilmedik mukdarda ammarlary dolandyryp bilersiňiz, aksiýalary ýerleşdirmegi amatly we kynçylyksyz ýerine ýetirip bilersiňiz.

ERP programma üpjünçiligimiz, degişli önümler we hyzmatlar üçin çykdajylar bilen işlemäge mümkinçilik berýär, bu gaty amatly.

Müşderi maglumatlar bazasyny şeýle döredersiňiz, onuň bilen aragatnaşyk saklamakda kynçylyk çekmersiňiz. Nawigasiýa prosesi ýönekeýleşdiriler, bu bolsa kompaniýanyň rekord wagtynda möhüm netijeleri gazanyp biljekdigini aňladýar.

Hasap ýazgylaryny döredip we ähli degişli maglumatlary hiç hili kynçylyksyz habarlaşyp bilersiňiz.

Belarus üçin ERP ulgamymyz, dürli tarapdan çäreleri seljermäge we dogry dolandyryş kararlaryny almaga mümkinçilik berer.

Biz size örän amatly we ýokary hilli optimallaşdyrylan ykjam programma hödürledik, bu web sahypaňyzyň üsti bilen ýerleşdirýän müşderilerden arzalary alyp bilersiňiz.

USU toparyndan Belarusda häzirki zaman ERP ulgamy, haryt akymy baradaky borçnamalaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek eder. Elbetde, siz hiç hili kynçylyksyz kömekçi potratça ofis amallaryny netijeli amala aşyryp bilersiňiz we potratçynyň hiline we ýalňyşlaryna gözegçilik edip bilersiňiz.

Belarusdaky häzirki zaman ERP ulgamlarymyz, programmada işläp başlanyňyzda doldurylan katalog bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Katalog arkaly zerur algoritmler kesgitlenýär, olaryň esasynda programma üpjünçiligine integrirlenen emeli intellekt işleýär.