Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM we ERP ulgamy

CRM we ERP ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM we ERP ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU hünärmenleri tarapyndan döredilen CRM we ERP ulgamy elmydama size kömek eder. Bu programma üpjünçiligi, bazardaky ähli analoglaryň arasynda iň oňat öndürijilik parametrlerine eýedir. Şol bir wagtyň özünde köp sanly alyjy bilen aragatnaşyk saklamak üçin bu önümi aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligini CRM re modeimine geçiriň we ýazgylary wagtynda programmalary gaýtadan işlärsiňiz. Maksatly diňleýjileriň giň gatlaklary bilen aragatnaşyk saklamakda kynçylyk çekmersiňiz we müşderiler kanagatlanar. Olaryň kanagatlanma derejesi ýokarlanar we iň az çykdajy bilen has köp müşderini özüne çeker. CRM we ERP ulgamymyzy şahsy kompýuterlere gurnasaňyz, bellikleri ýerine ýetirmek üçin ajaýyp mümkinçilik hem bolar. Bu meseläni ýerine ýetireniňizde, gaty köp hereket etmegiň zerurlygy sebäpli maliýe çeşmelerini tygşytlap bilersiňiz. Necessaryhli zerur amallar bar bolan maglumatlar bazasynyň içinde ýerine ýetirilýär.

CRM we ERP ulgamlary dürli tapawutlary görkezýär. Bular öndürijilikli önümler, şeýle hem möhüm artykmaçlyklary bolmadyk programma üpjünçiligi bolup biler. USU taslamasyna ýüz tutsaňyz, bäsdeş analoglardan iň köp oňyn tapawudy bolan ýokary hilli programma üpjünçiligini hödürlemäge taýýardyrys. Ösüşimiz ýokary hilli önüm, şonuň üçin hersi doly optimallaşdyrylan köp sanly aýratynlykdan peýdalanyp bilersiňiz. Şahsy kompýuterleriň işleýiş parametrleri gowşak bolsa-da, CRM we ERP ulgamymyzy ulanyp bilersiňiz. Bu toplumyň gurulmagyna we üstünlikli işlemegine asla päsgelçilik bolmaz. Ösen tehnologiýalar bilen işleýän we ýokary hilli hyzmatlar berýän iň häzirki zaman gurama hökmünde abraýyňyzy güýçlendirersiňiz.

USU-dan CRM we ERP ulgamlarynyň arasyndaky tapawutlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, olary bäsdeş kärdeşleri bilen deňeşdiriň we size iň täze maglumatlary bermäge taýýar. Demo wersiýasyny synap, bu önümiň tapawudyny özüňiz görüp bilersiňiz. ERP ulgamynyň demo wersiýasyny düýbünden mugt göçürip alyp bilersiňiz, diňe web sahypamyza girip bilersiňiz. Mugt göçürip alyp bolýan işleýän demo wersiýasy bar. Şeýle hem, tanyşdyryş işini prezentasiýa baglanyşygy bilen tamamlap bilersiňiz. Müşderiniň isleglerini rahat işlemek üçin CRM usulyny ulanmak üçin size ajaýyp mümkinçilik hödürleýäris. Bu, işewürlik abraýynyň parametrlerini gowulaşdyrmaga we barha köpelýän müşderini özüne çekmäge mümkinçilik berer.

CRM we ERP programmamyz, ofis işleriniň ähli görnüşlerini täzelenen görnüşde aňsatlyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Kompaniýa haýsy kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsa-da, programma üpjünçiligimiz olara ajaýyp çemeleşmäge kömek eder. Birkemsiz durmuşa geçirýän logistika prosesleriňiz ýa-da ammarlara elýeterli çeşmeleriň paýlanyşy hakda bolup biler. Bu ofis işi degişli hil derejesinde hem amala aşyrylar. CRM we ERP ulgamlarymyzyň arasyndaky düýpli tapawut, Qiwi terminallary bilen täsirleşmek ukybydyr. Sarp edijilerden serişdeleri özüne laýyk görnüşde kabul edip bilersiňiz. Bu gaty amaly, sebäbi maksatly diňleýjini äsgermezlik edýärsiňiz, tersine, ulanyjylara siz bilen has islegli gürleşmek üçin ähli zerur şertleri hödürleýärsiňiz. Müşderileriň göwnünden turmak asla şöhratyňyza erbet täsir edýän zat däl. Munuň tersine, amatly bejergi bilen has köp müşderini özüne çekip bilersiňiz.

USU kompaniýasynyň häzirki zaman we ýokary hilli CRM we ERP ulgamy bäsdeşlik analoglaryndan ep-esli tapawutlara eýe. Mysal üçin, bu kompaniýanyň ygtyýaryndaky maliýe çeşmelerini ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen awtomatiki işleýän wideo gözegçilik kameralary bilen ajaýyp integrasiýa aýratynlygy bar. Mundan başga-da, wideo ýazgysy CRM we ERP ulgamymyzyň bir bölegi hökmünde şahsy kompýuteriň gaty diskinde saklanýar. Bu satyn almany girdeji getirýän bu önümiň ýeke-täk tapawudy däl. Mysal üçin, wideo akymynyň atlary bilen täsirleşmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar. Goşmaça maglumatlar karz ýatlamalarynda görkeziler, olar bilen işiňiziň howpsuzlygyny hasam artdyryp bilersiňiz. CRM we ERP ulgamymyzda iş işleriňizi hasam çaltlaşdyrmaga we üstünlik gazanmaga hyzmat edýän köp peýdaly funksiýalar bar.