Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtomatlaşdyrylan çeşme dolandyryş ulgamy

Awtomatlaşdyrylan çeşme dolandyryş ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Awtomatlaşdyrylan çeşme dolandyryş ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatiki çeşme dolandyryş ulgamy, işleriň netijeliligini we hilini üpjün edýän we uzak möhletli we üstünlikli geljegi üpjün edýän kompaniýanyň iň möhüm ugurlaryndan biridir. Guramada çeşmeleri dogry paýlamak aňsat iş däl, sebäbi olary rasional we anyk zerurlyk bilen ulanýarys, ýogsam bu diňe isrip bolar. Önümçilik işleri geçirilende konstruktiw pikirlenmeli, hereket meýilnamasyny anyk kesgitlemeli, käbir meseleleriň ýerine ýetirilişiniň möhletini we hilini seljermeli, önümleriň mukdar görkezijilerine we önümçilik üçin çig malyň barlygyna ýa-da ýoklugyna yzygiderli gözegçilik etmeli, doldurmak ýa-da maliýe kapitalyny başarnykly we wagtynda paýlamak. Önümçiligi dolandyrmagyň esasy nokatlaryny sypdyrsaňyz, kompaniýa hiç kime zerur bolmadyk uly ýitgiler çekip biler. Kompaniýadaky maksatlary dogry utgaşdyrmak üçin, ähli meseleleri ýerine ýetirmäge, işgärleri zerur gurallar bilen enjamlaşdyrmaga, meýilleşdirilen meýilnamalary üpjün etmäge, resminamalary dolandyrmagy goldamaga, iň azyndan ulanyp, ähli ugurlarda gözegçiligi we buhgalteriýany üpjün etmäge ukyply awtomatlaşdyrylan ulgam zerurdyr. awtomatiki giriş, çykdajy we analitika bilen üpjün edýän adam resurslary. Ösüş durmaýar we awtomatlaşdyrylan programma tapmak kyn däl, ýöne işiňiz üçin dogry birini saýlamak aňsat iş däl. Bu meselede size kömek edip, çeşmeleri dolandyrmak we ofis işlerinde ýöriteleşen alhliumumy Hasap Ulgamy awtomatlaşdyrylan programmasy bilen tanyşdyrmaga rugsat ediň. Universalhliumumy maksatnamanyň arzan bahasy bar, meňzeşligi we abunalygy ýok, satyn almak we ösdürmek üçin hemmeler üçin elýeterli. Çäklendirilmedik mümkinçilikler we ýönekeýlik, rahatlyk we köp işlemek, ony bazardaky iň oňat awtomatlaşdyrylan ulgam edýär. Şübheli bolsaňyz, göçürip almak we gurmak kyn bolmaz ýaly erkin re inimde demo wersiýasy bar. Soraglaryňyz bar bolsa, hünärmenlerimiz size kömek ederler we günde 24 sagat elektron kömekçi hem bar.

Meýilleşdirilen syýasat bilen, kategoriýalary we ileri tutulýan ugurlar boýunça aýdyň düşünmek we kesgitlemek bilen mümkinçilikleri has aňsat dolandyrýarys, şeýlelik bilen iş wagtyny optimallaşdyrýarys we has gowy netijelere ýetýäris. Maddy aktiwleri hasaba almak we dolandyrmak, has gowusy real wagt, görkezijilerdäki üýtgeşmeleriň, ösüşiň we pese gaçmagyň dinamikasyny yzarlamak. Inwentar, islän wagtyňyz awtomatiki ulgamlar bilen integrirlenen ýokary tehnologiýaly ammar enjamlaryny ulanyp, şeýlelik bilen takyk maglumatlary we görkezijileri alyp bolýar. Eger kemçilikler tapylsa, derňew geçirilýär. Önümleriň ýa-da çig malyň ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda awtomatlaşdyrylan ulgam häzirki ýagdaýlary özbaşdak seljerer we üstüni ýetirer. Arzalar awtomatiki usulda kabul edilip we işlenip bilner, uzak aralykda, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýan ähli bölümler we ammarlar üçin ýeke-täk maglumat bazasyny saklamagyň amatlylygyny göz öňünde tutup, bölümleriň arasynda paýlanyp bilner. Awtomatlaşdyrylan ulgamlarda köp ulanyjy re modeimi önümçilikde bir gezeklik işlemek, işleriň takyk ýerine ýetirilmegi, takyk materiallar bilen üpjün etmek we zerur maglumatlary ýa-da resminamalary derrew edinmek, bitewi maglumatlar bazasyna girmek mümkinçiligini göz öňünde tutup, örän möhüm mowzuk. Her bir işgäriň elýeterliligi, iş jogapkärçiligine esaslanýar. Her kime şahsy giriş we parol berilýär, diňe administratoryň doly hukuklary bar.

Resursdan başga-da, awtomatlaşdyrylan programma resminamalary dolandyrýar, işgärleriň işine gözegçilik edýär, takyk iş wagtyny kesgitleýär we töleýär, kontragentler hakda maglumatlary düzedýär, ýygy-ýygydan ulanylýan aragatnaşyk gurallary bilen dürli maglumatlary iberýär, dürli resminamalary we hasabatlary döredýär, birleşdirýär 1C ulgamy we maliýe hereketlerine gözegçilik edýär. Tölegleri kabul etmek, gowşuryş şertlerine laýyklykda islendik görnüşde, nagt we nagt däl görnüşde, islendik daşary ýurt walýutasynda amala aşyrylýar. Dürli daşary ýurt dilleriniň, tablisalaryň, modullaryň, dizaýn işlenip düzülmeginiň we zerur iş stolunyň galyplarynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, amatly we öndürijilikli işlemek üçin konfigurasiýa sazlamalary her bir ulanyjy tarapyndan özbaşdak kesgitlenýär we düzülýär.

Internet arkaly birikýän ykjam enjamlar, amaly programmalar we wideo kameralar bilen kompaniýanyň içindäki işleri uzakdan dolandyryp bolýar. Questionshli soraglar üçin hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň, olar size dürli soraglar, şeýle hem ygtyýarly, awtomatlaşdyrylan kömekçi enjam gurmak bilen kömek ederler.