Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek

Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmegi satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek kärhana çeşmelerini meýilleşdirmekdir. Bu düşünje indi bazar üçin täze däl, ýöne her bir kompaniýanyň şeýle meýilnamalaşdyrmagy amala aşyrmaga kömek edýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi ýok. Kompaniýa Uniwersal Hasap Ulgamy, Kärhananyň Resurslaryny Meýilleşdirmegiň kemsiz işlemegi we görkezilen ofis işini ýerine ýetirmekde kynçylyk çekmezligi barada giňişleýin çözgüt hödürlemäge taýýardyr. Şereketiňiz (korporasiýa) kemsiz işlär, bu bäsdeşlik söweşinde ýeňiş gazanmak mümkinçiliginiň ep-esli artjakdygyny aňladýar. Competthli bäsdeşlerden, hatda öz ygtyýarynda has köp serişdesi bolanlardanam geçip bilersiňiz. Bu, Kärhananyň Resurs programmasynyň elmydama kömege geljekdigi we zerur mukdarda kömek berjekdigi sebäpli bolar. Elýeterli çeşmeleri iň amatly görnüşde paýlamaga kömek eder, bu bolsa bäsdeşleriňizden tapawutlylykda goşmaça maliýe çeşmelerini sarp etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar.

Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmek programmasy, zerur bolsa kompaniýanyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän premium önümdir. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, bu ýokary derejeli tehnologiýalary ulanyp, bu toplumy döretdi, şonuň netijesinde islendik şahsy kompýuterde kemsiz işleýär. Ulgam bloklary iň täze ýa-da üýtgeşik bir zat bolmaly däl. Işleýişini we adaty işleýşini saklaýan yzygiderli kompýuterler gaty gowy bolar. Kärhanamyzyň Resurs meýilnamalaşdyryş programma üpjünçiliginiň kadaly işlemegi üçin, ygtyýarly neşir hökmünde gurulmalydyr. Şeýle hem mugt paýlanýan bu önümiň demo görnüşini hödürleýäris. Şeýle-de bolsa, onuň täjirçilik taýdan ulanylmagy düýbünden gadagan. Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmegi dogry ýerine ýetirmek üçin derrew programma üpjünçiligi ygtyýarnamasyny satyn alyň.

Çeýe ulgam amatly ykjam programma bilen enjamlaşdyrylandyr, munuň netijesinde üpjün ediji bilen internet arkaly aragatnaşyk saklamagy makul bilýän ulanyjylardan onlaýn programmalary kabul edip bilersiňiz. Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan çylşyrymly kärhana çeşmelerini meýilleşdirmek ýokary hilli interfeýsine eýe. Hatda bir çaga hem muny başarýar, bu gaty amatly. Bu önümiň köp taraplylygy, goşmaça programma üpjünçiliginiň görnüşlerini çekmezden, häzirki formatda işewürlik amallarynyň bir topary bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Univershliumumy Hasap Ulgamy Kärhananyň Resurslaryny Meýilleşdirmek programmasy hemişe kömek eder, sebäbi işgärleriň iş ýerlerinden dynmak üçin döredildi. Adamlar bagtly bolarlar we höwesleri şoňa görä artar.

Çeýe bukjamyzyň kömegi bilen, kärhana çeşmelerini her gün hiç hili kynçylyksyz amala aşyryp bilersiňiz. Bu maksatlar üçin döredilenligi sebäpli, maksatnama iň çylşyrymly meseleleri ýerine ýetirmekde kömek eder. Kompaniýanyň içinde öz işini ýerine ýetirýän adamlaryň arasynda ygtyýar paýlamak bilen nähili işlemelidigini bilersiňiz. Kärhananyň çeşmelerini meýilleşdirmekde işleýän şol dolandyryjylar maglumatlara dürli girip bilerler. Mysal üçin, gizlin maglumatlar diňe dolandyryş üçin elýeterli bolar, ýönekeý işgärleriň gönüden-göni kanuny jogapkärçiliginiň çägine girmeýän maglumatlary almaga hukugy bolmaz. Bu gaty amatly, sebäbi ol senagat içalyçylygy howpundan gaça durmaga mümkinçilik berýär. Şahsy kompýuterleriňizde saklanýan gymmatly maglumatlary başga hiç kim ogurlamaz.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan kärhana çeşmelerini meýilleşdirmegi amala aşyrýan programma üpjünçiligi, kompaniýanyň aýratynlyklaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylyp bilner. Munuň üçin programma birleşdirilen funksional modullaryň biri bolan ýöriteleşdirilen maglumat kitaby ulanylýar. Giňişleýin programma üpjünçiligimizi göçürip alyň, şonda siz bilen aragatnaşyk saklaýan abonentler topary üçin dürli nyrhlar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Döwrebap kärhana çeşmelerini meýilleşdirmegiň ösüşi, poçta sanawlarynyň dört görnüşi bilen işlemek üçin ajaýyp mümkinçilik döreder. Olaryň biri awtomatiki jaň, beýlekileri tekst habarlaryny ibermekde ýöriteleşendir. Jübi telefonlaryna habar iberýän Viber programmasy, SMS hyzmaty we hatda sarp edijiniň e-poçta salgylaryna ibermek aýratynlygy.