Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärhanany dolandyrmak ERP maksatnamasy

Kärhanany dolandyrmak ERP maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärhanany dolandyrmak ERP maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärhanany dolandyrmak erp programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her bir iş köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemek we wagtyň, işiň, maliýe we materiallaryň ulanylmagyny meýilleşdirmek bilen baglanyşykly, hut şu pursatlar bilen baglanyşykly meseleler we ýalňyşlyklar ýüze çykýar, nädogry maglumatlar köplenç ýüze çykýar, ERP kompaniýasynyň dolandyryş programmasy bularyň hemmesini edip biler . Programma algoritmleriniň takyklygyny we netijeliligini hünärmenleriň ähli işgärleri bilen deňeşdirip bolmaýar, ýöne bu awtomatlaşdyrmagyň işgärleriň ornuny tutjakdygyny aňlatmaýar, möhüm kömek bolar. ERP format tehnologiýalary bütin dünýäde ulanylýar we tassyklanmadyk maglumatlaryň ulanylmagynyň öňüni alýan täzelenen maglumatlara umumy elýeterlilikde esasy mesele çözülýän kompaniýada resurs meýilnamalaşdyrylyşyny ulgamlaşdyrmakdan ybaratdyr. Specialöriteleşdirilen programmalar islendik telekeçä dolandyryş bilen kömek edip biler, dogry programma üpjünçiligini saýlamak ýeterlikdir. Indi internetde gözleg motoryny ýazanyňyzda köp açyk teklipler bar we olaryň haýsydyr birini saýlap bilersiňiz öýdýän, ýöne munuň beýle däldigini kepillendirip bileris. Programmany saýlamak optimizasiýa tarap ädimdir we munuň üçin size möhüm pursatda ýol bermeýän ygtybarly kömekçi gerek, bu bolsa belli bir parametrlere we garaşmalara laýyk gelmelidigini aňladýar. ERP programma üpjünçiligi gaty çylşyrymly gurluş bolup, onuň maksady ähli bölümleriň, bölümleriň, dürli dersleriň işini bir tertibe birleşdirmek, şonuň üçin interfeýs gurluşynyň ýönekeýligine, işgärleriň goldawyna üns beriň. Programmanyň gündelik işlerinde dürli ugurlardan gelen hünärmenler tarapyndan ulanyljakdygyna düşünmeli, şonuň üçin interfeýs olaryň her biri üçin düşnükli bolmaly we okuw gaty çalt bolmaly. Galyberse-de, işiň azalmagy hökmany suratda müşderileriň ýitmegine we şeýlelik bilen girdejiniň azalmagyna getirer. Şonuň üçin programma platformalarynyň hakyky mümkinçiliklerini üns bilen öwrenmegi maslahat berýäris, garaşylşy ýaly mahabatyň esasy hereketlendirijisi bolan mahabat şygarlaryny däl-de, şygarlary.

USU syýasaty mahabat bannerlerini we mahabatlaryny döretmäge ileri tutmaýar, ösüşi höweslendirmekde esasy hereketlendiriji ahyrky netijäniň hili, müşderileriň kanagatlanmagydyr. Hakyky müşderileriň seslenmeleri we awtomatlaşdyrylan kompaniýalaryň sany, programmamyzyň - alhliumumy Hasap Ulgamynyň netijeliligini has açyk tassyklar. Ulgam, goşmaça gurallar girizip, telekeçilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmek isleýän ýokary derejeli programmistler tarapyndan döredildi. Ulgamyň aýratynlygy, müşderiniň käbir talaplaryna uýgunlaşmagy, kompaniýanyň içerki işleriniň gurluşygynyň aýratynlyklarydyr. Şeýle hem menýulara we funksiýalara düşünmegiň aňsatdygyny bellemelidiris, sebäbi başda ähli derejeli ulanyjylar üçin niýetlenipdi. Hünärmenler programmanyň işlenip düzülmegini, durmuşa geçirilmegini we konfigurasiýasyny öz üstlerine alarlar, diňe işleýän kompýuterler bilen üpjün etmeli, gysga okuw kursy üçin wagt bölmeli. Programma üpjünçiligi ERP tehnologiýalaryna laýyk gelýär, şonuň üçin gurnandan soň ilkinji zat kontragentler, işgärler, enjamlar, maddy çeşmeler hakda köp sanly maglumat bazasyny doldurmak, her pozisiýany mümkin boldugyça diňe maglumat bilen däl, eýsem resminamalar bilen doldurmakdyr. Täzelenen maglumatlara yzygiderli we çalt girmek islegleriň wagtynda ýerine ýetirilmegine mümkinçilik döreder we dolandyryş her bir hünärmeniň hereketini görkezýän has aç-açan görnüşe geçer. Düzgün bolşy ýaly, iri kompaniýalaryň birnäçe bölümi, ussahanasy, ammary bar, ýöne olar köplenç sebit taýdan bölünýärler; USU programmasy bolan halatynda bu mesele umumy maglumat giňişligini döretmek arkaly çözülýär. Bitewi meýdan ulanyjylaryň we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň öndürijilikli täsirleşmegine, dürli parametrler boýunça umumy hasabatyň döremegine kömek eder.

USU ERP kärhanany dolandyrmak programmasy bilen has köp sargytlary ýerine ýetirmek mümkin bolar, sebäbi çeşmeleri gaýtadan işlemek, hasaplamak we gözegçilik awtomatiki tertibe geçer. Işgärleriň iş ýüki ep-esli azaljakdygy sebäpli, müşderileri gazanmak, adam hyzmatdaşlygy zerur bolan taslamalary tamamlamak üçin has köp wagt bolar. Her bir hünärmen programmada aýratyn iş ýerini döredýär, bu ýerde ol öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin zerur zatlary tapar we hatda wizual dizaýny hem saýlap biler. Resmi maglumatlary ygtybarly goramak üçin ýolbaşçylar tarapyndan ýerine ýetirilen işler bilen baglanyşykly bolmadyk zatlara giriş ýapyldy. ERP ulgamy, munuň üçin iň täze maglumatlary ulanyp, umumy maglumat giňişliginde köp soraglary we meseleleri çözmäge mümkinçilik berer. Her hasaplama üçin bir formula döredilýär, bu ýerde nuanslar we hasaplama usullary kesgitlenýär, şonuň üçin öndürilen önümleriň her biriniň bahasyny takyk hasaplamaga bil baglap bilersiňiz. Bahalaryň sanawyny döretmek we alnan programmalaryň çykdajylaryny hasaplamak programma üpjünçiligi algoritmleri, şeýle hem degişli resminamalar bukjasynyň döredilmegi bilen dolandyrylar. Buýrugy alan pursatyndan başlap, ýerine ýetirilýänçä, döwür birnäçe gezek gysgaldylýar, sebäbi täzelenen maglumatlar öňki tapgyra taýýarlygy bilen parallel peýda bolar. Bularyň hemmesi kompaniýada öndürijiligiň ösüşini ýokarlandyrar we enjamyň kuwwatynyň çäginde çeşmeleriň deňagramlylygyny saklar. Bu maksatnama, biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaly ähli hünärmenler tarapyndan ulanylar, olaryň işleri bölüm müdirleri tarapyndan soňraky gözegçilik we dolandyryş üçin maglumatlar bazasynda görkeziler. Guramalaryň ýolbaşçylary, analitikleri we hasabatlary almak arkaly ERP formatyna baha berip bilerler, sebäbi munuň üçin gurallar toplumy bilen aýratyn modul berilýär.

Islendik profil we iş hünäri bolan bir kompaniýany dolandyrmak üçin ERP programmasyny saýlasaňyz, strategiýalary durmuşa geçirmek we býudjeti meýilleşdirmek, işgärler, çig mal we enjamlar bölmek has aňsatlaşýar. Döwrebap tehnologiýalara eýýäm baha beren we awtomatlaşdyrmaga geçen şol guramalar bäsdeşlik ukybynyň täze derejesine ýetip, henizem köne usulda işleýänleri yzda galdyryp bildiler. Wagtyňyzy ýitirmezligiňizi, başarnykly telekeçileriň hataryna goşulmagyňyzy teklip edýäris, hünärmenlerimiz amatly usulda maslahat bererler, belli meseleler we býudjet üçin iň amatly funksiýany saýlamaga kömek eder. Satyn alýan pursatyna çenli programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny göçürip alyp, iş ýüzünde ýokarda sanalan artykmaçlyklary öwrenip bolýar.