Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärhananyň çeşmelerini dolandyrmak we meýilleşdiriş ulgamy

Kärhananyň çeşmelerini dolandyrmak we meýilleşdiriş ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärhananyň çeşmelerini dolandyrmak we meýilleşdiriş ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärhananyň çeşmelerini dolandyrmak we meýilleşdiriş ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Zähmet amallaryny we maliýe çeşmelerini dolandyrmak üçin ähli amallary birleşdirip, hilini, düşewüntliligini we düşewüntliligini ýokarlandyrmak üçin kärhana çeşmelerini meýilleşdirmek we dolandyrmak üçin ERP ulgamy zerurdyr. Kompaniýanyň çeşmelerini meýilleşdirmek we dolandyrmak ulgamynyň esasy, kompaniýanyň işiniň dürli amallaryny birleşdirmek, ýeke-täk maglumatlar binýadyny goldamak, modullaryň giň toplumyny ulanmak, ähli iş amallaryny awtomatlaşdyrmak, doly durmuşa geçirmekdir. meýilleşdirilen işler, logistika we şuňa meňzeş işleri goşmak bilen önümçilik amallaryny kadalaşdyrmak. . Iň ýokary we iň gowy netijeleri gazanmak üçin işgärleri işe almak ýeterlik däl, sebäbi haýsy hünärmen bolsa-da, resminamalar, çykdajylar, transport we beýleki funksiýalar bilen köp iş alyp bilmez. . hereketler, muny diňe uniwersal kompýuter programmasy edip biler. Bazarda kompaniýanyň çeşmelerini dolandyrmak we meýilleşdirmek üçin dürli uniwersal ulgamlaryň uly seçimi bar we saýlamak gaty çylşyrymly, ýöne ERP dolandyryş ulgamynyň bahasy bilen hilini saýlamaly dälsiňiz, sebäbi köp programma üpjünçiligini ösdürýäris. Analoglary bolmadyk alhliumumy Hasap Ulgamy çäksiz işlemegi üpjün edýär. ERP ulgamyny kämilleşdirmek islän wagtyňyz, zerur modullar bilen doldurmak ýa-da şahsy kompaniýaňyz üçin şahsy modullary ösdürmek mümkin. Dolandyryş we meýilleşdiriş ulgamynyň arzan bahasy, hatda bir gezeklik tölegden başga goşmaça çykdajylaryň ýokdugyny hem göz öňünde tutup, netijelilik bilen kanagatlanmaga hukuk berýär. Sazlama sazlamalary, her ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda amatly düzüler, wagt we güýji azaldar. Universalhliumumy ulgamyň umumy elýeterliligi, ähli işleriň iň ýokary derejede wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün edýän meýilnamalaşdyryjyda meýilleşdirilen meseleleri düzmäge mümkinçilik berýär. Köp kanally re modeim ähli işgärlere kompaniýadaky çeşmeleri dolandyrmak we meýilleşdiriş ulgamyna bir gezek girmäge, şahsy ygtyýarnama, giriş, parol we ygtyýarlyk derejesinde maglumat almak ýa-da girizmek boýunça işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Elektron dolandyryş ulgamy materiallary yzygiderli girizmek bilen wagtyňyzy ýitirmäge däl-de, birnäçe ýyllap serwerde bir gezeklik giriş we saklamaga, soňraky maglumatlary düzetmäge we resminamalara we hasabatlara import etmäge wagt we güýji tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Öz-özüňi doldurmak, materiallaryň dogry girizilmegi we netijeliligi we takyklygy üpjün etmek bilen el bilen maglumatlary girizmek zerurlygy ýitýär, bu adam faktoryny ykrar edende işgärler üçin hemişe beýle däl.

Hasaplama, görkezilen parametrlere laýyklykda nomenklatura we baha sanawy maglumatlary esasynda amala aşyrylýar. Arzanladyşlar, bonuslar we baha sanawlary yzygiderli müşderiler üçin aýratyn döredilýär. Şertnamanyň şertlerine laýyklykda islendik pul walýutasynda hasaplaşyklar geçirilip bilner. Dürli formatda bar bolan nusgalara we şablonlara laýyklykda hasap-fakturalary, resminamalary, şertnamalary we beýleki resminamalary doldurýarys. Maglumatlaryň girizilmegini we importyny awtomatlaşdyrmak, esasy adam resurslarynyň bahasyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Zerur resminamalary tapmak kyn däl, gözleg motoryna açar söz giriziň we maglumatlar birnäçe minutdan öňüňizde peýda bolar. Gerekli önümleri tapmak üçin, taýýar önümleri çalt tapmaga, hasaplamaga we gözegçilikde saklamaga, ýerleşýän ýerini we mukdaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýän ştrih-kod skanerini ulanmaly. Öwreniş wagtynda ammarda-da, ýüklemek-düşürmek amallary wagtynda iş meýilnamalaryny öňünden meýilleşdirýän ulanyjylaryň isleglerini derrew kanagatlandyrýan TSD, ştrih-kod okaýjy, printer ulanylýar. Aýlyk haklaryny hasaplamak dolandyryş ulgamy bilen, iş wagtyny ýazmagy meýilleşdirýär, iş wagtynyň takyk sanyny, şol sanda iş wagtyndan artyk we dynç alyşy hem öz içine alýar.

Resminamalaryň awtomatiki döredilmegi, işgärleriň iş wagtyny azaltmaga mümkinçilik berýär, sebäbi dolandyryş ýa-da salgyt gullugyna meýilnamalaşdyrmak we ugratmak jogapkärdir. Kompaniýanyň çeşmelerini (çig mal) satyn almagy meýilleşdirmek üçin önümiň galyndylaryny seljermek we anyklamak geçirilýär, şondan soň dolandyryş ulgamy ýitirilen assortimenti özbaşdak hasaplaýar we tamamlaýar. Bilelikdäki resminamalar awtomatiki usulda döredilýär we sürüjilere minimal çykdajylar we ygtybarly usullar bilen dizaýn ugurlary bilen üpjün edýär. Internet we ykjam enjamlara onlaýn birikme ulanyp, harytlaryň daşalmagyny yzarlaň.

Modullaryň, tablisalaryň, surnallaryň we çeýe konfigurasiýa sazlamalarynyň düzgünleri bilen wagtlaýyn tanyşmak üçin resmi web sahypamyzda mugt elýeterli synag wersiýasyny ulanyp, ähliumumy dolandyryş ulgamynyň funksional aýratynlyklaryny seljermek mümkin. Soraglaryňyza hünärmenlerimizden jogap alyň, olar diňe size maslahat bermän, birnäçe minutda gurnamaga kömek eder. Siziň gyzyklanmagyňyzy goldaýarys we uzak möhletli hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.